POLITIKA PRIVATNOSTI

SAD i Kanada
Evropa
Austrija
Uvod

Mi smo MTEL Global grupa, koju čine sledeće kompanije: MTEL Global d.o.o. Beograd, registracioni broj 21020958, sedište Franše D’Eperea 88, Beograd, Srbija, LINK2YU Network LLC. 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789, State of California, SAD, Link2YU Network GmbH, registracioni broj FN 497831 f, sedište Bockhgasse 9, lokal 7, 1120 Vienna, Austria.

Svaka kompanija u okviru MTEL Global grupe (zajednički naziv u daljem tekstu: MTEL GLOBAL) prepoznaje ključni značaj adekvatne i pravilne zaštite informacija, stoga se ovim dokumentom uspostavljaju osnovni principi politike privatnosti u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka pojedinaca i poštovanje zakona i propisa donetih radi zaštite ličnih podataka prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti svih članica Grupe. Ukoliko pojedina članica MTEL Global donese poseban akt o politici privatnosti, ista će vam biti dostavljena, a ova Politika privatnosti će činiti okvir za donošenje posebne politike privatnosti svake članice ponaosob, pa Vas svakako pozivamo da se informišete i o ovim aktima (ukoliko je primenljivo).

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite kao i da li ste posetilac našeg web sajta na adresi www.mtel.global ili korisnik naših servisa ili usluga ili zainteresovano lice za korišćenje naših servisa i usluga (u daljem tekstu zajednički naziv za sve prethodno pomenuto: korisnik), svaka kompanija ponaosob ili zajednički unutar MTEL GLOBAL je kontroler vaših ličnih/ličnih podataka, obezbeđenih ili prikupljenih od ili za, ili procesiranih u vezi sa našim uslugama u zavisnosti od vrste usluge koju koristite na određenoj teritoriji odnosno pristupate našem web sajtu.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, u ovoj Politici privatnosti reči “Mi” ili “MTEL GLOBAL” će označavati sve, ukoliko je primenljivo, ili pojedine članice MTEL Global grupe, a u zavisnosti od uslova iz prethodnog stava ove Politike privatnosti.

U ovoj Politici privatnosti, osim ako nije drugačije naglašeno, koristiće se zajednički naziv „Usluge“, i to za sve usluge i servise MTEL Global, uključujući i korišćenje web sajta, posete stranica/profila naših kompanija na društvenim mrežama, on line chat komunikacija, blogovi, forumi i sl.

Kao korisnik naših Usluga, skupljanje, korišćenje ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet ove Politike privatnosti (koja uključuje i Upotrebu Kolačića i/ili druga dokumenta pomenuta u ovoj Politici privatnosti) kao i sve izmenjene verzije iste ukoliko postoje. Odredbe koje su ovde sadržane zamenjuju sve prethodne izjave ili obaveštenja vezano za našu politiku privatnosti.

MTEL Global generalno ne pruža usluge za teritoriju Balkana (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija). Ukoliko je vaše boravište na teritoriji Balkana, ova Politika privatnosti se primenjuje na vas isključivo kao posetioca našeg web sajta.

Zaštita ličnih podataka

MTEL Global veoma ozbiljno uzima u obzir zaštitu vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti opisuje našu politiku i praksu u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka, i uspostavlja vaša prava po pitanju privatnosti. MTEL GLOBAL koristi savremene tehničke i organizacione mere da bi zaštitio vaše podatke od bilo kakvog pristupa i zloupotrebe od strane neovlašćenih osoba. Politika privatnosti reguliše sledeće:

 • Vi: Korisnik Usluga
 • Svrhu prikupljanja podataka
 • Vrstu podataka koje prikupljamo
 • Vreme čuvanja podataka
 • Vaše upravljanje ličnim podacima

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijene. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti ne pokriva sve veze u okviru našeg web sajta koji su povezani sa drugim web sajtovima. Zato vam preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim web sajtovima koje posećujete.

Zaštita dece

Mi namerno ne pokušavamo da tražimo ili primimo bilo kakve informacije od dece. U slučaju da je posetilac našeg web sajta dete, određene vrste podataka se prikuplјaju, ali nisu lično prepoznatljive, a korišćenje web sajta smatraće se odobrenim od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom. U slučaju da dete koristi naše Usluge, smatraćemo da je upotreba odobrena/ovlašćena od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom (roditelјi, staratelјi), s obzirom da naše Usluge nisu namenjene kupovini / korišćenju od strane dece bez nadzora starijih osoba.

Roditelje/staraoce podstičemo da provode vreme “online” sa decom i da se upoznaju sa vrstom sadržaja koji je dostupan preko našeg web sajta ili Usluga ili Interneta uopšteno. Savetujemo roditelje/staraoce da redovno nadgledaju dečiju upotrebu e-mail-a ili druge elektronske komunikacije i obavljanja transakcija. Kroz “online” servise i od strane softverskih proizvođača, dostupni su kontrolni alati koji obezbeđuju sigurnu online sredinu za decu. Ako je vaše dete koristilo kreditnu karticu u vezi sa našim Uslugama bez vaše dozvole, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis bez odlaganja.

Pravo pristupa i kontrole vaših ličnih podataka

Možete pristupiti Vašim ličnim podacima ili izbrisati iste. U ovom dokumentu, možete naći više informacija o tome na koji način se vaši podaci prikupljaju, koriste i dele. Mi smo obezbedili brojne opcije vezano za navedeno, počev od brisanja i ispravke podataka koje ste nam dostavili do kontrole kroz isključivanje oglašavanja i komunikacijskih kontrola. Nudimo vam različita podešavanja za upravljanje i kontrolu ličnih podataka koje imamo o vama.

Ako sačuvani podaci nisu tačni, možete prijaviti navedeno u bilo koje vreme našem Korisničkom servisu, na telefon ili e-mail adresu support@mtel.global ili na našu posebnu e-mail adresu vezano za zaštitu podataka: dpo@mtel.global .

Možete da tražite informaciju, u bilo koje vreme i bez plaćanja naknade, vezano za tip podataka koje imamo sačuvane o vama, poreklo podataka kao i svrhu obrade istih. Takođe, imate pravo da prenesete ili izbrišete svoje podatke. Ukoliko se ikada pojavi razlog za žalbu vezano za obradu vaših podataka, možete nas uvek kontaktirati.

Ako imate bilo koje pitanje, na koje vam ova Politika privatnosti nije pružila odgovor ili želite više detaljnijih informacija u vezi sa navedenim, molimo da kontaktirate naš Korisnički servis (e-mail adresu support@mtel.global ) ili na e-mail: dpo@mtel.global . Rezidenti određenih zemalja na svojoj teritoriji prebivališta, ukoliko je primenljivo u skladu sa zakonskim propisima, imaju dodatno pravo da ulože žalbu ovlašćenom organu za zaštitu podataka.

Vezano za lične podatke koje imamo o vama, imate sledeća prava:

 • Brisanje podataka: možete nam tražiti da izbrišemo sve ili pojedine lične podatke (npr. ako nije više potrebno da vam pružamo usluge)

 • Izmena ili ispravljanje podataka: možete da zahtevate da mi izmenimo, ažuriramo ili ispravimo podatke u određenim slučajevima, pogotovo ako podaci nisu tačni/precizni.

 • Uložite prigovor, ograničite ili zabranite upotrebu podataka: možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

 • Pristupanje i/ili prenos podataka: uopšteno, pravo na pristup podacima je pravo na dobijanje informacija o tome ko obrađuje podatke o Vama, poreklu podataka, za koju svrhu se podaci koriste, kao i kome se podaci prenose. Možete nam uvek zatražiti kopiju vaših ličnih podataka.

 • Najkasnije u roku od osam nedelja od prijema Vašeg zahteva u vezi sa gore opisanim pravima koje imate, dobićete tražene informacije od MTEL GLOBAL ili, u slučaju brisanja ili ispravke - MTEL GLOBAL će ispuniti zahtev, ili ćete u roku od osam nedelja primiti obrazloženje u pisanom obliku, zašto podaci nisu izbrisani ili ispravljeni, ili zašto vaši zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni.

Sigurnosni standardi i gubitak podataka

MTEL GLOBAL štiti podatke koje čuva na svojim serverima. U slučaju gubitka podataka u MTEL GLOBAL, uprkos najvišim sigurnosnim zahtevima, predviđene su konkretne mere za eskalaciju, koje će odmah prepoznati i ispraviti bilo kakve manjkavosti, odnosno preduzeće se odgovarajuće protivzaštitne mere. U zavisnosti od ozbiljnosti ili ugroženih interesa pojedinih osoba, navedena lica kao i nadležni organi će biti obavešteni (regulatorno telo, organ za zaštitu podataka, ukoliko je primenljivo u skladu sa zakonskim propisima).

Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je ime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa i sl.

Ako ste posetilac našeg veb sajta, određene podatke prikupljamo automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je vaš kompjuter ili uređaj pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg veb sajta, uključujući i istoriju stranica našeg web sajta koje ste posetili.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. pol ili koliko ljudi je posetilo dnevno veb sajt. Statistički podaci koje prikupljamo su, na primer, kada posećujete određene stranice na web sajtu i i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Vas kao osobu, npr. statistika, koje strane su naročito popularne na našem sajtu i sl.

Obrada

MTEL GLOBAL identifikuje i obrađuje određene lične i meta podatke, kao i druge podatke koje nam obezbedite: u okviru ugovornog odnosa i/ili prilikom korišćenja odobrenog besplatnog promo perioda za naše usluge, odnosno kao deo verifikacije identiteta kupca/korisnika ukoliko je potrebno.

Glavni (master) podaci

Lični podaci koje obezbedite MTEL GLOBAL prilikom zaključenja ugovornog odnosa, se smatraju glavnim (master) podacima. Ovo podrazumeva ime, kućnu adresu, broj telefona, kontakt informacije kao što su e-mail adresa, informacije o prirodi i sadržaju ugovornog odnosa. Za pravna lica: ime, adresa i registarski broj su takođe deo glavnih podataka. MTEL GLOBAL briše glavne podatke koje se odnose na korisnika najkasnije u roku od 7 godina od okončanja svih zahteva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Meta podaci

Meta podaci se odnose na sve podatke koji se obrađuju u cilju prosleđivanja poruke ka komunikacionoj mreži ili u svrhu obračuna naplate ovog procesa. Ovo su na primer aktivni i pasivni brojevi, vrsta uređaja, šifra naplate, broj uređaja kojima treba naplatiti uslugu u obračunskom periodu, vrsta, datum, vreme i trajanje konekcije ili druge upotrebe, rute, protokol koji se koristi, mreža iz koje poruka potiče ili u koju je poslata.

Telefonija - da bi ispunili ugovorne obaveze vezano za telefoniju (pozivi i SMS usluge), obrađuju se glavni podaci i meta podaci u cilju utvrđivanja, kontrole i obračuna naplate telekomunikacionih usluga. Na našem web sajtu u delu Korisnički nalog („Moj nalog“), imate pristup svom nalogu zaštićen lozinkom gde možete da pratite potrošnju usluga telefonije i da pogledate listing/pregled vaših poziva i poslatih SMS.

Operativne svrhe

Samo u meri u kojoj su lični podaci striktno potrebni za operativne svrhe (posebno, rešavanje problema povezivanja, analizu mrežnih potreba, analizu performansi, razvoj i planiranje implementacije mreže, analiza i sprečavanje prevarnih radnji na štetu MTEL GLOBAL, optimizaciju ponuda i sl.) isti su obrađivani korišćenjem MTEL GLOBAL meta podataka. Metapodaci sačuvani u ove svrhe biće izbrisani ili učinjeni anonimnim najkasnije nakon 6 meseci.

Kako bi se osigurala komunikacija, MTEL GLOBAL radi s različitim provajderima usluga koji takođe imaju pristup tehničkim sistemima i podacima za potrebe rešavanja problema. Neki od tih provajdera usluga su van teritorija Evropske unije. U tom slučaju, MTEL GLOBAL će osigurati, kroz obezbeđivanje odgovarajućih garancija od provajdera, da će se poštovati visoki nivo zaštite podataka Evropske unije, kao i da njihovi provajderi usluga i partneri poštuju iste standarde.

Mi poslujemo globalno, i koristimo druge da nam pomognu da pružamo usluge i obezbedimo korišćenje našeg web sajta (npr. održavanje, analize, oditovanje, plaćanja, sprečavanje zloupotreba, marketing i razvoj). Ova društva će imati pristup vašim informacijama samo u meri u kojoj je neophodno da obavljaju svoje zadatke ili u naše ime, i obavezani su da ne otkrivaju iste niti da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Kad god su Vaši lični podaci prenešeni, sačuvani ili obrađivani sa naše strane, mi ćemo preduzeti sve razumne mere da sačuvamo privatnost vaših ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonima.

Obrada vezana za ugovor/porudžbine
 • Telefonija i SMS

  Ako koristite naše usluge telefonije, vaši podaci o saobraćaju će se preneti tzv. interkonekcijskom partneru i operatoru odredišne mreže, u skladu sa zakonskim obavezama.

 • Porudžbina

  U cilju obrade porudžbine vašeg ugovora i/ili vašeg uređaja, prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj i datum rođenja. Navedeno nam je potrebno da bi potvrdili vašu narudžbinu putem e-maila, isporuku naručene robe, izdavanje računa i ugovorni dokument za odgovarajuću uslugu/tarifu. Ako se vaša adresa za isporuku razlikuje od vaše adrese plaćanja, adresa za isporuku biće takođe sačuvana.

  Roba koju naručujete će biti spakovana od strane našeg partnera u zavisnosti od teritorije vašeg boravka i poslata poštom (npr. Fedex, Shipping easy). Za isporuku robe, špediter dobija pristup podacima o vašoj narudžbini kao što su puno ime, adresa i telefonski broj. Podaci koje čuvaju špediterske kompanije biće izbrisani nakon isteka zakonskog roka za ove namene.

 • Povraćaj

  Ako koristite zakonsko pravo povraćaja, Vaši glavni podaci koristiće se u svrhu povraćaja plaćenog iznosa.

 • Zaključenje ugovora u MTEL GLOBAL ovlašćenim prodajnim mestima ili preko distributera/partnera MTEL GLOBAL

  Ako sklopite ugovor o Uslugama za jednu ili više usluga/tarifa i/ili proizvoda u MTEL GLOBAL ovlašćenom prodajnom mestu ili preko distributera/partnera MTEL GLOBAL, neophodno je da se unesu vaši glavni podaci. Ovo je potrebno da bi se naplatile Usluge koje ste zahtevali, kao i da bi Korisnički servis koristio iste u cilju realizacije vaših zahteva.

  Ako sklopite ugovor s distributerom MTEL GLOBAL, sledeći lični podaci će biti preneti u svrhe obračuna između partnera i MTEL GLOBAL: ime, broj telefona, broj uređaja (MAC adresa) i vrsta usluge/tarife. Ovi podaci su potrebni za proveru plaćanja i brišu se nakon usklađivanja podataka.

Obračun

Zbog računovodstvenih, poslovnih ili zakonskih razloga, glavni podaci i metapodaci kupaca i dobavljača MTEL GLOBAL se obrađuju, analiziraju i čuvaju. Svi podaci vezano za poreske obaveze se čuvaju sedam godina.

Računovodstvo

Račune za usluge/robu šaljemo na e-mail adresu koju ste naveli za ovu svrhu. Master i metapodaci koriste se za potrebe obračuna i naplate. Master podaci i podaci o proizvodu/usluzi mogu se naći direktno na računu. Takođe, sve račune možete naći u svojoj korisničkoj zoni na web sajtu „moj nalog“, uključujući listing korišćenja usluga. Za potrebe obračuna naplate računa, metapodaci a time i pojedinačni zapisi čuvaju se do krajnjeg roka za ulaganje žalbe ili do donošenja konačne odluke o žalbi vezano za obračun naplate potrošnje. Računi se čuvaju u zakonskom roku od 7 godina.

Plaćanje

U slučaju da vršite plaćanja vašeg prepaid računa preko našeg veb sajta, način plaćanja koji ste naznačili (kreditna kartica) može biti upotrebljen za automatsku naplatu računa, ukoliko ste se opredelili za navedeno. MTEL GLOBAL radi s bankama i kompanijama procesorima kreditnih kartica kako bi prikupio isplate i podaci se prenose u šifriranom obliku provajderima usluga. Plaćanje prepaid računa preko korisničke zone na vebsajtu, vrši se putem provajdera usluga Payunity (Evropska unija) i Authorize.net (SAD i Kanada).

Svoj pristanak na automatsku naplatu možete opozvati u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s primenom u budućnosti, tako što pristupite vašem korisničkom nalogu na našem web sajtu („Moj nalog“) i samostalno isključite ovu funkcionalnost.

Ako svoju uplatu računa izvršite na MTEL GLOBAL direktno (nalog banke), uplata će se dodeliti vašem korisničkom računu na MTEL GLOBAL, pomoću vaših glavnih podataka koje obezbeđuju banke. Ako kupite proizvod u vezi s uslugom/tarifom u MTEL GLOBAL ovlašćenom prodajnom mestu, informacije o kupljenim proizvodima čuvaju se u korisničkoj bazi, a ujedno vaši podaci kao kupcu će biti odštampani na računu izdatom u poslovnici.

Prilikom kupovine usluge/tarife direktno preko MTEL GLOBAL aplikacije, imate opciju da obavite kupovinu preko Apple ili Google sistema (tzv. „in-app purchase“). MTEL GLOBAL nema pristup podacima koje unesete u procesu kupovine. Predlažemo Vam da se upoznate sa politikom privatnosti kompanija Apple i Google.

Žalbe i sporovi

U slučajevima osporavanja potraživanja i sporova, MTEL GLOBAL pristupa podacima o glavnim i meta podacima, podacima o plaćanju i profilnim podacima, kao i podacima o interakcijama korisnika sačuvanih u bazama potrebnih za pregled zahteva.

Ako se obratite arbitražnoj komisiji, zastupniku interesa (npr. udruženje za informacije o potrošačima) ili preko zastupnika/advokata, a uložen je prigovor u vaše ime, MTEL GLOBAL daje gore navedene lične podatke arbitražnom odboru ili zastupniku interesa ili advokatu, koji su potrebni za razjašnjenje predmeta žalbe. Sve dok je postupak u toku, gore opisani lični podaci neće biti izbrisani. Nakon toga primenjuju se opšte odredbe čuvanja i brisanja.

Raskid ugovora

Ako raskinete ugovor, vaši glavni podaci i sačuvane korisničke interakcije biće izbrisani nakon 3,5 godine (po isteku rokova za podizanje tužbi vezano za ugovorne odnose).

Vanredan raskid – rukovanje u izuzetnim situacijama

Ako postoji vanredan razlog za raskid, na primer zbog dodeljenog starateljstva ili smrti, svi neophodni glavni i meta podaci, ali i obaveštenja i dokumenti se prenose trećim stranama ako je to potrebno, kao što su notari, advokati, određeno administrativno osoblje.

Zakonske obaveze po pitanju zloupotreba i vanrednih situacija

Obavešteni ste i saglasni da se naše usluge telefonije ne mogu koristiti za pozivanje hitnih službi (spašavanje, vatrogasci, policija i sl.), tako da nismo u mogućnosti pružiti informacije o vašim glavnim podacima i podacima o lokaciji nijednoj od hitnih službi.

Imate mogućnost da se obratite MTEL GLOBAL ako vas uznemirava određeni pozivalac, a ukoliko je moguće primenićemo odgovarajuće mere u cilju vaše zaštite i obavestiti vas o navedenom.

Transfer trećim stranama

Vaši podaci se koriste isključivo u cilju pružanja naših usluga i, naravno, neće biti otkriveni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Naši zaposleni i partneri, koji mogu steći znanja o vašim ličnim podacima kroz održavanje i servis, ugovorno su vezani sa obavezom čuvanja tajnih podataka. Ne otkrivamo vaše lične podatke trećim stranama za njihovu samostalnu upotrebu, osim: (1) ako vi to zatražite ili ih ovlastite; (2) ako su informacije dostavljene u skladu sa zakonom, primenjuje se ugovor koji imamo s vama ili štitimo svoja prava, imovinu ili sigurnost; (3) ako se informacije dostavljaju našim agentima, dobavljačima ili provajderima usluga koji obavljaju poslove u naše ime; (4) u slučaju rešavanja hitnih slučajeva; ili (5) u slučaju rešavanja sporova, žalbi, zahteva ili se vrši dostavljanje licima koja imaju pravno ovlašćenje da postupaju u vaše ime. Ne vrši se prodaja ili oglašavanje vaših podataka.

Korisnik prihvatanjem ove Politike privatnosti je saglasan da se osnovni podaci o korisniku i podaci o saobraćaju dostavljaju MTEL Global.

Transfer trećim zemljama

Podaci koje prikupimo od vas će biti obrađeni u Evropskoj uniji, SAD i Srbiji, u zavisnosti od vašeg prebivališta ili vrste korisnika (posetilac sajta i/ili korisnik naše određene Usluge) i u skladu sa primenljivom zakonskom regulativom koje se odnose na poslovanje MTEL GLOBAL. MTEL GLOBAL prikuplja i prenosi podatke trećim zemljama ličnih podataka isključivo: s vašim pristankom; da bi izvršili ugovor s vama; ili u cilju ispunjavanja verodostojnog legitimnog interesa MTEL GLOBAL na način koji ne nadmašuje vaša prava i slobode. MTEL GLOBAL nastoji da primeni odgovarajuće zaštitne mere kako bi zaštitio privatnost i sigurnost vaših ličnih podataka i koristimo ih samo u skladu s vašim odnosom s MTEL GLOBAL i postupcima opisanim u ovoj Politici privatnosti. MTEL GLOBAL takođe smanjuje rizik za vaša prava i slobode, tako što ne prikuplja niti čuva osetljive informacije o vama.

Korisnički servis

U cilju obrade vaših zahteva i žalbi, kao što su računi, proizvodi i usluge vezani za kupce ili tehnička pitanja, MTEL GLOBAL obrađuje glavne i meta podatke koji se čuvaju u sistemima, kao i podatke o korisničkim interakcijama potrebne za odgovor na zahtev ili rešavanje postojećeg problema. Takav zahtev može podrazumevati, na primer, menjanje adrese, podešavanje zaključavanja ili omogućavanje/onemogućavanje paketa. Da bi vas identifikovali kao korisnika, prvo se traže podaci kao što su vaše ime, MAC adresa uređaja, telefonski broj ili lični broj ako koristite naše usluge telefonije. O svakom kontaktu korisnika upućenog ka našem Korisničkom servisu, uneće se podaci u naš sistem za upravljanje korisnicima.

Zaposleni i/ili ovlašćena lica MTEL GLOBAL mogu pristupiti Vašem korisničkom nalogu isključivo uz vaš pristanak i na vaš zahtev, da bi na nalogu direktno vršili promene u skladu sa traženom porudžbinom. Podaci o svim pristupima koji su izvršeni se takođe čuvaju u sistemu za upravljanjem korisnicima.

Kako bi odgovorili na sva vaša pitanja, MTEL GLOBAL radi i sa partnerima koji imaju isti pristup master i metapodacima kao i zaposleni u okviru njihovih zadataka. Naravno, za partnere se takođe primenjuju isti strogi propisi o zaštiti podataka.

 • On-line chat usluga

  Koristimo provajdera servisa treće strane Tawk.to - chat softver, za pružanje i podršku našem on-line chat servisu, koji koristimo za obradu zahteva korisnika u stvarnom vremenu. Ako koristite on-line chat servis, prikupićemo IP adresu i sadržaj vaše on-line chat sesije (kao što je transkript, vreme, identifikacija operatera u Korisničkom servisu). Od vas ćemo zatražiti da navedete svoje ime ili druge lične podatke ako je potrebno da bismo vam pomogli (opciono). Te će informacije biti sačuvane dve godine i neće se deliti s drugim organizacijama. Pravila o privatnosti našeg softver provajdera možete pronaći na sledećem linku: https://www.tawk.to/legal/

 • Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

  Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o adresama, određene bankovne podatke, pretplate na dodatne pakete i kupljene uređaje od MTEL GLOBAL. Možete pogledati i račun, listing za usluge telefonije i pregledati i postaviti lozinke.

  Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne činite dostupnima neovlašćenim trećim licima. MTEL GLOBAL ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je MTEL GLOBAL odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti vašem korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite Korisničkom servisu bez odlaganja.

  Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" vašeg internet pretraživača omogućuje vam upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada pristupate. MTEL GLOBAL ni na koji način nije povezan s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo vam da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica, i ukazujemo vam da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije.

 • Korisnički servis putem društvenih mreža

  Ako kontaktirate MTEL GLOBAL preko društvenih mreža, vaši se podaci, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Vi javno objavite kroz vaš profil ili dostavite u vašoj direktnoj poruci na naš kompanijski profil, obrađuju i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa MTEL GLOBAL profila. Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene našem kompanijskom profilu na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

 • Pozivanje Korisničkog servisa

  Ako nazovete naš Korisnički servis, obrađuju se sledeće informacije telefonskog sistema: Vaš telefonski broj koji koristite za pozivanje i datum i vreme poziva. MTEL GLOBAL snima razgovore između vas i zaposlenog i o tome ćete biti obavešteni na početku razgovora. Datoteke razgovora automatski se brišu nakon 30 dana.

  Komunikacija u pisanoj formi sa MTEL GLOBAL

  Možete nas kontaktirati u pisanom obliku putem on-line chata na MTEL GLOBAL web stranici, e-mailom, faksom ili pismom. Dokumentacija se čuva u roku od 3 meseca i nakon toga briše ili uništava.

 • Popravka

  Ako svoj uređaj predate na popravku zbog kvara, navedeno će biti urađeno preko našeg partnerskog servisa. Partnerski servis neće dobiti nikakve podatke o Vama kao korisniku. Vaše pritužbe biće prijavljene u MTEL GLOBAL sistemu upravljanja korisnicima, kako bi MTEL GLOBAL Korisnički servis mogao da proveri da li je vaš uređaj i dalje pod garancijom, a time i da li se proizvod može popraviti ili zameniti.

MTEL GLOBAL aplikacije i usluge
 • MTEL TV

  MTEL GLOBAL nastoji da stalno poboljšava kvalitet TV servisa. U okviru MTEL TV servisa prikupljamo, čuvamo i obrađujemo MTEL GLOBAL podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca.

 • MTEL TV aplikacija i/ili CALLING aplikacija

  Prijava na MTEL GLOBAL aplikacije se vrši preko vašeg telefonskog broja i/ili korišćenjem vašeg korisničkog imena i lozinke, što unosite sami prilikom prijave. Za obezbeđivanje kvaliteta, podaci o korišćenju se obrađuju anonimno. MTEL GLOBAL podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca. Možete povući vaš pristanak u bilo koje vreme i bez navođenja razloga za navedeno, sa efektom i u budućnosti.

 • HOMEPHONE

  Kroz HOMEPHONE servis, mi prikupljamo, čuvamo i obrađujemo vaše podatke o korišćenju saobraćaja i sve lične podatke potrebne za pružanje usluge kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Komunikacija
 • Oglašavanje

  Ukoliko ste nam dali saglasnost da želite da primate personalizovane ponude, upotrebljavaće se vaši personalni podaci, kao što su e-mail adresa, broj telefona ili adresa. Informacije koje MTEL GLOBAL primi od vas tokom posete našoj web stranici, pomažu nam da poboljšamo vaše korisničko iskustvo i da ga učinimo što ugodnijim i personalizovanim. Informacije koje pošaljete i koje se automatski generišu, koriste se za kreiranje oglasa prilagođenih vama i vašim interesima. MTEL GLOBAL koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, istorija porudžbina, istorija kupljenih usluga/proizvoda, datum i vreme vaše posete web stranici ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize vašeg korisničkog ponašanja, MTEL GLOBAL koristi usluge provajdera Mailchimp i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su vaša odabrana tarifa, poslednji uređaj kupljen od MTEL GLOBAL, kao i automatski generisani podaci kao što su vaša potrošnja, upotreba MTEL GLOBAL aplikacija ili vaša trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili vašim potrebama i kako bismo komunicirali s vama o ostalim uslugama MTEL GLOBAL koje bi vas mogle zanimati.

  Dupla potvrda prijave (double opt-in) koristi se kada se registrujete na web sajtu i / ili kupite usluge putem naše web prodavnice, u kom ponovnim potvrđivanjem svoje e-mail adrese potvrđujete da ste saglasni sa prijemom oglasnih poruka. Možete povući svoju saglasnost u svakom trenutku iz bilo kog razloga, preko opt-out linka datom u okviru e-maila ili preko našeg Korisničkog servisa.

 • SMS obaveštenja

  Za isporuku SMS poruka koristimo usluge sledećih provajdera: CLX, Infobip i Telekom Srbija. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju SMS poruka i o klikovima na linkove u okviru SMS poruke. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane ovih provajdera, molimo vas da pogledate politiku privatnosti ovih kompanija.

 • E-bilten (e-newsletter)

  Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Mailchimp. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Mailchimp-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Mailchimp.

 • Ispitivanje korisničkog zadovoljstva (anketiranje)

  MTEL GLOBAL nastoji da poveća zadovoljstvo korisnika uslugama i korisničkim interfejsom. U tu svrhu, ako ste pristali na prijem obaveštenja o novim uslugama/proizvodima i učestvovanja u anketama, MTEL GLOBAL ili MTEL GLOBAL partneri vas mogu kontaktirati putem telefona, SMS-om ili e-poštom, radi učešća u anketi.

  Agencije dobijaju glavne podatke i profilne podatke u cilju ispitivanja korisnika. U anketi možete sami da odlučite da li želite da date svoje mišljenje anonimno ili želite da se vaši podaci prikažu. Možete povući svoju saglasnost za učestvovanje u anketi u svakom trenutku preko našeg Korisničkog servisa.

 • Slanje važnih informacija o vašem ugovoru

  U nekim situacijama MTEL GLOBAL je zakonom dužan da vas informiše. To može, na primer biti izmena ugovora (npr. prilagođenje mesečne pretplate ili promena tarife), prestanak ili promena određene usluge ili kašnjenje sa isporukom naručenih uređaja. U ostalim slučajevima, želimo Vas obavestiti o planiranim promenama blagovremeno kako bismo izbegli neugodnosti. Na primer, kada se planirano održavanje na našoj mreži obavlja na određenim područjima. Da bismo vas lično mogli obavestiti, obrađuju se master podaci i dodatne informacije kao što su vaša trenutna tarifa, dodatni paketi koje koristite ili vaš poslednji uređaj kupljen od MTEL GLOBAL. Servisne informacije se šalju SMS-om, e-poštom, telefonom, poštom, mesečnim računom ili kao „push“ poruke u MTEL GLOBAL aplikacijama. Pri slanju obaveštenja poštom, MTEL GLOBAL radi sa partnerskim agencijama.

 • Profilisanje (ako je primenljivo)

  MTEL GLOBAL nastoji da pruži svojim korisnicima najbolji mogući kvalitet usluga i proizvoda. MTEL GLOBAL će koristiti automatizovane tehnike obrade podataka za analizu ponašanja korisnika. Ove tehnike obrade podataka nazivaju se profilisanje. Ti postupci omogućuju nam, na primer, pružanje odgovarajuće personalizovane ponude na osnovu vašeg prethodnog ponašanja vezano za usluge telefonije i/ili televizije (npr. tarifna ponuda za tarifu s većim brojem minuta ako se vaša upotreba povećava ili bolje uslove za produžetak ugovornog odnosa). Osim toga, ovi postupci pomažu pri utvrđivanju nedostataka u uslugama ili proizvodima u ranoj fazi i njihovom otklanjanju što je brže moguće.

Web sajtovi i društvene mreže
Analiza korišćenja web sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg web sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja web sajta. Ovo nam pomaže da konstantno unapređujemo kvalitet naših ponuda i korisnički interfejs.

Pravila o „kolačićima“ („cookies“)

Prikupljamo anonimne podatke (vaš identitet se ne otkriva) putem tehnologija, kao što su "kolačići", „web beacons“ i pikseli. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard-disku vašeg računara (PC, laptop), pametnom telefonu, tablet uređaju ili bilo kom drugom uređaju povezanom na internet. Kolačići omogućavaju analizu korisničkog ponašanja, ali i dopuštaju prepoznavanje vas kao posetioca na našem web sajtu što može omogućiti da ne morate ponovo da se prijavljujete ukoliko ste se ranije prijavili na našem web sajtu. Za ove svrhe, naš server pristupa vašim kolačićima i obrađuje sačuvane informacije.

Kolačići se upotrebljavaju kako za poboljšanje kvaliteta usluga, uključujući i čuvanje korisnikovih postavki i preferencija, tako i za praćenje trendova posetioca, kao što su proizvodi koje ste pregledali i naručili. Ako je funkcija "kolačići" aktivirana u podešavanjima pretraživača na vašem računaru/uređaju, MTEL GLOBAL može prepoznati pretraživač lokalnog računara i ponuditi vam napredne funkcije kolačića. Uglavnom se kolačići, koji se koriste za analizu ponašanja korisnika, automatski brišu nakon 30-90 dana.

Takozvani „kolačići sesije“ automatski se brišu nakon 30 minuta ako zatvorite pretraživač ili koristite funkciju odjave. Sadrže samo slučajno generisan identifikator koji omogućuje prepoznavanje posetioca tokom sesije prilikom korišćenja web stranice. Trajni kolačići su postavljeni samo ako ih omogućite u podešavanjima pretraživača i dodatno se saglasite, na primer ako dopustite funkcionalnost "Zapamti me / ostani prijavljen" na našem sajtu. Takvi kolačići čuvaju se na period od jedne godine i produžuju se na isti period prilikom svake sledeće prijave.

Kolačićima možete jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Možete upravljati kolačićima kroz sledeći postupak u zavisnosti od pretraživača koji koristite:

Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može vam onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funkcionalnosti prilikom posete našem web sajtu. Stoga preporučujemo da omogućite funkcionalnost kolačića.

 • Kolačići treće strane

  Kolačiće trećih strana ne kreira MTEL GLOBAL, već drugi provajderi usluga (treća strana). Takvi kolačići mogu, s jedne strane, pratiti vaše posete web stranicama trećih strana i prikazivati te oglase na MTEL GLOBAL web stranicama ili, s druge strane, prikazivati oglase MTEL GLOBAL na drugim web stranicama. Ovi se kolačići automatski brišu nakon određenog vremena od strane provajdera treće strane (između 7 dana i 2 godine). U podešavanjima pretraživača, možete promeniti postavku da li dozvoljavate kolačiće treće strane ili samo one s web stranice koju posećujete.

 • Google

  Naš web sajt koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords, YouTube i Google Maps. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na web stranici MTEL GLOBAL, može se uspostaviti direktna veza između vašeg pretraživača i Google servera kada se web stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da MTEL GLOBAL, operator web stranice, nije upoznat sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva korisniku. Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Google Analytics

  Naš web sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja web sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju web sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovom web sajtu, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime MTEL GLOBAL, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu web sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na web sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje web sajta i interneta. Google neće vašu IP adresu dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog web sajta u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google insttaliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

  Kolačići za Google Analytics biće izbrisani nakon 26 meseci. Više informacija o uslovima upotrebe i privatnosti potražite na adresi http://www.google.com/analytics/terms/en.html i https://www.google.com/intl/hr/policies/ . Ističemo da je na ovom web sajtu Google Analytics proširen kodom "anonymizeIp" kako bi se osigurala anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje).

 • YouTube

  Naš web sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim posetite web stranice s YouTube plug-in-om, bićete povezani s YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje MTEL GLOBAL web stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na vaš YouTube nalog, omogućavate YouTube-u da poveže vašu pretragu sa vašim ličnim profilom. Ovu mogućnost možete sprečiti ako se prethodno odjavite sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi vaših podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube.

 • AdWords

  Naša web stranica koristi "Google Remarketing" kako bi vam ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa vašim ponašanjem na ovom web sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom web sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na web sajtu i može s vremena na vreme prikazivati Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponude MTEL, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na vašem računaru koji omogućuje da se vaša interesovanja dodele vašem računaru (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Vaša interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana s vašim ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/možete kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe je moguće onemogućiti upotrebu kolačića od strane Google-a.

  Ako ste pristali na to da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija s Google nalogom, i da koristi informacije koje ste pogledali na internetu sa vašim Google nalogom u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje koristite, a na kojima postoji Vaš Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja možete promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

 • Google Maps

  Naš web sajt koristi Google mape („Google Maps“), proizvod kompanije Google Inc. Informacije o vašoj upotrebi web sajta (uključujući vašu IP adresu) mogu se preneti i čuvati od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslove korišćenja usluge Google Karte možete pronaći pod "Uslovi korišćenja Google Maps".

 • Društvene mreže

  Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, LinkedIn i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Instagram LLC i LinkedIn Ireland Unlimited Company / LinkedIn Corporation i Instagram LLC (Provajder).

  Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled dodataka Facebook-a možete pronaći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins .

  LinkedIn-om upravlja LinkedIn Corporation, Sannyvale, Kalifornija, SAD ili LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Pregled dodataka LinkedIn-a možete pronaći ovde: https://developer.linkedin.com/plugins#.

  Instagram-om upravlja Instagram LLC, CA 94025, USA ("Instagram"). Pregled dodataka Instagram-a pronaći ovde: https://www.instagram.com/developer/embedding/ .

  Ako ste na našem sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, LinkedIn, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našoj web stranici sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

  Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu našem sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

 • Facebook Custom Audiences

  Naša web stranica koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima našeg web sajta, na osnovu njihovog interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem web sajtu. U tu svrhu, na našem web sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem web sajtu. Podaci o vašoj poseti web sajtu prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i vašem pravu o zaštiti podataka pogledajte Pravila o privatnosti na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/. Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

 • Podaci o logovanju (prijavi)

  Kada posetite naš web sajt, web serveri privremeno čuvaju informacije o svakom vašem pristupu/prijavi u tzv. server log fajlovima. Sledeći se podaci prikupljaju i čuvaju dok se automatski ne izbrišu:

  - ip adresa

  - datum i vreme pristupa

  - http metoda i url zahteva

  - http kod koji je vraćen

  - dužina odgovora u bajtovima

  - url stranice sa koje je upućen zahtev

  - identifikacija browsera

  Ukrštanje ovih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno. Osim toga, podaci će biti izbrisani nakon statističke evaluacije od strane servera nakon najviše 54 nedelje.

Vaša prava (dodatno)

Kao što smo već naveli u okviru ovog dokumenta, u zavisnosti od toga gde živite, možete imati dodatna prava vezanih za zaštitu privatnosti. Ova Politika privatnosti ne ograničava vaša prava data u skladu sa važećim zakonima teritorije vašeg prebivališta, pa na primer:

 • u EU (prema GDPR imate pravo da pristupite i zatražite kopiju vaših ličnih podataka koje posedujemo; imate pravo da nas kontaktirate i zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke iz sistema; imate zakonsko pravo tražite ispravku vaših ličnih podataka. Uložićemo sve komercijalne napore da ispoštujemo vaš zahtev, ali možemo odbiti vaš zahtev u slučaju da se nerazumno ponavljaju, da su u disproporciji ili povređuju prava privatnosti drugih ili je na bilo koji drugi način dozvoljeno u skladu sa zakonom. Skrećemo vam pažnju da se u slučaju povlačenja saglasnosti ili na drugi način prigovarajući određenoj obradi vaših ličnih podataka, određene Usluge možda više neće pravilno funkcionisati ili neće biti uopšte dostupni.

 • Po zakonima Kalifornije, rezidenti Kalifornije koji su uspostavili poslovni odnos sa nama, imaju pravo da traže određene informacije u pogledu ličnih podataka koje smo delili sa trećim licima u svrhu njihovog direktnog marketinga i identiteta tih trećih lica, u kalendarskoj godini koja neposredno prethodi, sa određenim izuzecima. Svi takvi zahtevi moraju biti u pisanoj formi i poslati na adresu: dpo@mtel.global . Taj isti zakon države Kalifornije nam dozvoljava da vam, kao odgovor na vaš pisani zahtev, pružimo mogućnost na besplatnoj osnovi da odaberete da ne delite svoje podatke nego opcije da dostavite gore opisane podatke. Možete iskoristiti ovo svoje pravo, tako što ćete nas kontaktirati na gore naznačenu adresu.

 • Po zakonima Srbije, imate pravo i na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Srbija.

Ukoliko želite da sprovedete neko od svojih gore navedenih prava ili imate bilo kakva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na support@mtel.global ili dpo@mtel.global

Rešavanje sporova

Ukoliko ste sa teritorije SAD ili Kanade, a koristite Usluge LINK2YU Network LLC, Vi i LINK2YU Network LLC. (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Kalifornije, SAD, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s LINK2YU Network LLC. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Kaliforniji, SAD za konačno rešenje spora.

Ukoliko ste sa teritorije Evropske unije a koristite Usluge Link2YU Network GmbH, Vi i Link2YU Network GmbH (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Austrije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s Link2YU Network GmbH. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beču, Austrija za konačno rešenje spora.

Ukoliko ste posetilac našeg sajta ili korisnik Usluga MTEL Global d.o.o. Beograd, Vi i MTEL Global d.o.o. Beograd (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni države Srbije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s MTEL Global d.o.o. Beograd. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beogradu, Srbija za konačno rešenje spora.

Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na vaše korišćenje našeg web sajta i Usluga od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti novu verziju na naš web sajt, odnosno kroz naše Usluge. Mi vas pozivamo da periodično razmotrite ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju MTEL GLOBAL vezano za informacije. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše web stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljivo) odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Potvrđujete da vaša kontinuirana upotreba web sajta i naših Usluga po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti, ukoliko je primenljivo, podrazumeva da prikupljanje, upotreba ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se vašim pristankom sa navedenim izmenama.

Poslednja verzija: Datum stupanja na snagu 10. oktobar 2020. godine.

Doneta je nova Politika privatnosti, važeća od 25. maja 2018. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga i/ili našeg web sajta nakon 25. maja, slažete se sa ovom Politikom privatnosti.

Uvod

GO4YU GmbH Austria (u daljem tekstu: Mi, GO4YU ili “GO4YU GmbH”), Mariahilfer Straße 103/8, 1060 Vienna, je kontroler vaših ličnih podataka, obezbeđenih ili prikupljenih od ili za, ili procesiranih u vezi sa našim uslugama; sklapate ugovorni odnos sa GO4YU GmbH.

Kao posetilac našeg web sajta ili korisnik naših usluga, skupljanje, korišćenje ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet ove Politike privatnosti (koja uključuje i Upotrebu Kolačića i/ili druga dokumenta pomenuta u ovoj Politici privatnosti) kao i sve izmenjenje verzije iste ukoliko postoje. Odredbe koje su ovde sadržane zamenjuju sve prethodne izjave ili obaveštenja vezano za našu politiku privatnosti.

GO4YU generalno ne pruža usluge za teritoriju Balkana, bez obzira da li je sada ili u budućnosti, teritorija Balkana deo Evropske Unije (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija). Ukoliko je vaše boravište na teritoriji Balkana, ova Politika privatnosti se primenjuje na vas isključivo kao posetioca našeg web sajta.

Zaštita ličnih podataka

GO4YU veoma ozbiljno uzima u obzir zaštitu vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti opisuje našu politiku i praksu u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka, i uspostavlja vaša prava po pitanju privatnosti. GO4YU koristi savremene tehničke i organizacione mere da bi zaštitio vaše podatke od bilo kakvog pristupa i zloupotrebe od strane neovlašćenih osoba. Politika privatnosti reguliše sledeće:

 • Vi: posetilac web sajta www.mtel.global ili korisnika GO4YU usluga
 • Svrhu prikupljanja podataka
 • Vrstu podataka koje prikupljamo
 • Vreme čuvanja podataka
 • Vaše upravljanje ličnim podacima

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijene. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti ne pokriva sve veze u okviru našeg web sajta koji su povezani sa drugim web sajtovima. Zato vam preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim web sajtovima koje posećujete.

Zaštita dece

Mi namerno ne pokušavamo da tražimo ili primimo bilo kakve informacije od dece. U slučaju da je posetilac našeg web sajta dete, određene vrste podataka se prikuplјaju, ali nisu lično prepoznatljive, a korišćenje web sajta smatraće se odobrenim od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom. U slučaju da dete koristi naše Usluge, smatraćemo da je upotreba odobrena/ovlašćena od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom (roditelјi, staratelјi), s obzirom da naše Usluge nisu namenjene kupovini / korišćenju od strane dece bez nadzora starijih osoba.

Roditelje/staraoce podstičemo da provode vreme “online” sa decom i da se upoznaju sa vrstom sadržaja koji je dostupan preko našeg web sajta ili Usluga ili Interneta uopšteno. Savetujemo roditelje/staraoce da redovno nadgledaju dečiju upotrebu e-mail-a ili druge elektronske komunikacije i obavljanja transakcija. Kroz “online” servise i od strane softverskih proizvođača, dostupni su kontrolni alati koji obezbeđuju sigurnu online sredinu za decu. Ako je vaše dete koristilo kreditnu karticu u vezi sa našim Uslugama bez vaše dozvole, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis bez odlaganja.

Pravo pristupa i kontrole vaših ličnih podataka

Možete pristupiti Vašim ličnim podacima ili izbrisati iste. U ovom dokumentu, možete naći više informacija o tome na koji način se vaši podaci prikupljaju, koriste i dele. Mi smo obezbedili brojne opcije vezano za navedeno, počev od brisanja i ispravke podataka koje ste nam dostavili do kontrole kroz isključivanje oglašavanja i komunikacijskih kontrola. Nudimo vam različita podešavanja za upravljanje i kontrolu ličnih podataka koje imamo o vama.

Ako sačuvani podaci nisu tačni, možete prijaviti navedeno u bilo koje vreme našem Korisničkom servisu, na telefon ili e-mail adresu support@mtel.global ili na našu posebnu e-mail adresu vezano za zaštitu podataka: dpo@mtel.global .

Možete da tražite informaciju, u bilo koje vreme i bez plaćanja naknade, vezano za tip podataka koje imamo sačuvane o vama, poreklo podataka kao i svrhu obrade istih. Takođe, imate pravo da prenesete ili izbrišete svoje podatke. Ukoliko se ikada pojavi razlog za žalbu vezano za obradu vaših podataka, možete nas uvek kontaktirati.

Ako imate bilo koje pitanje, na koje vam ova Politika privatnosti nije pružila odgovor ili želite više detaljnijih informacija u vezi sa navedenim, molimo da kontaktirate naš Korisnički servis (e-mail adresu support@mtel.global ) ili na e-mail: dpo@mtel.global . Rezidenti određenih zemalja na svojoj teritoriji prebivališta, ukoliko je primenljivo u skladu sa zakonskim propisima, imaju dodatno pravo da ulože žalbu ovlašćenom organu za zaštitu podataka.

Vezano za lične podatke koje imamo o vama, imate sledeća prava:

 • Brisanje podataka: možete nam tražiti da izbrišemo sve ili pojedine lične podatke (npr. ako nije više potrebno da vam pružamo usluge)

 • Izmena ili ispravljanje podataka: možete da zahtevate da mi izmenimo, ažuriramo ili ispravimo podatke u određenim slučajevima, pogotovo ako podaci nisu tačni/precizni.

 • Uložite prigovor, ograničite ili zabranite upotrebu podataka: možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

 • Pristupanje i/ili prenos podataka: uopšteno, pravo na pristup podacima je pravo na dobijanje informacija o tome ko obrađuje podatke o Vama, poreklu podataka, za koju svrhu se podaci koriste, kao i kome se podaci prenose. Možete nam uvek zatražiti kopiju vaših ličnih podataka.

 • Najkasnije u roku od osam nedelja od prijema Vašeg zahteva u vezi sa gore opisanim pravima koje imate, dobićete tražene informacije od GO4YU ili, u slučaju brisanja ili ispravke - GO4YU će ispuniti zahtev, ili ćete u roku od osam nedelja primiti obrazloženje u pisanom obliku, zašto podaci nisu izbrisani ili ispravljeni, ili zašto vaši zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni.

Sigurnosni standardi i gubitak podataka

GO4YU štiti podatke koje čuva na svojim serverima. U slučaju gubitka podataka u GO4YU, uprkos najvišim sigurnosnim zahtevima, predviđene su konkretne mere za eskalaciju, koje će odmah prepoznati i ispraviti bilo kakve manjkavosti, odnosno preduzeće se odgovarajuće protivzaštitne mere. U zavisnosti od ozbiljnosti ili ugroženih interesa pojedinih osoba, navedena lica kao i nadležni organi će biti obavešteni (regulatorno telo, organ za zaštitu podataka).

Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je ime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa i sl.

Ako ste posetilac sajta, određene podatke prikupljamo automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je vaš kompjuter ili uređaj pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni system ili druga informacija o korišćenju našeg veb sajta, uključujući i istoriju stranica koje ste posetili.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. pol ili koliko ljudi je posetilo dnevno veb sajt. Statistički podaci koje prikupljamo su, na primer, kada posećujete određene stranice na web sajtu i i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Vas kao osobu, npr. statistika, koje strane su naročito popularne na našem sajtu i sl.

Obrada

GO4YU identifikuje i obrađuje određene lične i meta podatke, kao i druge podatke koje nam obezbedite: u okviru ugovornog odnosa i/ili prilikom korišćenja odobrenog besplatnog promo perioda za naše usluge, odnosno kao deo verifikacije identiteta kupca/korisnika ukoliko je potrebno.

Glavni (master) podaci

Lični podaci koje obezbedite GO4YU prilikom zaključenja ugovornog odnosa, se smatraju glavnim (master) podacima. Ovo podrazumeva ime, kućnu adresu, broj telefona, kontakt informacije kao što su e-mail adresa, informacije o prirodi i sadržaju ugovornog odnosa. Za pravna lica: ime, adresa i registarski broj su takođe deo glavnih podataka. GO4YU briše glavne podatke koje se odnose na korisnika najkasnije u roku od 7 godina od okončanja svih zahteva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Meta podaci

Meta podaci se odnose na sve podatke koji se obrađuju u cilju prosleđivanja poruke ka komunikacionoj mreži ili u svrhu obračuna naplate ovog procesa. Ovo su na primer aktivni i pasivni brojevi, vrsta uređaja, šifra naplate, broj uređaja kojima treba naplatiti uslugu u obračunskom periodu, vrsta, datum, vreme i trajanje konekcije ili druge upotrebe, rute, protokol koji se koristi, mreža iz koje poruka potiče ili u koju je poslata.

Telefonija - da bi ispunili ugovorne obaveze vezano za telefoniju (pozivi i SMS usluge), obrađuju se glavni podaci i meta podaci u cilju utvrđivanja, kontrole i obračuna naplate telekomunikacionih usluga. Na našem web sajtu u delu Korisnički nalog („Moj nalog“), imate pristup svom nalogu zaštićen lozinkom gde možete da pratite potrošnju usluga telefonije i da pogledate listing/pregled vaših poziva i poslatih SMS.

Operativne svrhe

Samo u meri u kojoj su lični podaci striktno potrebni za operativne svrhe (posebno, rešavanje problema povezivanja, analizu mrežnih potreba, analizu performansi, razvoj i planiranje implementacije mreže, analiza i sprečavanje prevarnih radnji na štetu GO4YU, optimizaciju ponuda i sl.) isti su obrađivani korišćenjem GO4YU meta podataka. Metapodaci sačuvani u ove svrhe biće izbrisani ili učinjeni anonimnim najkasnije nakon 6 meseci.

Kako bi se osigurala komunikacija, GO4YU radi s različitim provajderima usluga koji takođe imaju pristup tehničkim sistemima i podacima za potrebe rešavanja problema. Neki od tih provajdera usluga su van Ciljanih zemalja. U tom slučaju, GO4YU će osigurati, kroz obezbeđivanje odgovarajućih garancija od provajdera, da će se poštovati visoki nivo zaštite podataka Evropske unije i Austrije, kao i da njihovi provajderi usluga i partneri poštuju iste standarde.

Mi poslujemo globalno, i koristimo druge da nam pomognu da pružamo usluge i obezbedimo korišćenje našeg web sajta (npr. održavanje, analize, oditovanje, plaćanja, sprečavanje zloupotreba, marketing i razvoj). Ova društva će imati pristup vašim informacijama samo u meri u kojoj je neophodno da obavljaju svoje zadatke ili u naše ime, i obavezani su da ne otkrivaju iste niti da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Kad god su Vaši lični podaci prenešeni, sačuvani ili obrađivani sa naše strane, mi ćemo preduzeti sve razumne mere da sačuvamo privatnost vaših ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonima.

Obrada vezana za ugovor/porudžbine
 • Telefonija i SMS

  Ako koristite naše usluge telefonije, vaši podaci o saobraćaju će se preneti tzv. interkonekcijskom partneru i operatoru odredišne mreže, u skladu sa zakonskim obavezama.

 • Porudžbina

  U cilju obrade poružbine vašeg ugovora i/ili vašeg uređaja, prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj i datum rođenja. Navedeno nam je potrebno da bi potvrdili vašu narudžbinu putem e-maila, isporuku naručene robe, izdavanje računa i ugovorni dokument za odgovarajuću uslugu/tarifu. Ako se vaša adresa za isporuku razlikuje od vaše adrese plaćanja, adresa za isporuku biće takođe sačuvana.

  Roba koju naručujete će biti spakovana od strane našeg partnera u zavisnosti od teritorije vašeg boravka i poslata poštom (DHL, Shipping easy, Canada Post). Za isporuku robe, špediter dobija pristup podacima o vašoj narudžbini kao što su puno ime, adresa i telefonski broj. Podaci koje čuvaju špediterske kompanije biće izbrisani nakon isteka zakonskog roka za ove namene.

 • Povraćaj

  Ako koristite zakonsko pravo povraćaja, Vaši glavni podaci koristiće se u svrhu povraćaja plaćenog iznosa.

 • Zaključenje ugovora u GO4YU ovlašćenim prodajnim mestima ili preko distributera/partnera GO4YU

  Ako sklopite ugovor o Uslugama za jednu ili više usluga/tarifa i/ili proizvoda u GO4YU ovlašćenom prodajnom mestu ili preko distributera/partnera GO4YU, neophodno je da se unesu vaši glavni podaci. Ovo je potrebno da bi se naplatile Usluge koje ste zahtevali, kao i da bi Korisnički servis koristio iste u cilju realizacije vaših zahteva.

  Ako sklopite ugovor s distributerom GO4YU, sledeći lični podaci će biti preneti u svrhe obračuna između partnera i GO4YU: ime, broj telefona, broj uređaja (MAC adresa) i vrsta usluge/tarife. Ovi podaci su potrebni za proveru plaćanja i brišu se nakon usklađivanja podataka.

Obračun

Zbog računovodstvenih, poslovnih ili zakonskih razloga, glavni podaci i metapodaci kupaca i dobavljača GO4YU se obrađuju, analiziraju i čuvaju. Svi podaci vezano za poreske obaveze se čuvaju sedam godina.

Računovodstvo

Račune za usluge/robu šaljemo na e-mail adresu koju ste naveli za ovu svrhu. Master i metapodaci koriste se za potrebe obračuna i naplate. Master podaci i podaci o proizvodu/usluzi mogu se naći direktno na računu. Takođe, sve račune možete naći u svojoj korisničkoj zoni na web sajtu „moj nalog“, uključujući listing korišćenja usluga. Za potrebe obračuna naplate računa, metapodaci a time i pojedinačni zapisi čuvaju se do krajnjeg roka za ulaganje žalbe ili do donošenja konačne odluke o žalbi vezano za obračun naplate potrošnje. Računi se čuvaju u zakonskom roku od 7 godina.

Plaćanje

U slučaju da vršite plaćanja vašeg prepaid računa preko našeg web sajta, način plaćanja koji ste naznačili (kreditna kartica) može biti upotrebljen za automatsku naplatu računa, ukoliko ste se opredelili za navedeno. GO4YU radi s bankama i kompanijama procesorima kreditnih kartica kako bi prikupio isplate i podaci se prenose u šifriranom obliku provajderima usluga. Plaćanje prepaid računa preko korisničke zone na websajtu, vrši se putem provajdera usluga Payunity (Ciljane zemlje) i Authorize.net (SAD i Kanada).

Svoj pristanak na automatsku naplatu možete opozvati u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s primenom u budućnosti, tako što pristupite vašem korisničkom nalogu na našem web sajtu („Moj nalog“) i samostalno isključite ovu funkcionalnost.

Ako svoju uplatu računa izvršite na GO4YU direktno (nalog banke), uplata će se automatski dodeliti vašem korisničkom računu na GO4YU, pomoću vaših glavnih podataka koje obezbeđuju banke. Ako kupite proizvod u vezi s uslugom/tarifom u GO4YU poslovnici, informacije o kupljenim proizvodima čuvaju se u korisničkoj bazi, a ujedno vaši podaci kao kupcu će biti odštampani na računu izdatom u poslovnici.

Prilikom kupovine usluge/tarife direktno preko GO4YU aplikacije, imate opciju da obavite kupovinu preko Apple ili Google sistema (tzv. „in-app purchase“). GO4YU nema pristup podacima koje unesete u procesu kupovine. Predlažemo Vam da se upoznate sa politikom privatnosti Apple i Google kompanija.

Žalbe i sporovi

U slučajevima osporavanja potraživanja i sporova, GO4YU pristupa podacima o glavnim i meta podacima, podacima o plaćanju i profilnim podacima, kao i podacima o interakcijama korisnika sačuvanih u bazama potrebnih za pregled zahteva.

Ako se obratite arbitražnoj komisiji, zastupniku interesa (npr. udruženje za informacije o potrošačima) ili preko zastupnika/advokata, a uložen je prigovor u vaše ime, GO4YU daje gore navedene lične podatke arbitražnom odboru ili zastupniku interesa ili advokatu, koji su potrebni za razjašnjenje predmeta žalbe. Sve dok je postupak u toku, gore opisani lični podaci neće biti izbrisani. Nakon toga primenjuju se opšte odredbe čuvanja i brisanja.

Raskid ugovora

Ako raskinete ugovor, vaši glavni podaci i sačuvane korisničke interakcije biće izbrisani nakon 3,5 godine (po isteku rokova za podizanje tužbi vezano za ugovorne odnose).

Vanredan raskid – rukovanje u izuzetnim situacijama

Ako postoji vanredan razlog za raskid, na primer zbog dodeljenog starateljstva ili smrti, svi neophodni glavni i meta podaci, ali i obaveštenja i dokumenti se prenose trećim stranama ako je to potrebno, kao što su notari, advokati, određeno administrativno osoblje.

Zakonske obaveze po pitanju zloupotreba i vanrednih situacija

Obavešteni ste i saglasni da se naše usluge telefonije ne mogu koristiti za pozivanje hitnih službi (spašavanje, vatrogasci, policija i sl.), tako da nismo u mogućnosti pružiti informacije o vašim glavnim podacima i podacima o lokaciji nijednoj od hitnih službi.

Imate mogućnost da se obratite GO4YU ako vas uznemirava određeni pozivalac, a ukoliko je moguće primenićemo odgovarajuće mere u cilju vaše zaštite i obavestiti vas o navedenom.

Transfer trećim stranama

Vaši podaci se koriste isključivo u cilju pružanja naših usluga i, naravno, neće biti otkriveni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Naši zaposleni i partneri, koji mogu steći znanja o vašim ličnim podacima kroz održavanje i servis, ugovorno su vezani sa obavezom čuvanja tajnih podataka. Ne otkrivamo vaše lične podatke trećim stranama za njihovu samostalnu upotrebu, osim: (1) ako vi to zatražite ili ih ovlastite; (2) ako su informacije dostavljene u skladu sa zakonom, primenjuje se ugovor koji imamo s vama ili štitimo svoja prava, imovinu ili sigurnost; (3) ako se informacije dostavljaju našim agentima, dobavljačima ili provajderima usluga koji obavljaju poslove u naše ime; (4) u slučaju rešavanja hitnih slučajeva; ili (5) u slučaju rešavanja sporova, žalbi, zahteva ili se vrši dostavljanje licima koja imaju pravno ovlašćenje da postupaju u vaše ime. Ne vrši se prodaja ili oglašavanje vaših podataka.

Transfer trećim zemljama

Podaci koje prikupimo od vas će biti obrađeni u Austriji, SAD i Srbiji, u zavisnosti od vašeg prebivališta ili vrste korisnika (posetilac sajta i/ili korisnik naše određene usluge) i u skladu sa zakonskom regulativom. Sjedinjene Američke Države nisu tražile niti primile nalaz "adekvatnosti" Evropske unije prema članu 45. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). S obzirom da je Srbija u procesu pregovora o pridruživanju sa Evropskom Unijom, upravo se očekuje usvajanje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u potpunosti harmonizovanog sa GDPR. GO4YU se oslanja na odstupanja za specifične situacije kao što je navedeno u članu 49. GDPR-a.

Konkretno, GO4YU prikuplja i prenosi podatke trećim zemljama ličnih podataka isključivo: s vašim pristankom; da bi izvršili ugovor s vama; ili u cilju ispunjavanja verodostojnog legitimnog interesa GO4YU na način koji ne nadmašuje vaša prava i slobode. GO4YU nastoji da primeni odgovarajuće zaštitne mere kako bi zaštitio privatnost i sigurnost vaših ličnih podataka i koristio ih samo u skladu s vašim odnosom s GO4YU i postupcima opisanim u ovoj Politici privatnosti. GO4YU takođe smanjuje rizik za vaša prava i slobode, tako što ne prikuplja niti čuva osetljive informacije o vama.

Korisnički servis

U cilju obrade vaših zahteva i žalbi, kao što su računi, proizvodi i usluge vezani za kupce ili tehnička pitanja, GO4YU obrađuje glavne i meta podatke koji se čuvaju u sistemima, kao i podatke o korisničkim interakcijima potrebne za odgovor na zahtev ili rešavanje postojećeg problema. Takav zahtev može podrazumevati, na primer, menjanje adrese, podešavanje zaključavanja ili omogućavanje/onemogućavanje paketa. Da bi vas identifikovali kao korisnika, prvo se traže podaci kao što su vaše ime, MAC adresa uređaja, telefonski broj ili lični broj ako koristite naše usluge telefonije. O svakom kontaktu korisnika upućenog ka našem korisničkom servisu, uneće se podaci u naš sistem za upravljanje korisnicima.

Zaposleni GO4YU mogu pristupiti Vašem korisničkom nalogu isključivo uz vaš pristanak i na vaš zahtev, da bi na nalogu direktno vršili promene u skladu sa traženom porudžbinom. Podaci o svim pristupima koji su izvršeni se takođe čuvaju u sistemu za upravljanjem korisnicima.

Kako bi odgovorili na sva vaša pitanja, GO4YU radi i sa partnerima koji imaju isti pristup master i metapodacima kao i zaposleni u okviru njihovih zadataka. Naravno, za partnere se takođe primenjuju isti strogi propisi o zaštiti podataka.

 • On-line chat usluga

  Koristimo provajdera servisa treće strane Tawk.to - chat softver, za pružanje i podršku našem on-line chat servisu, koji koristimo za obradu zahteva korisnika u stvarnom vremenu. Ako koristite on-line chat servis, prikupićemo IP adresu i sadržaj vaše on-line chat sesije (kao što je transkript, vreme, identifikacija operatera u Korisničkom servisu). Od vas ćemo zatražiti da navedete svoje ime ili druge lične podatke ako je potrebno da bismo vam pomogli (opciono). Te će informacije biti sačuvane dve godine i neće se deliti s drugim organizacijama. Pravila o privatnosti našeg softver provajdera možete pronaći na sledećem linku: https://www.tawk.to/legal/

 • Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

  Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o adresama, određene bankovne podatke, pretplate na dodatne pakete i kupljene uređaje od GO4YU. Možete pogledati i račun, listing za usluge telefonije i pregledati i postaviti lozinke.

  Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne činite dostupnima neovlašćenim trećim licima. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je GO4YU odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti vašem korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite Korisničkom servisu bez odlaganja.

  Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" vašeg internet pretraživača omogućuje vam upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada pristupate. GO4YU ni na koji način nije povezan s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo vam da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica, i ukazujemo vam da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije.

 • Korisnički servis putem društvenih mreža

  Ako kontaktirate GO4YU preko društvenih mreža, vaši se podaci, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Vi javno objavite kroz vaš profil ili dostavite u vašoj direktnoj poruci na naš kompanijski profil, obrađuju i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa GO4YU profila. Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene našem kompanijskom profilu na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

 • Pozivanje Korisničkog servisa

  Ako nazovete naš Korisnički servis, obrađuju se sledeće informacije telefonskog sistema: Vaš telefonski broj koji koristite za pozivanje i datum i vreme poziva. GO4YU snima razgovore između vas i zaposlenog i o tome ćete biti obavešteni na početku razgovora. Datoteke razgovora automatski se brišu nakon 30 dana.

  Komunikacija u pisanoj formi sa GO4YU

  Možete nas kontaktirati u pisanom obliku putem on-line chata na GO4YU web stranici, e-mailom, faksom ili pismom. Dokumentacija se čuva u roku od 3 meseca i nakon toga briše ili uništava.

 • Popravka

  Ako svoj uređaj predate na popravku zbog kvara, navedeno će biti urađeno preko našeg partnerskog servisa. Partnerski servis neće dobiti nikakve podatke o Vama kao korisniku. Vaše pritužbe biće prijavljene u GO4YU sistemu upravljanja korisnicima, kako bi GO4YU Korisnički servis mogao da proveri da li je vaš uređaj i dalje pod garancijom, a time i da li se proizvod može popraviti ili zameniti.

GO4YU aplikacije i usluge
 • GO4TV

  GO4YU nastoji da stalno poboljšava kvalitet TV servisa. U okviru GO4TV servisa prikupljamo, čuvamo i obrađujemo GO4YU podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca.

 • GO4TV aplikacija i/ili GO4YU CALLING aplikacija

  Prijava na GO4YU aplikacije se vrši preko vašeg telefonskog broja i/ili korišćenjem vašeg korisničkog imena i lozinke, što unosite sami prilikom prijave. Za obezbeđivanje kvaliteta, podaci o korišćenju se obrađuju anonimno. GO4YU podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca. Možete povući vaš pristanak u bilo koje vreme i bez navođenja razloga za navedeno, sa efektom i u budućnosti.

 • HOMEPHONE

  Kroz HOMEPHONE servis, mi prikupljamo, čuvamo i obrađujemo vaše podatke o korišćenju saobraćaja i sve lične podatke potrebne za pružanje usluge kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Komunikacija
 • Oglašavanje

  Ukoliko ste nam dali saglasnost da želite da primate personalizovane ponude, upotrebljavaće se vaši personalni podaci, kao što su e-mail adresa, broj telefona ili adresa. Informacije koje GO4YU primi od vas tokom posete našoj web stranici, pomažu nam da poboljšamo vaše korisničko iskustvo i da ga učinimo što ugodnijim i personalizovanim. Informacije koje pošaljete i koje se automatski generirišu, koriste se za kreiranje oglasa prilagođenih vama i vašim interesima. GO4YU koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, istorija porudžbina, istorija kupljenih usluga/proizvoda, datum i vreme vaše posete web stranici ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize vašeg korisničkog ponašanja, GO4YU koristi usluge provajdera Mailchimp i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su vaša odabrana tarifa, poslednji uređaj kupljen od GO4YU, kao i automatski generisani podaci kao što su vaša potrošnja, upotreba GO4YU aplikacija ili vaša trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili vašim potrebama i kako bismo komunicirali s vama o ostalim uslugama GO4YU koje bi vas mogle zanimati.

  Dupla potvrda prijave (double opt-in) koristi se kada se registrujete na web sajtu i / ili kupite usluge putem naše web prodavnice, u kom ponovnim potvrđivanjem svoje e-mail adrese potvrđujete da ste saglasni sa prijemom oglasnih poruka. Možete povući svoju saglasnost u svakom trenutku iz bilo kog razloga, preko opt-out linka datom u okviru e-maila ili preko našeg Korisničkog servisa.

 • SMS obaveštenja

  Za isporuku SMS poruka koristimo usluge sledećih provajdera: CLX, Infobip i Telekom Srbija. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju SMS poruka i o klikovima na linkove u okviru SMS poruke. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane ovih provajdera, molimo vas da pogledate politiku privatnosti ovih kompanija.

 • E-bilten (e-newsletter)

  Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Mailchimp. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Mailchimp-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Mailchimp.

 • Ispitivanje korisničkog zadovoljstva (anketiranje)

  GO4YU nastoji da poveća zadovoljstvo korisnika uslugama i korisničkim interfejsom. U tu svrhu, ako ste pristali na prijem obaveštenja o novim uslugama/proizvodima i učestvovanja u anketama, GO4YU ili GO4YU partneri vas mogu kontaktirati putem telefona, SMS-om ili e-poštom, radi učešća u anketi.

  Agencije dobijaju glavne podatke i profilne podatke u cilju ispitivanja korisnika. U anketi možete sami da odlučite da li želite da date svoje mišljenje anonimno ili želite da se vaši podaci prikažu. Možete povući svoju saglasnost za učestvovanje u anketi u svakom trenutku preko našeg Korisničkog servisa.

 • Slanje važnih informacija o vašem ugovoru

  U nekim situacijama GO4YU je zakonom dužan da vas informiše. To može, na primer biti izmena ugovora (npr. prilagođenje mesečne pretplate ili promena tarife), prestanak ili promena određene usluge ili kašnjenje sa isporukom naručenih uređaja. U ostalim slučajevima, želimo Vas obavestiti o planiranim promenama blagovremeno kako bismo izbegli neugodnosti. Na primer, kada se planirano održavanje na našoj mreži obavlja na određenim područjima. Da bismo vas lično mogli obavestiti, obrađuju se master podaci i dodatne informacije kao što su vaša trenutna tarifa, dodatni paketi koje koristite ili vaš poslednji uređaj kupljen od GO4YU. Servisne informacije se šalju SMS-om, e-poštom, telefonom, poštom, mesečnim računom ili kao „push“ poruke u GO4YU aplikacijama. Pri slanju obaveštenja poštom, GO4YU radi sa partnerskim agencijama.

 • Profilisanje (ako je primenljivo)

  GO4YU nastoji da pruži svojim korisnicima najbolji mogući kvalitet usluga i proizvoda. GO4YU će koristiti automatizovane tehnike obrade podataka za analizu ponašanja korisnika. Ove tehnike obrade podataka nazivaju se profilisanje. Ti postupci omogućuju nam, na primer, pružanje odgovarajuće personalizovane ponude na osnovu vašeg prethodnog ponašanja vezano za usluge telefonije i/ili televizije (npr. tarifna ponuda za tarifu s većim brojem minuta ako se vaša upotreba povećava ili bolje uslove za produžetak ugovornog odnosa). Osim toga, ovi postupci pomažu pri utvrđivanju nedostataka u uslugama ili proizvodima u ranoj fazi i njihovom otklanjanju što je brže moguće.

Web sajtovi i društvene mreže
Analiza korišćenja web sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg web sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja web sajta. Ovo nam pomaže da konstantno unapređujemo kvalitet naših ponuda i korisnički interfejs.

Pravila o „kolačićima“ („cookies“)

Prikupljamo anonimne podatke (vaš identitet se ne otkriva) putem tehnologija, kao što su "kolačići", „web beacons“ i pikseli. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard-disku vašeg računara (PC, laptop), pametnom telefonu, tablet uređaju ili bilo kom drugom uređaju povezanom na internet. Kolačići omogućavaju analizu korisničkog ponašanja, ali i dopuštaju prepoznavanje vas kao posetioca na našem web sajtu što može omogućiti da ne morate ponovo da se prijavljujete ukoliko ste se ranije prijavili na našem web sajtu. Za ove svrhe, naš server pristupa vašim kolačićima i obrađuje sačuvane informacije.

Kolačići se upotrebljavaju kako za poboljšanje kvaliteta usluga, uključujući i čuvanje korisnikovih postavki i preferencija, tako i za praćenje trendova posetioca, kao što su proizvodi koje ste pregledali i naručili. Ako je funkcija "kolačići" aktivirana u podešavanjima pretraživača na vašem računaru/uređaju, GO4YU može prepoznati pretraživač lokalnog računara i ponuditi vam napredne funkcije kolačića. Uglavnom se kolačići, koji se koriste za analizu ponašanja korisnika, automatski brišu nakon 30-90 dana.

Takozvani „kolačići sesije“ automatski se brišu nakon 30 minuta ako zatvorite pretraživač ili koristite funkciju odjave. Sadrže samo slučajno generisan identifikator koji omogućuje prepoznavanje posetioca tokom sesije prilikom korišćenja web stranice. Trajni kolačići su postavljeni samo ako ih omogućite u podešavanjima pretraživača i dodatno se saglasite, na primer ako dopustite funkcionalnost "Zapamti me / ostani prijavljen" na našem sajtu. Takvi kolačići čuvaju se na period od jedne godine i produžuju se na isti period prilikom svake sledeće prijave.

Kolačićima možete jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Možete upravljati kolačićima kroz sledeći postupak u zavisnosti od pretraživača koji koristite:

Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može vam onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funkcionalnosti prilikom posete našem web sajtu. Stoga preporučujemo da omogućite funkcionalnost kolačića.

 • Kolačići treće strane

  Kolačiće trećih strana ne kreira GO4YU , već drugi provajderi usluga (treća strana). Takvi kolačići mogu, s jedne strane, pratiti vaše posete web stranicama trećih strana i prikazivati te oglase na GO4YU web stranicama ili, s druge strane, prikazivati oglase GO4YU na drugim web stranicama. Ovi se kolačići automatski brišu nakon određenog vremena od strane provajdera treće strane (između 7 dana i 2 godine). U podešavanjima pretraživača, možete promeniti postavku da li dozvoljavate kolačiće treće strane ili samo one s web stranice koju posećujete.

 • Google

  Naš web sajt koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords, YouTube i Google Maps. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na web stranici GO4YU, može se uspostaviti direktna veza između vašeg pretraživača i Google servera kada se web stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da GO4YU, operator web stranice, nije upoznat sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva korisniku. Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Google Analytics

  Naš web sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja web sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju web sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovom web sajtu, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime GO4YU, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu web sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na web sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje web sajta i interneta. Google neće vašu IP adresu dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog web sajta u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google insttaliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

  Kolačići za Google Analytics biće izbrisani nakon 26 meseci. Više informacija o uslovima upotrebe i privatnosti potražite na adresi http://www.google.com/analytics/terms/en.html i https://www.google.com/intl/hr/policies/ . Ističemo da je na ovom web sajtu Google Analytics proširen kodom "anonymizeIp" kako bi se osigurala anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje).

 • YouTube

  Naš web sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim posetite web stranice s YouTube plug-in-om, bićete povezani s YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje GO4YU web stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na vaš YouTube nalog, omogućavate YouTube-u da poveže vašu pretragu sa vašim ličnim profilom. Ovu mogućnost možete sprečiti ako se prethodno odjavite sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi vaših podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube.

 • AdWords

  Naša web stranica koristi "Google Remarketing" kako bi vam ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa vašim ponašanjem na ovom web sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom web sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na web sajtu i može s vremena na vreme prikazivati Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponude GO4YU, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na vašem računaru koji omogućuje da se vaša interesovanja dodele vašem računaru (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Vaša interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana s vašim ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/možete kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe je moguće onemogućiti upotrebu kolačića od strane Google-a.

  Ako ste pristali na to da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija s Google nalogom, i da koristi informacije koje ste pogledali na internetu sa vašim Google nalogom u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje koristite, a na kojima postoji Vaš Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja možete promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

 • Google Maps

  Naš web sajt koristi Google mape („Google Maps“), proizvod kompanije Google Inc. Informacije o vašoj upotrebi web sajta (uključujući vašu IP adresu) mogu se preneti i čuvati od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslove korišćenja usluge Google Karte možete pronaći pod "Uslovi korišćenja Google Maps".

 • Društvene mreže

  Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, LinkedIn i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Instagram LLC i LinkedIn Ireland Unlimited Company / LinkedIn Corporation i Instagram LLC (Provajder).

  Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled dodataka Facebook-a možete pronaći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins .

  LinkedIn-om upravlja LinkedIn Corporation, Sannyvale, Kalifornija, SAD ili LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Pregled dodataka LinkedIn-a možete pronaći ovde: https://developer.linkedin.com/plugins#.

  Instagram-om upravlja Instagram LLC, CA 94025, USA ("Instagram"). Pregled dodataka Instagram-a pronaći ovde: https://www.instagram.com/developer/embedding/ .

  Ako ste na našem sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, LinkedIn, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našoj web stranici sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

  Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu našem sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

 • Facebook Custom Audiences

  Naša web stranica koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima našeg web sajta, na osnovu njihovog interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem web sajtu. U tu svrhu, na našem web sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem web sajtu. Podaci o vašoj poseti web sajtu prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i vašem pravu o zaštiti podataka pogledajte Pravila o privatnosti na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/. Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

 • Podaci o logovanju (prijavi)

  Kada posetite naš web sajt, web serveri privremeno čuvaju informacije o svakom vašem pristupu/prijavi u tzv. server log fajlovima. Sledeći se podaci prikupljaju i čuvaju dok se automatski ne izbrišu:

  - ip adresa

  - datum i vreme pristupa

  - http metoda i url zahteva

  - http kod koji je vraćen

  - dužina odgovora u bajtovima

  - url stranice sa koje je upućen zahtev

  - identifikacija browsera

  Ukrštanje ovih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno. Osim toga, podaci će biti izbrisani nakon statističke evaluacije od strane servera nakon najviše 54 nedelje.

Rešavanje sporova

Vi i GO4YU GmbH (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni Austrije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na ovu Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s GO4YU. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, Strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beču, Austrija za konačno rešenje spora.

Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na vaše korišćenje našeg web sajta i usluga od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na web sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično razmotrite ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju GO4YU vezano za informacije. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše web stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljiivo) odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Potvrđujete da vaša kontinuirana upotreba web sajta i naših usluga po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti podrazumeva da prikupljanje, upotreba ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se vašim pristankom sa navedenim izmenama.

Poslednja verzija: datum stupanja na snagu 25. maj 2018.

Wir teilen Ihnen hiermit entsprechend den Bestimmungen der DSGVO (VO EU 2016/679) sowie des Datenschutzgesetzes (idF des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018) wichtige Informationen betreffend Datenschutz mit:

 • Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: MTEL Austria GmbH, Fleischmarkt Ausstellungsstraße 50, 2. Stock, 1020 Wien, info@mtel.at, +43 1 205 774 10 23
 • Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Herr Nikola Djakovic, Ausstellungsstraße 50, 2. Stock, 1020 Wien, nikola.djakovic@mtel.at; +43 667 7946555
 • Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundlagen der Verarbeitung und Empfänger der Daten: Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erbringung der Dienstleistungen aufgrund des mit Ihnen abgeschlossenen; Rechtsgrundlage ist der mit Ihnen abgeschlossene Vertrag sowie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten.
  Empfänger der Daten: Konzerngesellschaften der Telekom Serbien Gruppe, insbesondere Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadzica broj 2, BIH- 78000 Banja Luka, Telekom Srbija a.d., Takovska 2, SRB-11000 Belgrad; weiters haben wir ein berechtigtes Interesse, Ihre Daten zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen an Unternehmen weiterzugeben, dies etwa an ein Druckereiunternehmen für die postalisch zugesandten Rechnungen oder auch an unseren Steuerberater für die Buchhaltung; wir geben Ihre Daten an Unternehmen zur Erbringung der vertraglichen Leistungen nur dann weiter, wenn wir mit diesen Unternehmen einen Vertrag als Auftragsverarbeiter abgeschlossen haben und dadurch die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet ist; wir informieren Sie weiters hiermit darüber, dass wir zur Evaluierung der Bonität Ihre Daten an die Bisnode Austria GmbH weitergegeben haben; hierauf wurden Sie bereits vor Abschluss des Vertrages informiert und haben Sie Ihre Zustimmung erteilt; weiters werden wir im Falle, dass Sie der Ihnen obliegenden Zahlungspflicht binnen 14 Tagen nach Fälligkeit nicht nachkommen und Sie keinen Einspruch gegen eine Rechnung erhoben haben, Ihre Daten an den KSV 1870 weitergeben. Sofern wir gesetzlich oder durch Behörden oder Gerichte gezwungen sind, Ihre Daten weiterzugeben, werden wir diesen Verpflichtungen nachkommen.
 • Wir informieren Sie darüber, dass wir die Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen an Sie an Konzerngesellschaften der MTel Gruppe außerhalb der Europäischen Union übermitteln werden, konkret nach Bosnien Herzegowina sowie Serbien; für diese Länder fehlt ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission; der Datenschutz ist jedoch gewährleistet, zumal wir mit diesen Gesellschaften von der EU vorgegebene Standardverträge als Auftragsverarbeiter abgeschlossen haben und wir über entsprechende Garantien verfügen und verbindliche interne Datenschutzvorschriften bestehen; wir informieren Sie gerne über diese bestehenden Garantien.
 • Wir informieren Sie darüber, dass wir Ihre Daten nur solange aufbewahren werden, wie dies aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sowie allfälliger Bestimmungen in unseren AGB zwingend notwendig ist.
 • Wir informieren Sie hiermit über Ihre Rechte als Betroffener: Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch; nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf und wir informieren Sie gerne ausführlich über diese Betroffenenrechte.
 • Weiters haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu widerrufen; wenden Sie sich hierzu über die obig angesprochenen Kontaktmöglichkeiten an uns; wir weisen darauf hin, dass wir im Falle des Widerrufes unseren vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können und dies (unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfristen) zur Beendigung des Vertrages führen würde.
 • Sie haben das Recht, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Beschwerde zu erheben; weiters haben Sie aufgrund der Bestimmungen des TKG das Recht, bei der Telekom Kontroll Kommission (TKK) und bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), jeweils Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Wien, Beschwerde einzubringen.
 • Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist sowohl nach den Bestimmungen des TKG sowie vertraglich vorgeschrieben und für einen Vertragsabschluss erforderlich; zur Erbringung unserer Dienstleistungen sind Sie verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; im Falle der Nichtbereitstellung wären wir nicht in der Lage, unsere vertraglichen Leistungen zu erbringen.

Einwilligung:

Sie stimmen hiermit zu, dass ihre persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer , Kontaktdaten (Tel, E-Mail, Fax), Daten zur Bonität, Bank- oder Kreditkartendaten, UID Nummer, Kontaktdaten der Kontaktperson, zum Zweck der Erbringung von Leistungen im Rahmen des Vertrages wie etwa dem Betrieb des Call Centers sowie zur Zusendung von Werbematerial über die Produkte der MTel Austria GmbH verarbeitet werden und die vorgenannten Daten zum Zweck der Erfüllung des Vertrages wie etwa der zentralen Abwicklung des Kunden-Managements an die obig angeführten Unternehmen („Empfänger der Daten“) und aufgrund unseres berechtigten Interesses an weitere zwingend notwendige Unternehmen zur Erfüllung des Vertrages weitergegeben werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit bei MTel Austria GmbH widerrufen werden.