uslovi korišćenja

SAD i Kanada
Evropa
Austrija
 1. LINK2YU Network LLC, sedište na adresi 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789 (u daljem tekstu: LINK2YU), obezbeđuje OTT TV uslugu pod nazivom MTEL TV i to na bazi pretplate (u daljem tekstu: Usluga), koja omogućava našim korisnicima pristup Usluzi preko STB uređaja i aplikacije na podržanim uređajima od strane LINK2YU, u cilju konzumacije ponuđenog multimedijalnog sadržaja koji se prenosi putem Interneta do korisnika.

 2. Ovi Opšti uslovi regulišu korišćenje Usluge, uključujući od momenta upućivanja porudžbina preko naše internet prodavnice i/ili pristupa Usluzi, zatim za sve poslovne odnose između vas, kao Korisnika, i LINK2YU, ovlašćenog zastupnika i/ili distributera LINK2YU (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama LINK2YU distributivnih partnera ili na terenu). Opšti uslovi uređuju ugovorne odnose između Korisnika i LINK2YU, kao i međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga LINK2YU, koji zajedno sa svom ostalom dokumentacijom, uključujući i prihvaćenu ponudu za odabrani paket usluge što podrazumeva i zvanični cenovnik usluge, čine ugovor sa korisnikom (u daljem tekstu: zajednički naziv: Ugovor). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

 3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu www.mtel.global ili se može naručiti telefonskim/elektronskim putem preko našeg Korisničkog servisa. Potpisivanjem ovih Opštih uslova ili klikom na box polje prilikom online kupovine, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka definisanih našom Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova, u celosti i bez izuzetka.

 4. S vremena na vreme, zbog izmene i poboljšavanja naših Usluga i poslovanja uopšte, ili zbog izmene važećih propisa, možemo izvršiti izmene i dopune ovih Opštih uslova. Ukoliko izmene bitno menjaju uslove za postojeće Korisnike, biće objavljene na našem veb sajtu www.mtel.global 60 dana pre stupanja na snagu istih. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika ili koje su namenjene samo za nove Korisnike, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko je izmena bitno materijalno nepovoljna za postojećeg Korisnika, Korisnik ima pravo da uputi primedbu i ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu LINK2YU Network LLC, 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789 ili na e-mailsupport@mtel.global.

 5. Usluga podrazumeva Over – The – Top (OTT) TV uslugu, na bazi pretplate, kojom se omogućava pristup za praćenje multimedijalnog sadržaja na određenoj teritoriji (gde je Usluga komercijalno dostupna) preko Interneta, putem podržanih uređaja od strane LINK2YU, a posredstvom korišćenja Set-top-Box (STB) uređaja ili aplikacije, u skladu sa ponudom i cenovnikom koji je dostupan na sajtu www.mtel.global.

 6. Korišćenje Usluge se može obezbediti Korisniku ukoliko ispunjava minimum tehničkih zahteva, kao i da koristi uslugu javnog internet pristupa svog Internet provajdera sa određenim minimalnim protokom i modemom/ruterom sa slobodnim LAN portom, što je sve definisano u delu Podrška na sajtu www.mtel.global, sa čime Korisnik treba da se upozna pre upućivanja porudžbine odnosno zasnivanja ugovornog/pretplatničkog odnosa sa LINK2YU. LINK2YU ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za kvalitet pružanja usluge Interneta, niti je u bilo kakvom odnosu sa Internet provajderom izabranog od strane Korisnika, te je Korisnik saglasan da sve međusobne odnose sa Internet provajderom vezano za uslugu Interneta, uključujući i obezbeđivanje minimalnog protoka, kvalitet Internet usluga, eventualne smetnje, cene, izmenu cena, uslove pružanja Internet usluga, rešava/dogovara samostalno, direktno sa Internet provajderom.

 7. LINK2YU ponuda Usluge se nalazi na našem sajtu www.mtel.global, i sadrži više paketa pretplate (tarifa), u zavisnosti od broja meseci pretplate, načina korišćenja, broja podržanih uređaja, broja dodatnih usluga/funkcionalnosti usluga i dr. U zavisnosti od teritorije, cene i valuta Usluge mogu varirati, kao i iznos pripadajućih poreza.

 8. LINK2YU zadržava pravo izmena paketa pretplate, ponuda sa cenovnikom, uključujući i izmene naknada u istim, kao i izmene programskih sadržaja na određenoj teritoriji i dr. Korisnik potvrđuje da je prihvatanjem ovih Opštih uslova u potpunosti upoznat sa činjenicom da pojedini multimedijalni sadržaji/programski sadržaji zavise i od teritorije sa koje je pristupio Usluzi (pojedini sadržaji nisu dostupni na svakoj teritoriji pružanja Usluge, te će Korisnik automatski biti povezan sa verzijom Usluge dostupne na teritoriji odakle pristupa istoj), kao i uopšte, da LINK2YU ne može garantovati za sve vreme trajanja pretplate da će isti sadržaj sve vreme biti dostupan u okviru Usluge, s obzirom da je isti vlasništvo trećih lica i podleže zakonima o autorskim i srodnim pravima, kao i ugovornim odnosima koji regulišu dostupnost sadržaja u celosti ili delimično. Korisnik ne može da pristupa sadržaju na drugoj teritoriji koristeći VPN konekcije čime vrši izmenu svoje IP adrese, navedeno nije dozvoljeno.

 9. Korisnik možete postati porudžbinom preko naše internet prodavnice uz obavezno prihvatanje ovih Opštih uslova i popunjavanjem formulara sa svim neophodnim podacima, pozivom našeg Korisničkog centra, odnosno u našim poslovnim prostorijama ili kod zastupnika/distributera na određenim teritorijama gde je Usluga komercijalno dostupna. Usluga je sa ograničenim trajanjem korišćenja i to na bazi pretplate.

 10. Zadržavamo pravo da slobodno odlučimo da li prihvatamo ili odbijamo vašu porudžbinu odnosno zasnivanje pretplatničkog odnosa, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

 11. Zainteresovano lice koje želi postati Korisnik, mora imati 18 godina. Maloletna lica ne mogu zasnovati pretplatnički odnos sa LINK2YU, i ista mogu koristiti Uslugu isključivo pod nadzorom punoletnih lica, i to ukoliko dele domaćinstvo sa Korisnikom.

 12. Korisnik može da koristi Uslugu na period definisan u paketu koji je odabrao, sa važenjem od trenutka kupovine odnosno od trenutka dostave uređaja, ukoliko je Korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu STB uređaja.

 13. Korisnik takođe ima mogućnost da kupi nov veći paket pre vremenskog isteka postojećeg paketa. U navedenom slučaju, Korisnik može da koristi pogodnosti iz većeg paketa a vremenski period važenja većeg paketa produžiće se u skladu sa preostalim neiskorišćenim periodom manjeg, prethodno korišćenog paketa obračunatim u odnosu na cenu mesečne pretplate novokupljenog većeg paketa. U toku trajanja kupljenog paketa, nije moguće izvršiti kupovinu manjeg paketa Usluga, nego je navedeno omogućeno isključivo nakon isteka postojećeg paketa Usluga. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni STB uređaj u skladu sa cenovnikom, pre vremenskog isteka postojećeg paketa.

 14. LINK2YU može ponuditi i dodatne usluge/funkcionalnosti na korišćenje Korisniku, sa ili bez plaćanja dodatnih naknada, o čemu se možete informisati na portalu LINK2YU u okviru ponuda i cenovnika. Dodatne usluge poput Pogledaj unazad, Elektronski programski vodič i dr. zavise od TV kuća koje dostavljaju/omogućavaju gledanje sadržaja na ovaj način, tako da LINK2YU ne odgovara za tačnost podataka ili nemogućnost praćenja pojedinog sadržaja u okviru istih.

 15. Korišćenje Usluga moguće je isključivo preko STB uređaja koju nudi kompanija LINK2YU ili aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko LINK2YU-a. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a Korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom, nemačkom ili engleskom jeziku.

 16. Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na internet portalu www.mtel.global, direktno u LINK2YU ovlašćenim prodajnim mestima odnosno preko ovlašćenih distributera i zastupnika na prodajnim mestima ili terenu. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti i preko Google Play ili App store prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub i LG content store, za Smart TV.

 17. Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i uspostavljanjem internet konekcije, i od tog momenta započinje period trajanja/važenja pretplate. Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) određene televizijske kanale u okviru aplikacije. Nakon isteka promo perioda, Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od ponuđenih paketa Usluge.

 18. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV i odgovoran za instalaciju aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na portaluwww.mtel.globalu delu Podrška.

 19. Aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku paketa/pretplate koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran paket/pretplatu, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja paketa/pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene uređaja od strane Korisnika.

 20. Korisnik izričito prihvata da je Usluga namenjena za nekomercijalnu upotrebu za sopstvene potrebe, i ne može biti ustupljena ili deljena van korisnikovog domaćinstva. Za vreme trajanja vaše pretplate garantujemo vam limitirano, ne-ekskluzivno, neprenosivo pravo da pristupite Usluzi i gledate multimedijalni sadržaj u okviru Usluge. Nije dozvoljeno činjenje Usluge dostupnom javnosti, u celosti ili delimično.

 21. Ukoliko na teritoriji prebivališta Korisnika, Usluga nije komercijalno dostupna, preporučujemo da ne pokušavate da izvršite kupovinu Usluge i plaćanje pretplate preko bilo kog kanala prodaje LINK2YU, u protivnom ne odgovaramo za navedeno.

 22. Prilikom upućivanja narudžbine, Korisnik treba da izabere paket na koji želi da se pretplati. Takođe, neophodno je da dostavi sve informacije u cilju obrade porudžbine, kako putem internet prodavnice tako i za porudžbine/sklapanje ugovornog odnosa putem drugih kanala prodaje. U pitanju su sve validni identifikacioni podaci kao što su: ime i prezime; zemlja prebivališta i adresa, broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja i adresa za isporuku (ukoliko je naručen STB uređaj).

 23. Lični podaci Korisnika se koriste isključivo u svrhu obrade porudžbine i za ispunjenje ugovornih obaveza. Više o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka molimo pogledajte u dokumentu Politika privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova.

 24. Korisnik je saglasan da LINK2YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj, kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, Usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz LINK2YU ponude. Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

 25. LINK2YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka primenljivih na LINK2YU prema sedištu kompanije. LINK2YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. LINK2YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

 26. LINK2YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno LINK2YU nema pristup tim podacima.

 27. LINK2YU zadržava pravo provere kreditne sposobnosti i boniteta, ukoliko je primenljivo.

 28. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

 29. Korisnik, u zavisnosti od teritorije svog prebivališta, bira dostupan način plaćanja.

 30. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove vezano za naplatu potraživanja.

 31. Za Korisnike će obračun pripadajućeg poreza biti naveden prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika, izračuna pripadajuća stopa poreza.

 32. Prilikom sklapanja Ugovora, LINK2YU ispostavlja račun u visini cene ponude, zajedno sa obračunatim porezom. Isporuka se vrši tek nakon uplate utvrđene cene ponude za odabrani paket Usluga, sa ili bez STB uređaja. Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman. Rok za plaćanje računa je odmah po prijemu računa, a oprema (STB uređaj) se isporučuje po prijemu uplate utvrđenog iznosa cene. Opremu LINK2YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi. Slanje opreme vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude. Isporuka se vrši na adresu dostavljenu od strane Korisnika. Ukoliko postoje mogućnosti na određenim teritorijama, Korisnik može i samostalno preuzeti opremu na ovlašćenim prodajnim mestima ili kod distributera/zastupnika, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten.

 33. Račun se izdaje u pisanoj ili elektronskoj formi, slanjem na e-mail adresu ili poštom odnosno izdavanjem na ovlašćenom prodajnom mestu. O isteku paketa/pretplate, Korisnik se može obavestiti putem SMS-a, e-mailom ili kroz aplikaciju preko koje koristi Uslugu.

 34. Prilikom slanja kupljene opreme, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem opreme, oprema se i dalje smatra isporučenom. Ako Korisnik ne preuzme opremu i ista se vrati potom LINK2YU, Korisnik preuzima trošak ponovnog slanja iste.

 35. Korisnik je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja opreme i da ih bez odlaganja prijavi u pisanom obliku LINK2YU. U protivnom, gubi pravo na garanciju.

 36. Za STB uređaje pružamo garanciju od 1 godine od dana kupovine.

 37. LINK2YU će samostalno ili preko partnera, otkloniti sve kvarove na opremi, izuzev onih koji nastanu nepažnjom ili namerom Korisnika. Ukoliko oprema ne radi zbog fabričke greške ili štete pri transportu biće popravljen ili zamenjen novim bez plaćanja dodatne naknade. U slučaju da je do nastanka kvara ili oštećenja došlo krivicom Korisnika, dužan je da plati naknadu za novi STB uređaj po važećem cenovniku. Rok za servisiranje opreme je 30 dana, za vreme trajanja opravke, Korisnik će moći da koristi Uslugu putem aplikacije. Dostavu STB uređaja do ovlašćenog servisa, plaća Korisnik, kao i troškove vraćanja opreme ukoliko se ispostavi da je neosnovana reklamacija.

 38. Korisnik može u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu da vrati STB uređaj ukoliko nije zadovoljan. Rok počinje da teče od momenta prijema opreme. Prijemom isporuke smatra se i kada opremu preuzme treće lice koje je Korisnik za to ovlastio. Tom prilikom vraća mu se kupoprodajna cena uređaja i standardna cena za obične pošiljke. Eventualne dodatne troškove pri isporuci opreme snosi Korisnik. Opremu može vratiti koristeći omogućene načine dostave na datoj teritoriji, o čemu će biti obavešten. Oprema se mora vratiti tako da ne dođe do gubitka vrednosti iste, u protivnom LINK2YU zadržava pravo da umanji povraćaj novca za iznos gubitka vrednosti.

 39. U slučaju da je izvršen povraćaj opreme u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu zbog nezadovoljstva Korisnika, LINK2YU će izvršiti povraćaj novca bez odlaganja i to u roku od 14 dana od datuma kada je vraćen STB uređaj. Povraćaj novca će se učiniti na isti način na koji je obavljena kupovina, osim ako nije moguće. Korisnik će biti obavešten o navedenom.

 40. Možete otkazati Uslugu u svako doba, i nastavićete da imate pristup Usluzi do isteka plaćene pretplate. U tom slučaju, STB uređaj koji je kupljen uz uslugu nije podložan obavezi vraćanja. U meri dozvoljenoj zakonom, plaćena pretplata nije podložna povraćaju i ne obezbeđujemo povraćaj ili kreditiranje za bilo koju parcijalno plaćenu pretplatu ili za negledanje sadržaja u okviru Usluge.

 41. LINK2YU može da obustavi ili ograniči korišćenje Usluga od strane Korisnika, bez povraćaja ili nadoknade, u sledećim slučajevima:

  1. Ako Korisnik koristi Usluge suprotno datim pravima po ovim Opštim uslovima (kao npr. omogućavanje neovlašćenom licu korišćenje Usluga, činjenje Usluga dostupnim javnosti, neovlašćenja distribucija Usluge bilo u celosti bilo delimično, snimanje, umnožavanje primeraka, naplaćivanje, korišćenje VPN konekcije i dr.),

  2. Ako uzrokuje smetnje na mreži, ugrožava funkcionisanje Usluga ili opreme, mreže LINK2YU, prevarno koristi uslugu, u celosti ili delimično,

  3. Ako Korisnik čini bilo koju aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivno pravnim propisima. Ovo se naročito odnosi na neovlašćenu distribuciju Usluge, bilo u celosti bilo delimično.

  4. Ako kreirate, koristite, činite dostupnim ili distribuirate bilo koji softver koji može na bilo koji način da utiče na Usluge ili komunicira sa opremom na bilo koji način – uključujući i bez ograničenja bilo koje neautorizovane programe trećih lica koji presreću, imitiraju bilo koju komunikaciju sa LINK2YU ili partnerima i LINK2YU servisima i/ili bilo koji neautorizovan program trećih lica koji prikuplja informacije o LINK2YU servisima i čuva podatke

  5. Ako učinite bilo koju aktivnost koja podrazumeva interferenciju ili ometanje Usluga, uključujući ubacivanje ili umetanje koda, modifikaciju softvera, korišćenje softvera koji imitira naš softver, emulaciju protokola, kreiranje i korišćenje privatnih servera ili bilo kojih sličnih servisa vezano za Usluge, uključujući i presretanje, prikupljanje podataka tzv data mining aktivnostima korišćenjem neautorizovanih softvera i programa. Takođe, ne pokušavajte pristup delovima Usluge ili serverima koji nisu učinjeni javno dostupnim sa naše strane.

  6. Ako učinite bilo koju aktivnost koja je vezana za postavku bilo kojih fajlova koji sadrže maliciozni kod, viruse, „trojance“, i slično, uključujući i bilo koje namerno oštećene fajlove ili druge fajlove koji sadrže maliciozni kod koji na bilo koji način mogu oštetiti ili ometati rad Usluga.

  7. Ako učinite bilo koju aktivnost koja može povrediti ili narušiti prava trećeg lica po pitanju intelektualne svojine, privatnosti podataka, publiciteta ili drugih prava.

  8. Ako vršite neovlašćeno oglašavanje, promotivne ili komercijalne komunikacije, obavljanje trgovačke delatnosti i/ili prodaje

  9. Ako vršite prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera

  10. Ako činite bilo koju radnju koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.

  11. Ukoliko LINK2YU obustavi pružanje Usluga iz bilo kojih razloga.

 42. Ako je primenljivo, ukoliko Korisnik otkaže tj. raskine Ugovor u toku korišćenja ili tokom razdoblja u kojem je iskoristio posebnu akcijsku ponudu LINK2YU, Korisnik je saglasan da nije više podoban da ostvari bilo koji popust koji je imao prilikom zaključenja Ugovora i dužan je da pored zaostalih a neizmirenih obaveza, isplati razliku za dobijeni popust u odnosu na standardne cene paketa i iznos preostalih mesečnih naknada do isteka ugovorenog perioda. Pristup Usluzi biće omogućen do isteka trenutno plaćene pretplate. Otkaz od strane Korisnika se može izvršiti u pisanoj/elektronskoj formi upućen na naš Korisnički servis.

 43. Usluga je definisana kao OTT TV usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga LINK2YU je posrednička u prenosu sadržaja do Korisnika. Na osnovu toga LINK2YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom Usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska i srodna prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. LINK2YU je u obavezi da zatamni sve emisije odnosno ukloni sav sadržaj iz ponude TV i radio kanala, za koje mu TV i radio kuće dostave informaciju da se ne mogu reemitovati u celosti ili delimično iz bilo kog pravno valjanog razloga, te LINK2YU nije odgovoran za nemogućnost reemitovanja datog sadržaja. Ponuda TV i radio kanala u ponudi Usluge je podložna promeni, a u skladu sa međusobnim važećim ugovorima nosioca prava na sadržaj i LINK2YU, te LINK2YU u slučaju uklanjanja iz ponude pojedinačnog TV i radio kanala za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Korisnikom, ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za navedeno i isto ne znači da je došlo do kršenja preuzetih prava i obaveza između LINK2YU i Korisnika.

 44. Korisnik, u skladu sa opisanim slučajem u prethodnoj tački 43. ovih Opštih uslova, prihvata da neki od sadržaja može biti prekinut ili neće biti dostupan u celosti ili delimično, i da te situacije ne daju Korisniku pravo na povraćaj ili kompenzaciju. Korisnik je isključivo odgovoran LINK2YU, drugim Korisnicima i bilo kom trećem licu koje pretrpi štetu, usled zloupotreba Korisnika prilikom korišćenja Usluga.

 45. S obzirom da su svi sadržaji u okviru Usluge, zaštićeni, zabranjeno je svako snimanje, umnožavanje, objavljivanje, distribuiranje ili na bilo koji drugui način iskorišćevanje sadržaja osim u svrhe koje su odobrene ovim Opštim uslovima. U tom smislu, bilo kakva zloupotreba biće sankcionisana i naknadom štete za svaki pojedinačni slučaj nedozvoljenog korišćenja, kao i svaki pojedinačni slučaj distribucije bez obzira na tehnologiju kojom se vrši, kao i za svako pojedinačno komercijalno iskorišćavanje sadržaja, što za posledicu ima ne samo raskid pretplatničkog odnosa sa Korisnikom već i pravo na nadoknadu svake indirektne i direktne štete koja proizađe iz ovakvih nedopuštenih radnji.

 46. Plaćanje naknade štete LINK2YU, ne oslobađa plaćanja štete prema nosiocima prava autorskih i srodnih dela, prava intelektualne svojine, vezano za zloupotrebu korišćenja Usluge, opreme ili aplikacija. Korisnik je dužan da zaštiti LINK2YU i oslobodi odgovornosti od bilo kakvih štetnih posledica koje mogu nastati kršenjem i zloupotrebom datih prava odnosno nedozvoljenim ponašanjem Korisnika, suprotno odredbama ovih Opštih uslova.

 47. Pristup Usluzi i korišćenje iste se obezbeđuje kontinuirano, izuzev u periodu povremenog planiranog održavanja, popravki, ažuriranja softverskih komponenti sistema i servera (o čemu čete biti blagovremeno obavešteni na prigodan način), ili izuzetnim neplaniranim prekidima odnosno smetnjama i prekidima uslovljenim događajima van kontrole LINK2YU, uključujući i dejstvo više sile u skladu sa primenljivim zakonskim odredbama.

 48. Nismo odgovorni za internet konekciju, povezivanje uređaja, tehničkih karakteristika usluge internet provajdera, te je Korisnik saglasan da može doći do problema i/ili kvarova prilikom komunikacije sa serverima LINK2YU, bez obzira na deklarisanu brzinu svoje internet konekcije.

 49. Nismo odgovorni za platforme trećih lica za korišćenje Usluge putem aplikacije na različitim uređajima (Smart TV, mobilni uređaji, ili bilo koji drugi uređaj koji ima sopstveno softversko okruženje i internet konekciju). Ove platforme imaju sopstvene uslove korišćenja, i vlastitu odgovornost za korišćenje istih, te vam savetujemo da se upoznate sa navedenim dokumentima pre narudžbine odnosno početka korišćenja Usluge.

 50. Korisnik je obavezan da žalbu/prigovor na ispostavljene račune uloži u roku od tri (3) meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri (3) meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

 51. Zadržavamo bilo koja prava, koja vam nismo izričito garantovali ovim Opštim uslovima.

 52. Ovaj Ugovor sa Korisnikom ne daje nikakva prava trećim licima, i Vi, kao Korisnik ne možete nijedno svoje pravo niti obavezu preneti, ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim Opštim uslovima bilo kom trećem licu, organizaciji ili entitetu.

 53. Mi možemo preneti naša prava i obaveze trećim licima, bez ikakvih ograničenja. Na primer, do ovoga može doći u slučaju promene kontrole ili po zakonu.

 54. Mi zadržavamo sva prava na i u vezi sa Uslugama, uključujući i aplikaciju, kao što su, ali ne ograničavajući se na, ime, bilo koje autorsko i srodno pravo, pravo intelektualne svojine i dr., bez ograničenja.

 55. Naše Usluge se pružaju u tzv. viđenom stanju („kakvo jeste“) i „kakve su dostupne“, i ne garantujemo da će u svako vreme biti u potpunosti sigurni i da će savršeno funkcionisati. U meri koja je dozvoljena zakonom, odričemo se od svih garancija, bilo izričitih bilo pretpostavljenih, uključujući impliciranih jemstva, podobnosti za određenu dodatnu svrhu i namenu, uključujući i komercijalnu i slično. Nismo odgovorni ni za gubitak profita, prihoda, informacija, podataka, slučajne, specijalne, indirektne, direktne itd. štete koji proističu ili su u vezi sa ovim Opštim uslovima na bilo koji način, odnosno koje mogu nastati u vezi sa korišćenjem Usluga poput preuzimanja, instalacije ili upotrebe softvera, pa čak i ako dođe do brisanja sadržaja, informacija ili profila na bilo koji način, korišćenje Usluga od strane Korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa: a. softverske greške, u vezi sa softverom za pružanje Usluga; b. povredom prava trećih lica od strane Korisnika; c. neisporučivanjem podataka, pogrešnog isporučivanja podataka ili neautorizovanog pristupa isporuci podataka; d. defektima u softveru ili sadržaju, kao i distribuciji defekata kroz softver ili sadržaj; e. upotrebom ili zloupotrebom ličnog uređaja Korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju Korisnika. Jedini pravni lek za navedene slučajeve, jeste prestanak korišćenja Usluga.

 56. U maksimalnoj meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, nismo odgovorni Korisniku za bilo koju indirektnu, nenamernu, posledičnu, posebnu štetu ili gubitak ili izgubljenu dobit koja proizilazi iz ili je u vezi sa Uslugama ili ovim Opštim uslovima.

 57. Korisnik je izričito saglasan da oslobodi, obešteti, brani i zaštiti nas i naša povezana lica, akcionare, podružnice, filijale, službenike, direktore, zaposlene, agente i savetnike, od i protiv bilo kakvih i svih gubitaka, obaveza, potraživanja (uključujući i potraživanja bez sudskih presuda ili donešenih zlonamerno), zahteva, šteta ili troškova, uzroka radnji, sporova, postupaka, presuda, nagrada, izvršenja i založnih prava, uključujući takse i razumne troškove advokata koji se odnose na ili proističu iz upotrebe, instalacije ili preuzimanja i korišćenja Usluga od strane korisnika, ili kršenja ovih Opštih uslova od strane korisnika.

 58. Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Usluga, Korisnik se može obratiti našem Korisničkom servisu. LINK2YU svim korisnicima Usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis. Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja), Korisničkom servisu prijavi smetnju.

 59. Podrška pri korišćenju Usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +1-312-870-75-85 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz SAD), +1-437-536-92-62 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Kanade), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

 60. Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju LINK2YU proizvoda i/ili usluga, nazivu LINK2YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka LINK2YU kroz aplikaciju ili web portale, stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da LINK2YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

 61. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za LINK2YU (Kalifornija, SAD).

 62. Ovi Opšti uslovi tumače se u skladu sa zakonima Kalifornije, SAD. Opšti uslovi ne ograničavaju vaša prava zaštite potrošača data u skladu sa važećim zakonima teritorije prebivališta Korisnika.

 63. U slučaju da se bilo koja odredba ovih Opštih uslova od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi ovih Opštih uslova.

 64. Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika odnosno klikom na box polje prilikom online kupovine.

 65. Poslednja verzija: 12.10.2020. godine

 1. GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč, Austrija (u daljem tekstu: GO4YU), obezbeđuje OTT TV uslugu pod nazivom GO4YU TV i to na bazi pretplate (u daljem tekstu: Usluga), koja omogućava našim korisnicima pristup Usluzi preko STB uređaja i aplikacije na podržanim uređajima od strane GO4YU, u cilju konzumacije ponuđenog multimedijalnog sadržaja koji se prenosi putem Interneta do korisnika.

 2. Ovi Opšti uslovi regulišu korišćenje Usluge, uključujući od momenta upućivanja porudžbina preko naše internet prodavnice i/ili pristupa Usluzi, zatim za sve poslovne odnose između vas, kao Korisnika, i GO4YU, ovlašćenog zastupnika i/ili distributera GO4YU (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama GO4YU distributivnih partnera ili na terenu). Opšti uslovi uređuju ugovorne odnose između Korisnika i GO4YU, kao i međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga GO4YU, koji zajedno sa svom ostalom dokumentacijom, uključujući i prihvaćenu ponudu za odabrani paket usluge što podrazumeva i zvanični cenovnik usluge, čine ugovor sa korisnikom (u daljem tekstu: zajednički naziv: Ugovor). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

 3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu www.mtel.global ili se može naručiti telefonskim/elektronskim putem preko našeg Korisničkog servisa. Potpisivanjem ovih Opštih uslova ili klikom na box polje prilikom online kupovine, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka definisanih našom Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova, u celosti i bez izuzetka.

 4. S vremena na vreme, zbog izmene i poboljšavanja naših Usluga i poslovanja uopšte, ili zbog izmene važećih propisa, možemo izvršiti izmene i dopune ovih Opštih uslova. Ukoliko izmene bitno menjaju uslove za postojeće Korisnike, biće objavljene na našem veb sajtu www.mtel.global 60 dana pre stupanja na snagu istih. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika ili koje su namenjene samo za nove Korisnike, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko je izmena bitno materijalno nepovoljna za postojećeg Korisnika, Korisnik ima pravo da uputi primedbu i ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč, Austrija ili na e-mail support@mtel.global. .

 5. Usluga podrazumeva Over – The – Top (OTT) TV uslugu, na bazi pretplate, kojom se omogućava pristup za praćenje multimedijalnog sadržaja na određenoj teritoriji (gde je Usluga komercijalno dostupna) preko Interneta, putem podržanih uređaja od strane GO4YU, a posredstvom korišćenja Set-top-Box (STB) uređaja ili aplikacije, u skladu sa ponudom i cenovnikom koji je dostupan na sajtu www.mtel.global.

 6. Korišćenje Usluge se može obezbediti Korisniku ukoliko ispunjava minimum tehničkih zahteva, kao i da koristi uslugu javnog internet pristupa svog Internet provajdera sa određenim minimalnim protokom i modemom/ruterom sa slobodnim LAN portom, što je sve definisano u delu Podrška na sajtu www.mtel.global, sa čime Korisnik treba da se upozna pre upućivanja porudžbine odnosno zasnivanja ugovornog/pretplatničkog odnosa sa GO4YU. GO4YU ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za kvalitet pružanja usluge Interneta, niti je u bilo kakvom odnosu sa Internet provajderom izabranog od strane Korisnika, te je Korisnik saglasan da sve međusobne odnose sa Internet provajderom vezano za uslugu Interneta, uključujući i obezbeđivanje minimalnog protoka, kvalitet Internet usluga, eventualne smetnje, cene, izmenu cena, uslove pružanja Internet usluga, rešava/dogovara samostalno, direktno sa Internet provajderom.

 7. GO4YU ponuda Usluge se nalazi na našem sajtu www.mtel.global, i sadrži više paketa pretplate (tarifa), u zavisnosti od broja meseci pretplate, načina korišćenja, broja podržanih uređaja, broja dodatnih usluga/funkcionalnosti usluga i dr. U zavisnosti od teritorije, cene i valuta Usluge mogu varirati, kao i iznos pripadajućih poreza.

 8. GO4YU zadržava pravo izmena paketa pretplate, ponuda sa cenovnikom, uključujući i izmene naknada u istim, kao i izmene programskih sadržaja na određenoj teritoriji i dr. Korisnik potvrđuje da je prihvatanjem ovih Opštih uslova u potpunosti upoznat sa činjenicom da pojedini multimedijalni sadržaji/programski sadržaji zavise i od teritorije sa koje je pristupio Usluzi (pojedini sadržaji nisu dostupni na svakoj teritoriji pružanja Usluge, te će Korisnik automatski biti povezan sa verzijom Usluge dostupne na teritoriji odakle pristupa istoj), kao i uopšte, da GO4YU ne može garantovati za sve vreme trajanja pretplate da će isti sadržaj sve vreme biti dostupan u okviru Usluge, s obzirom da je isti vlasništvo trećih lica i podleže zakonima o autorskim i srodnim pravima, kao i ugovornim odnosima koji regulišu dostupnost sadržaja u celosti ili delimično. Korisnik ne može da pristupa sadržaju na drugoj teritoriji koristeći VPN konekcije čime vrši izmenu svoje IP adrese, navedeno nije dozvoljeno.

 9. Korisnik možete postati porudžbinom preko naše internet prodavnice uz obavezno prihvatanje ovih Opštih uslova i popunjavanjem formulara sa svim neophodnim podacima, pozivom našeg Korisničkog centra, odnosno u našim poslovnim prostorijama ili kod zastupnika/distributera na određenim teritorijama gde je Usluga komercijalno dostupna. Usluga je sa ograničenim trajanjem korišćenja i to na bazi pretplate.

 10. Zadržavamo pravo da slobodno odlučimo da li prihvatamo ili odbijamo vašu porudžbinu odnosno zasnivanje pretplatničkog odnosa, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

 11. Zainteresovano lice koje želi postati Korisnik, mora imati 18 godina. Maloletna lica ne mogu zasnovati pretplatnički odnos sa GO4YU, i ista mogu koristiti Uslugu isključivo pod nadzorom punoletnih lica, i to ukoliko dele domaćinstvo sa Korisnikom.

 12. Korisnik može da koristi Uslugu na period definisan u paketu koji je odabrao, sa važenjem od trenutka kupovine odnosno od trenutka dostave uređaja, ukoliko je Korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu STB uređaja.

 13. Korisnik takođe ima mogućnost da kupi nov veći paket pre vremenskog isteka postojećeg paketa. U navedenom slučaju, Korisnik može da koristi pogodnosti iz većeg paketa a vremenski period važenja većeg paketa produžiće se u skladu sa preostalim neiskorišćenim periodom manjeg, prethodno korišćenog paketa obračunatim u odnosu na cenu mesečne pretplate novokupljenog većeg paketa. U toku trajanja kupljenog paketa, nije moguće izvršiti kupovinu manjeg paketa Usluga, nego je navedeno omogućeno isključivo nakon isteka postojećeg paketa Usluga. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni STB uređaj u skladu sa cenovnikom, pre vremenskog isteka postojećeg paketa.

 14. GO4YU može ponuditi i dodatne usluge/funkcionalnosti na korišćenje Korisniku, sa ili bez plaćanja dodatnih naknada, o čemu se možete informisati na portalu GO4YU u okviru ponuda i cenovnika. Dodatne usluge poput Pogledaj unazad, Elektronski programski vodič i dr. zavise od TV kuća koje dostavljaju/omogućavaju gledanje sadržaja na ovaj način, tako da GO4YU ne odgovara za tačnost podataka ili nemogućnost praćenja pojedinog sadržaja u okviru istih.

 15. Korišćenje Usluga moguće je isključivo preko STB uređaja koju nudi kompanija GO4YU ili aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko GO4YU-a. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a Korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom, nemačkom ili engleskom jeziku.

 16. Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na internet portalu www.mtel.global, direktno u GO4YU ovlašćenim prodajnim mestima odnosno preko ovlašćenih distributera i zastupnika na prodajnim mestima ili terenu. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti i preko Google Play ili App store prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub i LG content store, za Smart TV.

 17. Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i uspostavljanjem internet konekcije, i od tog momenta započinje period trajanja/važenja pretplate. Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) određene televizijske kanale u okviru aplikacije. Nakon isteka promo perioda, Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od ponuđenih paketa Usluge.

 18. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV i odgovoran za instalaciju aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na portalu www.mtel.global u delu Podrška.

 19. Aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku paketa/pretplate koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran paket/pretplatu, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja paketa/pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene uređaja od strane Korisnika.

 20. Korisnik izričito prihvata da je Usluga namenjena za nekomercijalnu upotrebu za sopstvene potrebe, i ne može biti ustupljena ili deljena van korisnikovog domaćinstva. Za vreme trajanja vaše pretplate garantujemo vam limitirano, ne-ekskluzivno, neprenosivo pravo da pristupite Usluzi i gledate multimedijalni sadržaj u okviru Usluge. Nije dozvoljeno činjenje Usluge dostupnom javnosti, u celosti ili delimično.

 21. Ukoliko na teritoriji prebivališta Korisnika, Usluga nije komercijalno dostupna, preporučujemo da ne pokušavate da izvršite kupovinu Usluge i plaćanje pretplate preko bilo kog kanala prodaje GO4YU, u protivnom ne odgovaramo za navedeno.

 22. Prilikom upućivanja narudžbine, Korisnik treba da izabere paket na koji želi da se pretplati. Takođe, neophodno je da dostavi sve informacije u cilju obrade porudžbine, kako putem internet prodavnice tako i za porudžbine/sklapanje ugovornog odnosa putem drugih kanala prodaje. U pitanju su sve validni identifikacioni podaci kao što su: ime i prezime; zemlja prebivališta i adresa, broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja i adresa za isporuku (ukoliko je naručen STB uređaj).

 23. Lični podaci Korisnika se koriste isključivo u svrhu obrade porudžbine i za ispunjenje ugovornih obaveza. Više o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka molimo pogledajte u dokumentu Politika privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova.

 24. Korisnik je saglasan da GO4YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj, kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, Usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz GO4YU ponude. Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

 25. GO4YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka primenljivih na GO4YU prema sedištu kompanije. GO4YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. GO4YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

 26. GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

 27. GO4YU zadržava pravo provere kreditne sposobnosti i boniteta, ukoliko je primenljivo.

 28. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

 29. Korisnik, u zavisnosti od teritorije svog prebivališta, bira dostupan način plaćanja.

 30. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove vezano za naplatu potraživanja.

 31. Za Korisnike će obračun pripadajućeg poreza biti naveden prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika, izračuna pripadajuća stopa poreza.

 32. Prilikom sklapanja Ugovora, GO4YU ispostavlja račun u visini cene ponude, zajedno sa obračunatim porezom. Isporuka se vrši tek nakon uplate utvrđene cene ponude za odabrani paket Usluga, sa ili bez STB uređaja. Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman. Rok za plaćanje računa je odmah po prijemu računa, a oprema (STB uređaj) se isporučuje po prijemu uplate utvrđenog iznosa cene. Opremu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi. Slanje opreme vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude. Isporuka se vrši na adresu dostavljenu od strane Korisnika. Ukoliko postoje mogućnosti na određenim teritorijama, Korisnik može i samostalno preuzeti opremu na ovlašćenim prodajnim mestima ili kod distributera/zastupnika, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten.

 33. Račun se izdaje u pisanoj ili elektronskoj formi, slanjem na e-mail adresu ili poštom odnosno izdavanjem na ovlašćenom prodajnom mestu. O isteku paketa/pretplate, Korisnik se može obavestiti putem SMS-a, e-mailom ili kroz aplikaciju preko koje koristi Uslugu.

 34. Prilikom slanja kupljene opreme, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem opreme, oprema se i dalje smatra isporučenom. Ako Korisnik ne preuzme opremu i ista se vrati potom GO4YU, Korisnik preuzima trošak ponovnog slanja iste.

 35. Korisnik je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja opreme i da ih bez odlaganja prijavi u pisanom obliku GO4YU. U protivnom, gubi pravo na garanciju.

 36. Za STB uređaje pružamo garanciju od 1 godine od dana kupovine.

 37. GO4YU će samostalno ili preko partnera, otkloniti sve kvarove na opremi, izuzev onih koji nastanu nepažnjom ili namerom Korisnika. Ukoliko oprema ne radi zbog fabričke greške ili štete pri transportu biće popravljen ili zamenjen novim bez plaćanja dodatne naknade. U slučaju da je do nastanka kvara ili oštećenja došlo krivicom Korisnika, dužan je da plati naknadu za novi STB uređaj po važećem cenovniku. Rok za servisiranje opreme je 30 dana, za vreme trajanja opravke, Korisnik će moći da koristi Uslugu putem aplikacije. Dostavu STB uređaja do ovlašćenog servisa, plaća Korisnik, kao i troškove vraćanja opreme ukoliko se ispostavi da je neosnovana reklamacija.

 38. Korisnik može u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu da vrati STB uređaj ukoliko nije zadovoljan. Rok počinje da teče od momenta prijema opreme. Prijemom isporuke smatra se i kada opremu preuzme treće lice koje je Korisnik za to ovlastio. Tom prilikom vraća mu se kupoprodajna cena uređaja i standardna cena za obične pošiljke. Eventualne dodatne troškove pri isporuci opreme snosi Korisnik. Opremu može vratiti koristeći omogućene načine dostave na datoj teritoriji, o čemu će biti obavešten. Oprema se mora vratiti tako da ne dođe do gubitka vrednosti iste, u protivnom GO4YU zadržava pravo da umanji povraćaj novca za iznos gubitka vrednosti.

 39. U slučaju da je izvršen povraćaj opreme u roku od 14 dana u slučaju kupovine na daljinu zbog nezadovoljstva Korisnika, GO4YU će izvršiti povraćaj novca bez odlaganja i to u roku od 14 dana od datuma kada je vraćen STB uređaj. Povraćaj novca će se učiniti na isti način na koji je obavljena kupovina, osim ako nije moguće. Korisnik će biti obavešten o navedenom.

 40. Možete otkazati Uslugu u svako doba, i nastavićete da imate pristup Usluzi do isteka plaćene pretplate. U tom slučaju, STB uređaj koji je kupljen uz uslugu nije podložan obavezi vraćanja. U meri dozvoljenoj zakonom, plaćena pretplata nije podložna povraćaju i ne obezbeđujemo povraćaj ili kreditiranje za bilo koju parcijalno plaćenu pretplatu ili za negledanje sadržaja u okviru Usluge.

 41. GO4YU može da obustavi ili ograniči korišćenje Usluga od strane Korisnika, bez povraćaja ili nadoknade, u sledećim slučajevima:

  1. Ako Korisnik koristi Usluge suprotno datim pravima po ovim Opštim uslovima (kao npr. omogućavanje neovlašćenom licu korišćenje Usluga, činjenje Usluga dostupnim javnosti, neovlašćenja distribucija Usluge bilo u celosti bilo delimično, snimanje, umnožavanje primeraka, naplaćivanje, korišćenje VPN konekcije i dr.),

  2. Ako uzrokuje smetnje na mreži, ugrožava funkcionisanje Usluga ili opreme, mreže GO4YU, prevarno koristi uslugu, u celosti ili delimično,

  3. Ako Korisnik čini bilo koju aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivno pravnim propisima. Ovo se naročito odnosi na neovlašćenu distribuciju Usluge, bilo u celosti bilo delimično.

  4. Ako kreirate, koristite, činite dostupnim ili distribuirate bilo koji softver koji može na bilo koji način da utiče na Usluge ili komunicira sa opremom na bilo koji način – uključujući i bez ograničenja bilo koje neautorizovane programe trećih lica koji presreću, imitiraju bilo koju komunikaciju sa GO4YU ili partnerima i GO4YU servisima i/ili bilo koji neautorizovan program trećih lica koji prikuplja informacije o GO4YU servisima i čuva podatke

  5. Ako učinite bilo koju aktivnost koja podrazumeva interferenciju ili ometanje Usluga, uključujući ubacivanje ili umetanje koda, modifikaciju softvera, korišćenje softvera koji imitira naš softver, emulaciju protokola, kreiranje i korišćenje privatnih servera ili bilo kojih sličnih servisa vezano za Usluge, uključujući i presretanje, prikupljanje podataka tzv data mining aktivnostima korišćenjem neautorizovanih softvera i programa. Takođe, ne pokušavajte pristup delovima Usluge ili serverima koji nisu učinjeni javno dostupnim sa naše strane.

  6. Ako učinite bilo koju aktivnost koja je vezana za postavku bilo kojih fajlova koji sadrže maliciozni kod, viruse, „trojance“, i slično, uključujući i bilo koje namerno oštećene fajlove ili druge fajlove koji sadrže maliciozni kod koji na bilo koji način mogu oštetiti ili ometati rad Usluga.

  7. Ako učinite bilo koju aktivnost koja može povrediti ili narušiti prava trećeg lica po pitanju intelektualne svojine, privatnosti podataka, publiciteta ili drugih prava.

  8. Ako vršite neovlašćeno oglašavanje, promotivne ili komercijalne komunikacije, obavljanje trgovačke delatnosti i/ili prodaje

  9. Ako vršite prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera

  10. Ako činite bilo koju radnju koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.

  11. Ako činite bilo koju radnju koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.

 42. Ako je primenljivo, ukoliko Korisnik otkaže tj. raskine Ugovor u toku korišćenja ili tokom razdoblja u kojem je iskoristio posebnu akcijsku ponudu GO4YU, Korisnik je saglasan da nije više podoban da ostvari bilo koji popust koji je imao prilikom zaključenja Ugovora i dužan je da pored zaostalih a neizmirenih obaveza, isplati razliku za dobijeni popust u odnosu na standardne cene paketa i iznos preostalih mesečnih naknada do isteka ugovorenog perioda. Pristup Usluzi biće omogućen do isteka trenutno plaćene pretplate. Otkaz od strane Korisnika se može izvršiti u pisanoj/elektronskoj formi upućen na naš Korisnički servis.

 43. Usluga je definisana kao OTT TV usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do Korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom Usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska i srodna prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije odnosno ukloni sav sadržaj iz ponude TV i radio kanala, za koje mu TV i radio kuće dostave informaciju da se ne mogu reemitovati u celosti ili delimično iz bilo kog pravno valjanog razloga, te GO4YU nije odgovoran za nemogućnost reemitovanja datog sadržaja. Ponuda TV i radio kanala u ponudi Usluge je podložna promeni, a u skladu sa međusobnim važećim ugovorima nosioca prava na sadržaj i GO4YU, te GO4YU u slučaju uklanjanja iz ponude pojedinačnog TV i radio kanala za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Korisnikom, ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za navedeno i isto ne znači da je došlo do kršenja preuzetih prava i obaveza između GO4YU i Korisnika.

 44. Korisnik, u skladu sa opisanim slučajem u prethodnoj tački 43. ovih Opštih uslova, prihvata da neki od sadržaja može biti prekinut ili neće biti dostupan u celosti ili delimično, i da te situacije ne daju Korisniku pravo na povraćaj ili kompenzaciju. Korisnik je isključivo odgovoran GO4YU, drugim Korisnicima i bilo kom trećem licu koje pretrpi štetu, usled zloupotreba Korisnika prilikom korišćenja Usluga.

 45. S obzirom da su svi sadržaji u okviru Usluge, zaštićeni, zabranjeno je svako snimanje, umnožavanje, objavljivanje, distribuiranje ili na bilo koji drugui način iskorišćevanje sadržaja osim u svrhe koje su odobrene ovim Opštim uslovima. U tom smislu, bilo kakva zloupotreba biće sankcionisana i naknadom štete za svaki pojedinačni slučaj nedozvoljenog korišćenja, kao i svaki pojedinačni slučaj distribucije bez obzira na tehnologiju kojom se vrši, kao i za svako pojedinačno komercijalno iskorišćavanje sadržaja, što za posledicu ima ne samo raskid pretplatničkog odnosa sa Korisnikom već i pravo na nadoknadu svake indirektne i direktne štete koja proizađe iz ovakvih nedopuštenih radnji.

 46. Plaćanje naknade štete GO4YU, ne oslobađa plaćanja štete prema nosiocima prava autorskih i srodnih dela, prava intelektualne svojine, vezano za zloupotrebu korišćenja Usluge, opreme ili aplikacija. Korisnik je dužan da zaštiti GO4YU i oslobodi odgovornosti od bilo kakvih štetnih posledica koje mogu nastati kršenjem i zloupotrebom datih prava odnosno nedozvoljenim ponašanjem Korisnika, suprotno odredbama ovih Opštih uslova.

 47. Pristup Usluzi i korišćenje iste se obezbeđuje kontinuirano, izuzev u periodu povremenog planiranog održavanja, popravki, ažuriranja softverskih komponenti sistema i servera (o čemu čete biti blagovremeno obavešteni na prigodan način), ili izuzetnim neplaniranim prekidima odnosno smetnjama i prekidima uslovljenim događajima van kontrole GO4YU, uključujući i dejstvo više sile u skladu sa primenljivim zakonskim odredbama.

 48. Nismo odgovorni za internet konekciju, povezivanje uređaja, tehničkih karakteristika usluge internet provajdera, te je Korisnik saglasan da može doći do problema i/ili kvarova prilikom komunikacije sa serverima GO4YU, bez obzira na deklarisanu brzinu svoje internet konekcije.

 49. Nismo odgovorni za platforme trećih lica za korišćenje Usluge putem aplikacije na različitim uređajima (Smart TV, mobilni uređaji, ili bilo koji drugi uređaj koji ima sopstveno softversko okruženje i internet konekciju). Ove platforme imaju sopstvene uslove korišćenja, i vlastitu odgovornost za korišćenje istih, te vam savetujemo da se upoznate sa navedenim dokumentima pre narudžbine odnosno početka korišćenja Usluge.

 50. Korisnik je obavezan da žalbu/prigovor na ispostavljene račune uloži u roku od tri (3) meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri (3) meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

 51. Zadržavamo bilo koja prava, koja vam nismo izričito garantovali ovim Opštim uslovima.

 52. Ovaj Ugovor sa Korisnikom ne daje nikakva prava trećim licima, i Vi, kao Korisnik ne možete nijedno svoje pravo niti obavezu preneti, ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim Opštim uslovima bilo kom trećem licu, organizaciji ili entitetu.

 53. Mi možemo preneti naša prava i obaveze trećim licima, bez ikakvih ograničenja. Na primer, do ovoga može doći u slučaju promene kontrole ili po zakonu.

 54. Mi zadržavamo sva prava na i u vezi sa Uslugama, uključujući i aplikaciju, kao što su, ali ne ograničavajući se na, ime, bilo koje autorsko i srodno pravo, pravo intelektualne svojine i dr., bez ograničenja.

 55. Naše Usluge se pružaju u tzv. viđenom stanju („kakvo jeste“) i „kakve su dostupne“, i ne garantujemo da će u svako vreme biti u potpunosti sigurni i da će savršeno funkcionisati. U meri koja je dozvoljena zakonom, odričemo se od svih garancija, bilo izričitih bilo pretpostavljenih, uključujući impliciranih jemstva, podobnosti za određenu dodatnu svrhu i namenu, uključujući i komercijalnu i slično. Nismo odgovorni ni za gubitak profita, prihoda, informacija, podataka, slučajne, specijalne, indirektne, direktne itd. štete koji proističu ili su u vezi sa ovim Opštim uslovima na bilo koji način, odnosno koje mogu nastati u vezi sa korišćenjem Usluga poput preuzimanja, instalacije ili upotrebe softvera, pa čak i ako dođe do brisanja sadržaja, informacija ili profila na bilo koji način, korišćenje Usluga od strane Korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa: a. softverske greške, u vezi sa softverom za pružanje Usluga; b. povredom prava trećih lica od strane Korisnika; c. neisporučivanjem podataka, pogrešnog isporučivanja podataka ili neautorizovanog pristupa isporuci podataka; d. defektima u softveru ili sadržaju, kao i distribuciji defekata kroz softver ili sadržaj; e. upotrebom ili zloupotrebom ličnog uređaja Korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju Korisnika. Jedini pravni lek za navedene slučajeve, jeste prestanak korišćenja Usluga.

 56. U maksimalnoj meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, nismo odgovorni Korisniku za bilo koju indirektnu, nenamernu, posledičnu, posebnu štetu ili gubitak ili izgubljenu dobit koja proizilazi iz ili je u vezi sa Uslugama ili ovim Opštim uslovima.

 57. Korisnik je izričito saglasan da oslobodi, obešteti, brani i zaštiti nas i naša povezana lica, akcionare, podružnice, filijale, službenike, direktore, zaposlene, agente i savetnike, od i protiv bilo kakvih i svih gubitaka, obaveza, potraživanja (uključujući i potraživanja bez sudskih presuda ili donešenih zlonamerno), zahteva, šteta ili troškova, uzroka radnji, sporova, postupaka, presuda, nagrada, izvršenja i založnih prava, uključujući takse i razumne troškove advokata koji se odnose na ili proističu iz upotrebe, instalacije ili preuzimanja i korišćenja Usluga od strane korisnika, ili kršenja ovih Opštih uslova od strane korisnika.

 58. Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Usluga, Korisnik se može obratiti našem Korisničkom servisu. GO4YU svim korisnicima Usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis. Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja), Korisničkom servisu prijavi smetnju.

 59. Podrška pri korišćenju Usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +49-231-992-176-00 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Nemačke), +41-435-777-000 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švajcarske), +44-330-777-22-07 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Ujedinjenog Kraljevstva), +42-023-409-47-44 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Češke), +46-812-163-030 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švedske), +33-188-59-97-73 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Francuske), +43-720-828-008 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

 60. Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju GO4YU proizvoda i/ili usluga, nazivu GO4YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka GO4YU kroz aplikaciju ili web portale, stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da GO4YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

 61. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU (Beč, Austrija).

 62. Ovi Opšti uslovi tumače se u skladu sa zakonima Austrije. Opšti uslovi ne ograničavaju vaša prava zaštite potrošača data u skladu sa važećim zakonima teritorije prebivališta Korisnika.

 63. U slučaju da se bilo koja odredba ovih Opštih uslova od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi ovih Opštih uslova.

 64. Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika odnosno klikom na box polje prilikom online kupovine.

 65. Poslednja verzija: 12.10.2020. godine

OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA MTEL AUSTRIA GmbH

Važi za nove i produžene ugovore od 01.11.2019.

SADRŽAJ

 1. OPŠTE ODREDBE
 2. UGOVORNI ODNOS I UGOVORNE STRANE
 3. PRENOS UGOVORA
 4. DAVANJE GARANCIJE, PLAĆANJE UNAPRIJED I OGRANIČAVANJE USLUGE
 5. OPIS USLUGE I DOSTUPNOST MREŽE
 6. OTKLANJANJE SMETNJI NA PRIKLJUČKU
 7. SIM – KARTICE, KODOVI & KRAJNJI UREĐAJI
 8. ZAŠTITA PODATAKA
 9. ZLOUPOTREBA KORIŠTENJA
 10. PRIJAVA & INFORMACIJA
 11. MJERE SIGURNOSTI
 12. TELEFONSKI BROJEVI – SKRIVANJE / POTISKIVANJE
 13. TELEFONSKI IMENIK
 14. USLUGE HITNIH POZIVA
 15. USLUGE DRUGIH OPERATERA / PROVAJDERA
 16. PRAVO NA KOMPENZACIJU I PRAVO NA ZADRŽAVANJE
 17. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
 18. USLOVI PLAĆANJA
 19. PRIGOVORI NA RAČUN
 20. PRIVREMENO BLOKIRANJE USLUGA
 21. PRESTANAK UGOVORA
 22. PRENOŠENJE UGOVOROG ODNOSA
 23. PROMJENE UGOVORA
 24. PRENOŠENJE TELEFONSKOG BROJA
 25. MJERODAVNO PRAVO
 26. MJESTO IZVRŠENJA, SUDSKA NADLEŽNOST, RJEŠAVANJE SPOROVA
 1. OPŠTE ODREDBE

  Austria GmbH, Ausstellungsstraße 50, 1020 Beč, Austrija pruža telekomunikacione usluge povezane usluge na slijedećoj osnovi:

  • Zakon o telekomunikacijama 2003 (TKG)
  • ovi Opšti uslovi
  • opisi usluga kojima su definisane usluge MTEL-a i koji su sastavni dio ovih MTEL Opštih uslova
  • odredbe o naknadama
  • bilo koji (pisani) pojedinačni ugovori

  Ovi Opšti uslovi, opisi usluga, kao i odredbe o naknadama dostupni su na našoj web stranici www.mtel.at, na našim prodajnim mjestima i kod naših posrednika.

 2. OPŠTE ODREDBE

  1. Korisnici MTEL usluga u okviru ovih MTEL Opštih uslova mogu biti fizička lica ili pravna lica („korisnici“).

  2. Ugovor se realizuje ako

   • korisnik podnese potpun i propisan zahtjev za sklapanje ugovora (ponudu) i
   • kada MTEL prihvati ponudu aktiviranjem usluge.
  3. MTEL može provjeriti podatke korisnika. Ovaj je obavezan da MTEL-u predoči dokaze o svom identitetu (ličnu kartu, pasoš), kao i mesto boravka (prijavu mesta boravka – Meldezettel) i u slučaju pismneog ovlaštenja za naplatu / ovlaštenja za terećenje računa da saopšti svoju EU bankovnu vezu. Ukoliko je korisnik pravno lice, obavezan je da priloži dokumenta o firmi (izvod iz privrednog registra, dozvola za obavljanje poslova itd.). Osim toga može MTEL da zahtjeva adresu za dostavu pismenih pošiljki u zemlji.

   Korisnik može za zasnivanje ugovornog odnosa da izda punomoć. Prava i obaveze u pogledu pružanja / korištenja usluga MTEL-a u takvom slučaju aktiviraju se tek dostavom važeće punomoći.

  4. MTEL može odbiti zahtjev za zaključivanje ugovora, pri čemu se o tome obavještava korisnik, ako je

   • a. korisnik u vrijeme podnošenja zahtjeva u zaostatku sa plaćanjem,
   • b. ako je MTEL otkazao ugovor zbog povrede ugovornih obaveza,
   • c. ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu korisnika, njegovoj sposobnosti plaćanja i / ili podnesena punomoć / ovlaštenje netačni ili nepotpuni,
   • d. ako postoji osnovana sumnja da se usluge MTEL-a zloupotrebljeno koriste,
   • e. ako pružanje usluga za ovog korisnika za MTEL nije moguće zbog odgovarajućih tehničkih izdataka,
   • f. ako korisnik nije položio adekvatno garantovanje prema tački 4 ovih MTEL AGB,
   • g. ako nije predočeno ovlaštenje za terećenje bankovnog računa, odnosno ovlaštenje za naplatu i / ili ako ne postoji EU bankovna veza.
  5. MTEL može prihvatanje ponude i / ili obim usluge (npr. Roming, međunarodne pozive, usluge sa dodatnom vrijednošću) da uslovi davanjem garancije ili plaćanjem unaprijed prema tački 4 ovih MTEL AGB. U slučaju ograničenja pojedinih usluga obavještava MTEL korisnike o tome koje su usluge obuhvaćene obimom usluge MTEL-a.

  6. Prije aktiviranja usluga provjerava MTEL bonitet korisnika kod jedne ili više osoba koje su navedene pod tačkom 8.3 c. Ako se utvrdi da preko bankovnog računa korisnika ne mogu da se izvrše nikakva plaćanja, odnosno da nije moguće terećenje računa korisnika, MTEL će odbiti ponudu korisnika.

  7. MTEL će otključati, odnosno aktivirati usluge najkasnije u roku tri radna dana nakon podnošenja cjelokupne dokumentacije, ako MTEL nije odbio ponudu korisnika. Samo u iznimnim slučajevima, iz tehničkih rezloga, ili ako je to navedeno u opisu usluga, može se ovaj rok produžiti.

  8. Prava i obaveze iz ugovornog odnosa nastaju od momenta otključavanja, odnosno aktiviranja usluga

  9. Ako nije drugačije ugovoreno, ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. MTEL i korisnik mogu da ugovore i minimalno trajanje ugovora. Ono počinje istekom dana kada je MTEL obezbjedio usluge.

  10. Zastpnički agenti (npr. distributeri) firme MTEL nemaju punomoćje za sklapanje individualnih ugovora sa korisnicima, koji odstupaju od odredbi ovih Opštih uslova ili od MTEL odbredbi o naknadama. U slučaju da je korisnik potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ovo ograničenje se primjenjuje samo ako je MTEL obavijestio korisnika o ovome na svom formularu za prijavu i korisnik je svjestan nedostatka ovlašćenja.

 3. PRENOS UGOVORA

  Prava i obaveze iz ovog ugovora MTEL može u punom obimu i bez saglasnosti korisnika da prenosi između Telekoma Srbija a.d., Beograd, Srbija, m:tel d.o.o. Podgorica, Crna Gora, Mtel a.d., Banja Luka, Bosna i Hercegovina, GO4YU d.o.o Beograd, Srbija i MTEL Austria GmbH, sa dejstvom oslobađanja od duga. Preduzeće koje vrši prenos mora da obavijesti korisnika o prenosu.

 4. DAVANJE GARANCIJA, PLAĆANJE UNAPRIJED I OGRANIČENJE USLUGE

  1. MTEL može prihvatanje ponude i / ili obim usluge (npr. Roming, međunarodne pozive, usluge sa dodatnom vrijednošću) da uslovi davanjem garancije (npr. garant ili bankarska garancija kreditne institucije odobrene u Evropskom ekonomskom prostoru) ili plaćanjem unaprijed, i to:

   • a. u slučajevima iz tačke 2.4. a, b i c;
   • b. ako je korisnik dostigao kreditni limit prema tački 20.1. f ovih MTEL AGB;
   • c. ako postoji sumnja u pravovremeno plaćanje potraživanja i povezano je sa prinudnom naplatom sa visokim troškovima.
  2. Ako korisnik položi kauciju kao garanciju, onda on ima pravo na kamate u zakonskoj visini. Garancija se vraća korisniku ili se preračunava sa njegovim obavezama plaćanja prema MTEL-u, čim više ne postoji razlog za davanje garancije.

 5. OPIS USLUGA I DOSTUPNOST MREŽE

  1. Obim i kvalitet pojedinačnih usluga definisan je u opisima usluga.

  2. Ako su poslovi neophodni za rad potrebni za izbjegavanje smetnji na mreži ili na osnovu službenog naloga MTEL može privremeno prekinuti ili ograničiti usluge.

  3. Mtel će svaku tehničku smetnju mreže otkloniti u što je moguće kraćem roku i bez nemarnog oklijevanja.

  4. Ako MTEL zbog metnji na mreži ne može da pruža usluge duže od jednog kalendarskog dana, korisniku se vraća za period trajanja nepružanja usluge srazmjerno fiksna mjesečna naknada.

  5. Za kontinuirano obezbjeđivanje kvaliteta i izbjegavanje opterećenja kapaciteta ili preopterećenja mrežne veze, mjeri MTEL redovno generalno opterećenje mreže da bi na bazi ovih podataka planirao izgradnju mreže i unaprijedio je. Ovim može u pojedinačnom slučaju da dođe do privremenih ograničenja kvaliteta usluga. Za detaljne informacije u vezi toga korisniku stoji na raspolaganju MTEL servis.

 6. OTKLANJANJE SMETNJI NA PRIKLJUČKU

  1. Korisnik je obavezan da MTEL-u odmah prijavi ako njegov priključak (SIM – kartica) ima smetnje ili ako je u kvaru. Tek nakon prijave može MTEL da otkloni smetnje ili kvar.

  2. MTEL će sa uklanjanjem smetnji započeti što je prije moguće, a najkasnije u roku 72 sata.

  3. Ako je korisnik odgovoran za smetnju zaračunavaju se nastali troškovi za uklanjanje smetnji ili uklanjanje kvara prema odredbama o naknadama. Korisnik je u takvom slučaju svakako obavezan da plati fiksnu mjesečnu naknadu.

 7. SIM – KARTICE, KODOVI & KRAJNJI UREĐAJI

  1. SIM- kartica je vlasništvo MTEL-a. U slučaju raskida ugovora mora je korisnik vratiti na zahtjev MTEL-a. MTEL može da aktualizuje postavke na SIM – kartici.

  2. Korisnik je obavezan da SIM – karticu čuva od štetnih uticaja i zloupotrebe.

  3. Korisnik je dužan da MTEL-u odmah prijavi gubitak ili krađu i svaki vidljivi nedostatak ili štetu uz navođenje broja SIM kartice ili PIN koda.

  4. Korisnik je dužan da čuva kao tajnu PIN kod, lozinku ili druge raspoložive kodove. U slučaju sumnje da bi neko treće neovlašteno lice moglo da zna gore spomenute lozinke, korisnik je dužan da ove lozinke odmah promjeni. Ako se kod dotične lozinke radi o lozinci koju može da promjeni samo MTEL, onda je korisnik dužan da o tome odmah informiše MTEL i da ga ovlasti za promjenu lozinke.

  5. Korisnik odgovara za potraživanja naknade za pružene usluge do vremena prijave gubitka ili krađe SIM kartice, odnosno do promjene podataka prema tački 7.4. Korisnik odgovara i za sva potraživanja naknade koja su nastala korištenjem SIM kartice, PIN koda ili ostalih lozinki od strane trećeg lica. Izuzeta od toga su potraživanja naknade koja potiču iz ugovornog odnosa trećeg lica sa nekim drugim trećim licem (npr. u slučaju usluga sa dodatnom vrijednošću).

  6. Korisnik na priključku smije da aktivira posredno ili neposredno samo dozvoljene krajnje uređaje , koji odgovaraju dotičnom tipu.

  7. Korisnik može u svrhu zaštite da blokira određene usluge (npr. usluge sa dodatnom vrijednošću).

  8. MTEL može da ograniči korištenje od krajnjeg uređaja (pod tim se podrazumjevaju uređaji kao mobilni telefoni, tableti, laptopovi, modemi itd.), tako da se ovi mogu da koriste samo sa SIM karticom MTEL-a (SIM locked). Takve uređaje može korisnik dobiti po povoljnim uslovima. Ako sa korisnikom nije drugačije ugovoreno, MTEL može krajnji uređaj da otključa samo kodom za otključavanje, pri čemu korisnik otključavanje plaća prema odredbama o naknadama.

   Software na krajnjem uređaju, posebno SIM-lock-funkcija, zaštićen je kao djelo sa autorskim pravom. Tokom minimalnog trajanja ugovora korisniku nije dozvoljeno:

   • da samostalno odstranjuje SIM-lock-funkciju,
   • da uništava SIM-lock-funkciju ili da dje trećem licu da je poništi,
   • da zaobilazi SIM-lock-funkciju.

   Ako to korisnik sam odblokira / aktivira, MTEL ne odgovara za štete koje su nastale samostalnim otključavanjem krajnjeg uređaja.

 8. ZAŠTITA PODATAKA

  1. MTEL koristi isključivo slijedeće podatke korisnika:

   • a. osnovne podatke kao prezime, ime, akademski stepen, adresu, broj i kontakt informacije (npr. e-mail adresu), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa MTEL-om i bonitet (§ 92 st. 3 TKG);
   • b. podatke o saobraćaju, dakle podatke koje MTEL koristi za proslijeđivanje neke poruke na komunikacionu mrežu ili za obračun (§ 92 st. 4 TKG);
   • c. podatke o sadržaju i lokaciji (§ 92 st. 5 i 6 TKG);
   • d. ostale lične podatke koje je korisnik ili treće lice stavio na raspolaganje MTEL-u (npr. datum rođenja, zanimanje, podaci o lično karti, bankovnu vezu). Pod pojmom ostali lični podaci ne spadaju nikakvi osjetljivi podaci u smislu Zakona o zaštiti podataka 2000, ako to nije izričito ugovoreno sa korisnikom.
  2. MTEL koristi osnovne i podatke o saobraćaju korisnika za pružanje komunikacionih usluga prema § 96 TKG i prema tački 8.3 ovih MTEL Opštih uslova. Podatke o sadržaju i lokaciji korisnika obrađuje MTEL prema § 102 TKG. Ostale podatke o lokaciji i sadržaju korisnika koristi MTEL za odvijanje ugovora i prema tački 8.3 ovih Opštih uslova MTEL-a .

  3. Korisnik prihvata da

   • a. MTEL može koristiti njegove osnovne podatke, podatke o saobraćaju i druge lične podatke za poboljšanje MTEL-ovih usluga i za bolje prilagođavanje MTEL- ove ponude potrebama korisnika.
   • b. MTEL smije obrađivati njegove osnovne podatke, podatke o saobraćaju i druge lične podatke da bi korisnicima preporučio odgovarajuće servisne usluge, servise i usluge s dodatnom vrijednošću MTEL-a i trećih strana prilagođene njegovom korisničkom ponašanju.
   • c. MTEL za gore pod tačkom 8.3 a. i 8.3 b. navedene svrhe dostavlja na korištenje osnovne, kao i podatke o saobraćaju sljedećim osobama: Telekom Srbija a.d. , Srbija, m:tel d.o.o. Crna Gora i Mtel a.d. Bosna i Hercegovina i GO4YU d.o.o., Srbija.
   • d. MTEL dostavlja osnovne podatke i datum rođenja za informacije o bonitetu, za zaštitu povjerilaca i prijavu podataka o bonitetu na Inkassobüros/Rechtsanwälte. Korisnik može u svakom trenutku da opozove saglasnost za korištenje ili dostavljanje.
  4. MTEL u principu briše sve podatke korisnika po završetku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon gašenja svih zakonskih obaveza čuvanja, npr. one prema § 212 UGB (Zakona o preduzećima) ili § 207 BAO (Saveznog zakona o porezima).

   MTEL briše u svakom slučaju podatke o saobraćaju korisnika prema § 99 TKG čim korisnik izmiri svoje obaveze prema MTEL-u i ako se naknade u roku od tri mjeseca ne potražuju pismeno.

  5. MTEL ne briše podatke o saobraćaju ako

   • a. je oravovremeno podnesen prigovor, do isteka onog roka u kome korisnik može da pobija potraživanja MTEL-a;
   • b. ako računi nisu izmireni do isteka onog roka do koga se može potraživati zahtjev za plaćanje;
   • c. ako je bio pokrenut postupak o visini naknada, do konačne odluke;
  6. MTEL se obavezuje preduzeća navedena pod tačkom 8.3 b. da dostavljene podatke ugase odmah nakon opoziva saglasnosti za korištenje ili dostavljanje, a najkasniej 6 mjeseci nakon dostavljanja.

 9. ZLOUPOTREBA KORIŠTENJA

  1. Korisnik ne smije usluge MTEL-a bez pismenog odobrenja da prepušta trećim licima ili da koristi u komercijalne svrhe.

  2. Korisnik je dužan da usluge ne koristi sa zloupotrebom, ovo uključuje npr.:

   • a. prijeteće, dosađujuće, uznemirujuće ili uvrjedljive pozive, SMS, prenose podataka ili ostale slučajeve prema § 78 Zakona o telekomunikacijama TKG;
   • b. prevaru ili druge kažnjive radnje;
   • c. korištenje mobilnog gateways ili sličnih uređaja bez pismene saglasnosti MTEL- a;
   • d. da dostavlja, prima ili memoriše zabranjene sadržaje, odnosno sadržaje koji krše zakonske zabrane ili dobre običaje i koji su npr. diskriminirajući, rasistički, nemoralni, prevarantski ili uvredljivi;
   • e. protivzakonita slanja ili memorisanja autorski zaštićenih sadržaja;
   • f. slanje informacija koje nisu tražene u svrhu reklame ili kao masovne pošiljke obavještenja koja nisu tražena (elektronska pošta, SMS) prema § 107 Zakona o telekomunikacijama;
   • g. nedozvoljen pristup tuđim kompjuterskim sistemima (npr. hakerski pokušaji, skeniranje portova).
  3. U slučaju kršenja odredbi tačke 9.1 i 9.2 MTEL ima pravo da prema tački 20.1 privremeno blokira usluge i / ili da otkaže ugovor prema tački 21 ovih Opštih uslova MTEL-a.

  4. Korisnik je odgovoran i obavezan da MTEL-u nadoknadi štetu nastalu zbog nepoštovanja ovih odredbi ove tačke. MTEL ne odgovara za štetu koju je korisnik prouzrokovao usljed nepoštovanja odredbi ove tačke prema trećim licima.

 10. PRIJAVA & INFORMACIJA

  1. Ako dođe do promjene podnesenih podataka, kao npr. ime, adresa, e-mail adresa, bankovna veza, rigstarski borj firme, pravni oblik, pogoršanje stanja kreditne sposobnosti koja može ugorziti ugovor, korisnik je obavezan da MTEL odmah pismeno informiše o ovim promjenama.

  2. Saopštenja i izjave MTEL-a važe kao uredno prispjele korisniku, ako je MTEL saopštenje i / ili izjavu poslao na onu poštansku ili e-mail adresu koju je koju je korisnik posljednju saopštio, kao prihvaćenu poštansku ili e-mail adresu za dostavu saopštenja i / ili izjava.

  Nepreporučena pošta važi unutar Austrije kao prispjela tri radna dana nakon predaje, osim ako korisnik saopšti MTEL-u da ista nije stigla.

  Saopštenja i / ili izjave e-mailom važe onda kao prispjele, ako ih je korisnik pod normalnim okolnostima mogao preuzeti.

 11. MJERE SIGURNOSTI

  1. MTEL preduzima odgovarajuće mjere da spriječi prijetnje i povredu sigurnsoti ili integriteta, zbog čega MTEL redovno sprovodi skeniranja radi otkrivanja mogućih slabih tačaka mreže, kao penetracione testove.

  2. Opšti savjeti i sigurnosna uputstva objavljeni su na www.mtel.at.

 12. TELEFONSKI BROJ

  1. Korisnik može da zahtjeva potiskivanje pregleda brojeva za dolazne i odlazne pozive, s iznimkom hitnih brojeva.

 13. TELEFONSKI IMENIK

  1. Po želji korisnika MTEL će u elektronski telefonski imenik unijeti podatke kao ime, akademski stepen, adresu i broj telefona i koristiti za službu informacija. Po želji korisnika mogu se u telefonski imenik unijeti i zanimanje i drugi podaci, ako korisnik ove podatke dostavi MTEL-u.

  2. Ako korisnik anonimno koristi usluge MTEL-a, mora on dokazati svoj identitet da bi se njegovi podaci mogli koristiti za telefonaki imenik i službu informacija.

  3. Podaci iz telefonskog imenika preuzimaju se nepromjenjeni za slijedeće izdanje ako korisnik najkasnije do završetka uredničkih radova ne obavijesti MTEL pismeno o promjeni podataka. Kontaktne podatke MTEL-a i dotične redakcije naći ćete u telefonskom imeniku.

  4. Korisnik mora da plati naknade koje je MTEL objavio za dodatni unos u telefonski imenik do završetka redakcionih radova.

 14. USLUGE HITNIH POZIVA

  1. Jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve.

  2. Iz mobilne mreže MTEL-a možete besplatno da pozivate jedinstvene evropske i sve nacionalne hitne brojeve i bez SIM kartice. MTEL je obavezan da operateru hitne službe na njegov zahtjev saopšti osnovne podatke, kao i lokalitet korisnika, koji je nazvao hitnu službu.

 15. USLUGE DRUGIH PROVAJDERA

  1. MTEL može potraživanja naknada drugih provajdera da iskaže na računu posebno i da sa odobrenjem drugih provajdera i potražuje. Plaćanja korisnika važe u ovom slučaju prvenstveno za potraživanja naknada MTEL-a, osim ako korisnik nije uložio prigovor na ova potraživanja ili ako postoji neki drugi prenos.

  2. MTEL može za dodatne usluge da zaračuna uvećane naknade koje pored naknada za veze za usluge sa dodatnom vrijednošću ukupno nadoknađuju druge usluge s dodatnom vrijednošću nekog provajdera. Korisnik se kod takvih usluga upućuje na naziv provajdera, i ako je to potrebno po pravilniku o komunikacijskim parametrima KEM-V, na naknadu i usluge sa dodatnom vrijednošću i na visinu naknade.

  3. MTEL ne snosi odgovornost za robe i usluge iz ugovora između korisnika i drugih provajdera. U tom slučaju MTEL prvenstveno ne snosi odgovornost za štetne softvere (npr. viruse, trojance), oštećenja na hardveru i softveru, gubitak podataka, niti za sadržajne ili pravne nedostatke.

  Prigovori i žalbe korisnika na potraživanja naknada drugih provajdera, ne odnose se na usluge koje je izvršio MTEL, ali se mogu podnijeti kod MTEL-a, koji će ih proslijediti tim provajderima.

 16. PRAVO NA KOMPENZACIJU I PRAVO ZADRŽAVANJA

  1. Korisnik može sa svojim zahtjevima da se preračunava sa MTEL-om, ako je MTEL solventan, ako su zahtjevi u pravnoj vezi sa zahtjevima MTEL-a, ako su zahtjevi korisnika sudski utvrđeni ili ako ih MTEL priznaje.

  2. Korisnik ima samo pravo zadržavanja na osnovu protivpotraživanja koja su pravno povezana sa potraživanjima MTEL-a, ili jedno takvo pravo zadržavanja korisniku zakonski pripada.

 17. ODGOVORNOST

  1. MTEL i Korisnik svoje zahtjeve za odgovornost, naknadu štete i garantovanje uređuju shodno odgovarajućim zakonskim odredbama.

  2. MTEL odgovara preduzetnicima za štetu samo u slučaju namjere ili grubog nemara. Odgovornost za blaži nemar, osim ukoliko se ne radi o ličnoj povredi, je isključena.

  3. Odgovornost prema preduzetnicima je, izuzev odgovornosti za lične povrede, ograničena na maksimalnu sumu u iznosu od 7.250 eura po slučaju štete. U mjeri u kojoj to dozvoljava zakon, isključena je obaveza za izgubljeni profit, čiste finansijske gubitke i/ili posljedične štete.

 18. USLOVI PLAĆANJA

  1. MTEL obračunava usluge prema važećim oderdbama o naknadama.

  2. MTEL obračunava fiksne mjesečne naknade (npr. pretplatu) i druge osnovne naknade unaprijed i korisnik je dužan da od sadržajno potpunog podnošenja zahtjeva za zaključenje ugovora i MTEL-ovog prihvatanja plati fiksne pripadajuće naknade. MTEL može iz obračunsko tehničkih razloga da obračuna istovremeno do tri mjesečne naknade unaprijed. Naknadu za obradu za zaključivanje ugovora mora korisnik da plati unaprijed. Ostale naknade u principu se plaćaju nakon pružanja usluge.

  3. U slučaju završetka ugovornog odnosa plaća korisnik srazmjerno fiksnu mjesečnu naknadu. U pojedinačnom slučaju može drugačije od toga da u odredbama u naknadama bude predviđena i neka druga metoda obračuna.

  4. Srazmjerni iznos dospjeva za one dane nekog obračunskog perioda za koje postoji obaveza korisnika za plaćanje mjesečne naknade, pri čemu za svaki takav dan dospjeva tridesetina mjesečne naknade.

  5. Ako se usluga MTEL-a nudi za fiksnu mjesečnu paušalnu naknadu i korisniku se ova usluga stavlja na raspolaganje u periodu koji je kraći od jednog obračunskog perioda, Mtel će kod zaključivanja ugovora o tome informisati korisnike.

  6. Ako nije drugačije ugovoreno, ispostavlja MTEL račun u mjesečnim obračunskim periodima. Iznimno, iz tehničkih razloga, mogući su i duži obračunski periodi, ali maksimalno do tri mjeseca.

  7. Potraživanja dospjevaju u principu prijemom računa. U računu može međutim da bude predviđeno i drugo dospjeće plaćanja računa.

  8. Korisnik može birati da li račun želi dobijati u elektronskoj (online račune) ili u papirnoj formi.

  9. Korisnik plaća račun ovlaštenjem za naplatu sa bankovnog računa U ovom slučaju naplaćuje MTEL iznos računa najranije sa datumom dospjeća navedenim na računu. Ako se račun ne izmiruje ovlaštenjem za naplatu sa računa, račun se plaća pomoću uplatnice. Ako kod ovlaštenja naplate sa bankovnog računa nastanu dodatni troškovi za MTEL, jer navedeni bankovni račun nema odgovarajuće pokriće, ove troškove snosi kupac i MTEL ima pravo da za svaki dotični račun zahtjeva posebnu naknadu za obradu prema važećim odredbama za naknade.

  10. Ako plaćanje uslijedi bez navođenja broja korisnika, korisnik je dužan da plati naknadu za obradu za prouzrokovani uvećani trošak prema odredbama o naknadama.

  11. MTEL obračunava zatezne kamate koje iznose 4% godišnje, ako korisnik ne izmiri obaveze prema računima nakon isteka predviđenog roka. Osim toga korisnik je obavezan da MTEL-u plati sve odgovarajuće i potrebne troškove (npr. troškove opomene, troškove naplate, troškove pravnog postupk) koji nastane zbog kašnjenja u plaćanju računa kupca kod MTEL-a.

  12. Za preduzetnike važi da mogu uračunati samo sudski utvrđene zahtjeve protiv zahtjeva MTEL-a.

  13. MTEL zaokružuje iznose računa na puni cent gore ili dolje. U slučaju sumnje plaćanja se uračunavaju na najstariji dug korisnika.

  14. Ako korisnik kod MTEL-a nakon prestanka ugovora ima pozitivan saldo, MTEL l ima pravo da postojeći iznos korisnika preračuna sa drugim ugovornim odnosima izemđu korisnika i MTEL-a. Ako to nije moguće, isplaćuje MTEL iznos na račun koji korisnik navede. Iznos preko 15,00 eura može se isplatiti i u gotovini (poštanskom uplatnicom). Ukoliko korisnik ne posjeduje bannkovni račun, isplata se može izvršiti putem poštanske uplatnice.

  15. Za vrijeme važećeg ugovornog odnosa može korisnik preuzeti račune za prethodnih 12 obračunskih perioda i dokaze o pojedinačnim uplatama (specifikacije) za prethodnih 6 obračunskih perioda. Nakon prestanka ugovora može korisnik da preuzme račune do 6 mjeseci od prestanka ugovora.

  Ugovorene fiksne mjesečne naknade između MTEL-a i Korisnika (prema tarifi koju je odabrao Korisnik) imaju zaštićenu vrijednost. Važi kao ugovorena slijedeća zaštita vrijednosti:

  MTEL kod promjene indeksa potrošačkih cijena (indeksna osnova: godišnji –IPC /indeks potrošačkih cijena/ 2010=100) kako je objavila Statistika Austrije (ako se ovaj više ne objavljuje, onda na njegovo mjesto stupa službeno utvrđeni slijedeći indeks) ima u slučaju povećanja pravo, a u slučaju smanjenja obavezu, da fiksne mjesečne naknade (naime osnovnu naknadu -taksu, paušal [flat rata], minimalni promet) uskladi u onom odnosu, u kome se promjenio godišnji IPC za posljednju kalendarsku godinu prije usklađivanja prema godišnjem IPC za pretposlednju kalendarsku godinu prije usklađivanja.

  Pri tom se ne uzimaju u obzir fluktuacija godišnjeg IPC prema indeksnoj osnovi na gore ili na dolje ispod 1% (područje fluktuacije). Čim međutim na osnovu jednog ili više uzastopnih variranja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena bude prekoračeno ili podbačeno područje fluktuacije, mjerodavna je cijela promjena u punoj visini.

  Vrijednost koja iz ovoga rezultira i koja se nalazi izvan područja fluktuacije, čini osnovu za dozvoljeno povećanje naknade, odnosno za naloženo smanjenje naknade; istovremeno ona predstavlja novu indeksnu osnovu za buduća usklađivanja (i time i novu referentnu veličinu za područje fluktuacije).

  Povećanje naknade koje se iz toga izvede može da uslijedi uvijek samo sa datumom od 1. aprila do 31. decembra one kalendarske godine, koja slijedi iza kalendarske godine za koju se indeksna osnova promijenila; smanjenje naknade koje se izvede iz toga mora uvijek da uslijedi sa 1. aprilom one kalendarske godine, koja slijedi iza one kalendarske godine za koju se promijenila indeksna osnova.

  Prvi put može, odnosno mora u datom slučaju takvo usklađivanje da se preduzme u kalendarskoj godini koja slijedi nakon ostvarivanja (odnosno sporazumnog produženja) ugovornog odnosa.

  Ako se na osnovu odredbi ove tačke pokaže obaveza MTEL-a za smanjenje naknade, smanjuje se ova obaveza u onom iznosu, u kome bi MTEL prethodno na osnovu navedenih odredbi imala pravo na povećanje naknade, a da pri tom nije koristila ovo pravo. O preduzimanju takvog usklađivanja naknade informiše se korisnik na odgovarajući način zajedno sa okolnostima koje su ih uzrokovale (npr. ispis na računu) u obračunskom periodu koji prethodi promjeni naknade.

 19. PRIGOVORI NA RAČUN

  1. Korisnik može da podnese prigovore MTEL-u u vezi računa za pružene usluge u pismenoj formi u roku tri mjeseca od dostave računa korisniku, u suprotnom važi potraživanje kao priznato. Ovo međutim ne ograničava pravo korisnika da svoje zahtjeve ostvaruje u redovnom sudskom postupku.

   Kod prepaid korisnika koji kupuju vaučer za dopunu kredita da bi koristili usluge MTEL-a, iznosi rok za podnošenje prigovora 3 mjeseca od potrošnje dotičnog vaučera, u suprotnom važi potraživanje kao priznato. Ovo međutim ne ograničava pravo korisnika da svoje zahtjeve ostvaruje u redovnom sudskom postupku.

  2. MTEL će na osnovu pravovremenog prigovora korisnika provjeriti prigovore i potvrditi tačnost osporavanog potraživanja ili ovo izmjeniti.

  3. MTEL će korisnika informisati u odgovarajućoj formi (npr. na računu ili odgovor dopisom na prigovore) o rokovima za podnošenje prigovora i posljedicama ako se rokovi propuste.

  4. Ako korisnik podnese prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije (RTR), pomjera se dospjeće spornog potraživanja naknade - i to do kraja mogućeg rješavanja spora pred Regulatornom agencijom za komunikacije. MTEL može prosječan iznos 3 prethodna računa, za koje nije u toku postupak rješavanje spora pred Regulatornom agencijom za komunikacije, da odmah utvrdi kao dospjele. Ako je korisnik već platio neki iznos preko toga, može on zahtjevati da mu se ovaj iznos za period trajanja postupka rješavanja spora vrati. Ako se ne utvrdi greška u obračunu, onda može MTEL obračunati zakonske zatezne kamate. Ako se u postupku rješavanja spora pokaže da je prigovor korisnika opravdan, MTEL će ovome vratiti preplaćeni iznos sa zakonskim kamatama od dana naplate.

  5. Ako se međutim utvrdi osnovanost prigovora a tačna naknada se ne može utvrditi, MTEL će korisniku obračunati paušalnu naknadu u visini prosječnog iznosa posljednja tri iznosa računa korisnika, ako MTEL može da dokaže potrošnju minimalno u ovom obimu. Ako je ugovorni odnos kraći od tri obračunska perioda, onda se uzima prosjek iznosa računa za postojeće obračunske periode.

  6. Potraživanja MTEL-a važe kao priznata ako korisnik na vrijeme podnese pismeni prigovor, MTEL ovaj konačno odbije i korisnik u roku dalja dva mjeseca nije pokrenuo pravni spor. Rok za pokretanje pravnog spora – sudskog postupka produžava se za period trajanja postupka mogućeg rješavanja spora pred Regulatornom agencijom za komunikacije. Ovo međutim ne ograničava pravo korisnika da svoje zahtjeve ostvaruje u redovnom sudskom postupku.

  7. MTEL nije obavezan da dokazuje pojedinačne saobraćajne podatke ako se ovi prema zakonskim odredbama ili prema odredbama ovog ugovora ne moraju memorisati ili na osnovu zakonskih odredbi ili odredbi ovih Opštih uslova MTEL-a moraju da brišu.

 20. PRIVREMENO BLOKIRANJE USLUGA

  1. MTEL ima pravo da privremeno blokira usluge, ako

   • a. za vrijeme ugovornog odnosa nastane razlog za odbijanje zahtjeva prema tački 2.4 i MTEL to dokaže;
   • b. ako je korisnik prema MTEL-u ili nekom drugom povezanom preduzeću prema tački 3. ovih Opštih uslova MTEL-a u kašnjenju sa plaćanjem, iako je opomenut i zaprijećeno mu je blokiranjem i dat mu je dodatni rok od minimalno 2 nedelje;
   • c. ako korisnik krši druge bitne ugovorne obaveze;
   • d. ako korisnik izgubi pravnu sposobnost;
   • e. ako korisnik izgubi poslovnu sposobnost i ne podnese izjavu o dopuštenju i izjavu o odgovornosti zakonskog zastupnika;
   • f. ako tekuće i još neplaćene naknadeza korištenje usluga MTEL a dostižu kreditni limit korisnika, ili iznos od 60,00 eura (sa PDV-om);
   • g. ako je blokiranje usluga predviđeno u ugovorima sa drugim provajderima prema tački 15. ovih Opštih uslova MTEL-a i tiču se samo se samo usluga ovih provajdera;
   • h. Ako korisnik MTEL-a i pored zahtjeva nije dostavio važeću adresu stanovanja za dostave u zemlji, nikakvu važeću EU bankovnu vezu ili nikakvo ovlaštenje za terećenje računa;
   • i. Ako postoji osnovana sumnja da se usluge MTEL-a koriste zloupotrebljeno prema tački 9. ovih Opštih uslova MTEL-a.
   • j. Ukoliko je pokrenut postupak o imovini korisnika u slučaju njegove insolventnosti, a MTEL je upozorio korisnika bez uspeha postavljanjem grejs perioda u trajanju od dve nedelje.
  2. MTEL će korisnika po njegovoj želji informisati o razlogu privremenog blokiranja. Privremeno blokiranje se prekida čim otpadnu razlozi blokiranja i korisnik, ako je odgovoran za privremeno blokiranje, na zahtjev MTEL-a nadoknadi troškove blokiranja i ukidanja blokiranja. Privremeno blokiranje usluga ne oslobađa korisnika od obaveze plaćanja mjesečne naknade.

 21. PRESTANAK UGOVORA

  1. Ugovorni odnos može prestati:

   • a. ako korisnik nije podnio potrebnu dokumentaciju prema tački 2 ovih Opštih uslova MTEL-a;
   • b. redovnim otkazom ugovora - ugovorne strane mogu ugovor u svako doba otkazati pismeno uz pridržavanje jednomjesečnog otkaznog roka. Vremenski ograničeni ugovori prestaju istekom ugovorenog perioda trajanja ugovora i ne podliježu redovnom otkazivanju. Ugovorne strane mogu redovno otkazati ugovor sa minimalnim trajanjem ugovora najranije na kraju minimalnog trajanja ugovora;
   • c. vanredno otkazivanje ugovora – ugovorne strane mogu vanredno otkazati ugovor:
    • ako MTEL u periodu od dvije nedelje i pored zahtjeva korisnika ne pruži ugovoreni obim usluga iz opisa usluga. Korisnik međutim ne može ugovor otkazati nakon uklanjanja smetnji, a takođe ni onda kada je lokacija nedovoljno opskrbljena, a korisnik je o tome znao ili je morao znati;
    • od strane korisnika u slučaju promjena ugovora prema tački 23.3 ovih Opštih uslova MTEL-a;
    • od strane MTEL-a, ako postoje uslovi za privremeno blokiranje usluge prema tački 20 ovih MTEL-ovih Opštih uslova i ako je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv. Ovaj vanredni otkaz postaje važeći prvog radnog dana nakon prispjeća pismenog otkaza, ako izričito nije naveden kasniji rok.
   • d. u slučaju smrti korisnika ili likvidacije, ukoliko je korisnik pravno lice - pravni nasljednik korisnika mora prijaviti smrt korisnika što je brže moguće. Ako u roku dvije nedelje neko treće lice ne zahtjeva stupanje u ugovor, prestaje ugovorni odnos danom smrti korisnika. Za sva potraživanja koja su nastala nakon smrti korisnika do prijave smrti, garantuje ostavština;
   • e. kod vanrednog otkazivanja ugovora od strane MTEL-a ili u slučaju smrti ili likvidacije korisnika MTEL ima pravo na preostale naknade za period do isteka minimalnog trajanja ugovora. Visina preostalih naknada proizilazi iz sume fiksnih naknada do isteka minimalnog trajanja ugovora, ako u odredbama o naknadama nije drugačije predviđeno;
   • f. prestanak pružanja usluga – prestanak pružanja usluga može nastupiti najranije dva mjeseca nakon objavljivanja na web stranici www.mtel.at. O prestanku pružanja usluga MTEL će obavijestiti korisnika na drugi odgovarajući način.
  2. Odredbe o prestanku ugovornog odnosa važe i za prestanak ugovorenih dodatnih usluga.

  3. Ako se otvori postupak o nesolventnosti na imovini kupca ili se odbije zahtjev za postupak o nesolventnosti usled materijalnih nedostatka korisnika , MTEL može blokirati priključak kupca u skladu sa tačkom 20.1 j. ili ograničiti sopstvene usluge sve dok se ne obezbijedi odgovarajuća sigurnost. Preduzetnici: odredbe §§ 25a i 25b Zakona o stečaju ostaju nepromjenjene. Stečajni upravnik može nastaviti sa ugovorom sve dok se postupak o nesolventnosti ne suspenduje.

  4. Preduzetnici: isključena je mogućnost primene pravila o prekomjernom oštećenju (laesio enormis) prema firmi MTEL.

 22. PRENOŠENJE UGOVORNOG ODNOSA

  1. Korisnik može ugovor samo uz pismenu saglasnost MTEL-a prenositi na treće lice. Korisnik i novi korisnik garantuju kao zajednički dužnici za potraživanja MTEL-a, koja su nastala do prenosa, kao npr. potraživanja naknada, potraživanja naknada drugih provajdera prema tački 15 ovih Opštih uslova MTEL-a i zahtjevima za naknadu štete. Novi korisnik se o tome informiše na obrascima za prenos, po želji i otvorenim potraživanjima.

  2. MTEL može eventualni kredit isplatiti korisniku ili novom korisniku sa dejstvom oslobađanja duga.

 23. PROMJENE UGOVORA

  1. MTEL ima pravo da jednostrano mijenja MTEL Opšte uslove i odredbe o naknadama. MTEL će objaviti promjene u odgovarajućoj formi prema § 25 TKG – Zakona o telekomunikacijama.

  2. Ako su promjene isključivo povoljne za korisnika, stupaju na snagu na dan objavljivanja. U iznimnom slučaju može se u objavi navesti kasnije stupanje na snagu.

  3. Ako promjene nisu isključivo povoljne za korisnika, objaviće MTEL ove promjene dva mjeseca prije njihovog stupanja na snagu, ukoliko one ne treba da važe samo za nove korisnike. MTEL će korisnika i pismeno informisati minimalno mjesec dana prije stupanja na snagu (npr. ispisom na računu) o bitnom sadržaju promjene, koja za korisnika nije isključivo povoljna i ukazaće mu na vrijeme stupanja na snagu i na pravo vanrednog otkazivanja prema tački 21.1 c. ovih MTEL Opštih uslova. Korisnik može ugovor da otkaže besplatno najkasnije do stupanja na snagu promjena.

 24. PRENOŠENJE TELEFONSKOG BROJA

  1. Korisnik može promjeniti provajdera i zadržati njegov telefonski broj.

  2. Tokom tehničkog postupka prenosa broja telefona postoji mogućnost da korisnik kraže vrijeme ne može koristiti svoj priključak, pri čemu će MTEL nastojati da ovaj period bude što kraći.

  3. MTEL ne garantuje da će korisnik nakon prenošenja broja u MTEL moći koristiti iste usluge kao kod nekog drugog provajdera.

  4. Kod prenošenja telefonskog broja sprovodi se prenošenje glavnog telefonskog broja i na zahtjev korisnika i drugih brojeva koji su povezani sa glavnim telefonskim brojem korisnika.

  5. Postupak prenošenja broja ne posmatra se kao prestanak ugovornog odnosa. Sva prava i obaveze iz ugovora postoje do vremena redovnog otkaza. Ovo važi posebno za obaveze korisnika iz ugovora sa minimalnim periodom trajanja.

  6. Kod prenosa broja korisnik bez prava na obeštećenje gubi prava iz eventualnih MTEL-ovih bonus-programa.

  7. Korisnik plaća za prenošenje broja naknadu za portovanje broja prema odredbama o naknadama.

  8. Zahtjev korisnika na prenosivost brojeva može, pored slučajeva iz § 5 Pravilnika o prenosivosti brojeva iz 2012.god., koji se može preuzeti na našoj homepage www.mtel.at, da bude odbijen, jer korisnik nije platio naknadu za portovanje broja.

 25. PRIMJENJIVO PRAVO

  Primjenjuje se austrijsko pravo uz isključivanje kolizionih normi i UN- trgovinskog prava.

 26. MJESTO IZVRŠENJA, SUDSKA NADLEŽNOST, RJEŠAVANJE SPOROVA

  1. Mjesto izvršenja i nadležni sud je Beč. Za tužbe protiv potrošača je prema § 14 Zakona o zaštiti potrošača nadležan sud njihovog prebivališta, uobičajenog boravišta ili mjesta zaposlenja, ukoliko se nalazi u zemlji.

  2. Nezavisno od nadležnosti sudova može korisnik regulatornoj agenciji za komunikacije (RTR) da podnese sporne ili slučajeve na koje se žali u vezi kvaliteta usluga MTEL-a, kod sporova oko plaćanja ili ako smatra da postoje povrede Zakona o telekomunikacijama. Regulatona agencija će nastojati da se nađe sporazumno rješenje i informisaće korisnika i MTEL o svom mišljenju u vezi slučaja.

Opis usluga i opšte odredbe o naknadama MTEL Austria

Važi za nove i produžene ugovore od 01.11.2019.
Opis usluga MTEL Austria
Ovaj dokument čini sastavni dio Opštih uslova za pružanje telekomunikacijskih usluga i time povezanih usluga MTEL Austria (Opšti uslovi MTEL Austria). Opšti uslovi MTEL Austria su objavljeni na internetu na www.mtel.at. Pored Opštih uslova, ovih Opisa usluga i opštih odredaba o naknadama, primjenjuju se i odredbe o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife koje su takođe objavljene na www.mtel.at. Odredbe ovog opisa usluga, za koje u daljem tekstu ne bude izričito ukazano da važe isključivo za MTEL postpaid tarife ili MTEL prepaid tarife, važe za sve MTEL tarife (MTEL postpaid tarife i MTEL prepaid tarife).
A. OSNOVNE INFORMACIJE O MTEL PROIZVODIMA
 1. Načelno u vezi MTEL Austria Prepaida

  1. Za korištenje MTEL Austria prepaid kartice za aktivne veze, odnosno za generisanje odlaznih poziva i korištenje drugih usluga (SMS, mobilni internet i sl.) potreban je kredit za izmirivanje naknada za usluge. Dopunjavanja kredita korisnik može izvršiti na jedan od dostupnih načina (npr. POS elektronska dopuna, on-line dopuna) u iznosima ne manjim od 10€ i ne većim od 50€.

  2. Korisnik može imati aktivnu vezu 365 dana od dana aktivacije, pod uslovom iz prethodne tačke.

  3. Korisnik može dopunom kredita produžiti period kada ima aktivnu vezu za 365 dana od dana dopune kredita.

  4. Po isteku perioda za vrijeme kojeg korisnik ima aktivnu vezu, korisnik će, u periodu od narednih 30 dana, imati pasivnu vezu, odnosno mogućnost prijema dolaznih poziva i SMS poruka na teritoriji Austrije, te odlazne pozive prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike, te mogućnost dopune kredita. Po isteku ovog perioda korisniku će, u periodu od narednih 90 dana, biti omogućeni isključivo pozivi ka hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike i mogućnost dopune kredita. Zatim se MTEL Austria SIM-kartica deaktivira.

  5. Ukoliko korisnik ne izvrši dopunu kredita, mjesec dana prije isteka rokova navedenih u 2.2 i 2.3 dobija opomenu za dopunu (npr. SMS-om).

  6. Fizički vaučeri mogu biti vremenski ograničeni (na vaučeru je otisnut rok trajanja), isplata gotovine nije moguća. Ali ako je vaučerom izvršena dopuna kredita, zahtjev za povrat moguć je pod uslovima prema tački 2.7 do 2.11 ovog opisa usluga.

  7. Nakon deaktiviranja SIM kartice korisnik može pismeno zahtjevati vraćanje preostalog kredita. Pri tom nastaje jednokratna naknada za obradu. Naknada za obradu se preračunava sa kreditom koji treba da se isplati.

  8. Ako korisnik u roku 6 mjeseci od deaktivacije SIM kartice ne potražuje svoje pravo na povrat, on se odriče svog eventualnog preostalog kredita. MTEL Austria ukazuje korisnicima u SMS-u navedenom u tački 1.5 na ovaj rok i na posljedice u slučaju nepridržavanja istog.

  9. Korisnik mora kod vraćanja da dokaže svoje pravo saopštavanjem MTEL Austria telefonskog broja i saopštavanjem svoga PUK koda (ovaj je korisniku uručen kod kupovine SIM-kartice) ili podnošenjem računa, koji ga nedvosmisleno identifikuje kao kupca predmetne MTEL Austria SIM-kartice.

  10. Bonus na dopune kredita koje je MTEL Austria dodjelio korisniku, a ovaj nije potrošio, isključeni su iz vraćanja.

  11. MTEL Austria prodaje Prepaid-kartice samo u uobičajenim količinama domaćinstva (maksimum 3 komada).

 2. Načelno o MTEL Austria VPN (Virtualna Privatna Mreža)

  1. MTEL Austrija svojim korisnicima omogućava kreiranje vlastite virtuelne privatne mreže (VPN) mreže, čiji telefonski broj sadrži prednosti za međusobnu komunikaciju.

  2. VPN vlasnici mogu biti samo pravna lica.

  3. MTEL Austrija izdaje jedinstvenu fakturu za sve VPN korisnike telefonskih brojeva / priključaka unutar VPN-a.

  4. Za korištenje priključaka firme, ovlašćeni su isključivo zaposleni, koji su od strane korisnika pismeno navedeni i imaju pravo da zastupaju kompaniju u pravnom smislu kao administratori korisnika MTEL Austria. Administratori moraju biti ovlašćeni u pismenoj formi od strane korisnika. MTEL Austria ima pravo da zahtjeva podnošenje ovog pismenog ovlašćenja. MTEL Austria će upoređivati ime pošiljaoca prijave sa imenom najavljenih administratora. Dodatne provjere se ne odnose na MTEL Austria. Poruke od strane administratora klijenta koji dođu u MTEL Austria u obliku e-mail poruka važe kao pismene poruke. Promjene, a posebno odlazak, ovlašćenje, oduzimanje punomoćja, promjena imena, promjena e-mail adrese i slično, biće prihvaćene od strane MTEL Austria, samo ukoliko korisnik prethodno upozna firmu MTEL o promjenama u pisanoj formi. Korisnik snosi posljedice nastale usled neobaveštavanja firme MTEL o promjenama.

  5. Utvrđuje se da se prenos cijele VPN kod drugog operatera samo jednom može izvršiti; prenošenje pojedinačnih VPN brojeva je isključeno u svakom slučaju.

 3. Načelno o MTEL Austria OTT TV uslugama

  1. Opis OTT TV usluga

   1. MTEL Austria u saradnji sa GO4YU D.O.O. Beograd nudi uslugu OTT (Over-The-Top) TV (OTT TV usluga). Nosilac zaštite autorskih i srodnih prava prema emiterima sadržaja (programa) ili TV kućama je GO4YU D.O.O. Beograd.
   2. OTT TV usluga je usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pružaju posredstvom internet konekcije drugih internet provajdera. MTEL Austria nije odgovoran za uslugu internet konekcije, koju Klijent ima u cilju korištenja OTT TV usluge. Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video-, audio- ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga MTEL Austria je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga MTEL Austria ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenesen posredstvom OTT TV usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava, regulišu pravna pitanja/autorska prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. MTEL Austria je u obavezi da zatamni sve emisije za koje mu TV kuće dostave informaciju da se ne mogu emitovati van teritorije za koju je pravo regulisano i nije odgovoran za nemogućnost reemitovanja ovog sadržaja.
   3. Pružanje OTT TV usluge moguće je samo preko odgovarajućeg Set Top Box (STB) uređaja ili preko OTT-TV mobilne aplikacije (za Smart TV, Smart telefone ili tablete) i omogućava korisnicima prijem televizijskih i radio programa sa područja bivše Jugoslavije, pod sljedećim uslovima:
    • TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili AV (Cinch) ulazom), smart telefon odn. tablet uređaj sa minimalnom podržanom verzijom operativnog sistema Android 4.4 / iOS 10.0
    • Internet priključak (preporučena minimalna brzina) za nesmetano korištenje GO4TV usluge preko Set Top Box (STB) ili Smart TV uređaja, je 10 Mbps, odnosno 5 Mbps za korištenje OTT TV aplikacije putem mobilnog uređaja sa Android ili iOS operativnim sistemom. MTEL Austria se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od 10 Mbps, odnosno 5 Mbps za aplikaciju preko mobilnih uređaja.
    • ChromeCast uređaj - ukoliko korisnik želi da koristi „Second Screen Option“ (opcija „drugi ekran“). MTEL Austria ne vrši prodaju ChromeCast uređaja.
   4. OTT TV usluga se nude:

    1. na bazi pretplate sa ograničenim trajanjem korištenja. Korisnik može da koristi uslugu na period definisan u paketu koji je odabrao, sa važenjem od trenutka kupovine ili dostave STB uređaja, ukoliko je korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu uređaja.
    2. uz postpaid ugovor, kao paket usluga ili kao tarifni dodatak, sa važenjem od trenutka kupovine ili dostave STB uređaja, ako je korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu uređaja. Trajanje korištenja OTT TV usluga je definisano u Ugovoru.
    3. Uz GO4TV usluge, MTEL Austria nudi i sljedeće:
     • „Catch Up TV“ - omogućava prikazivanje televizijskih programa do 72 sata od emitovanja (usluga nije dostupna na svim televizijskim kanalima);
     • Funkcija podsjetnika, koja klijenta podsjeća da se u određeno vrijeme emituje odabrani televizijski program.

   5. Korištenje OTT TV usluge moguće je isključivo preko STB uređaja datog od strane MTEL Austria ili OTT TV mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Isporučeni uređaji su unaprijed programirani, a korisnik dobija uputstvo za korištenje i instalaciju na njemačkom i srpskom jeziku.
   6. Usluge i STB uređaje, moguće je naručiti na portalu www.mtel.at , direktno u MTEL Austria poslovnicama ili preko ovlaštenih distributera.. OTT TV mobilnu aplikaciju moguće je besplatno preuzeti i preko Google Play ili ITunes prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub-a za Smart TV.
   7. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV prijemnik. Klijent je odgovoran za instalaciju GO4TV mobilne aplikacije na svoj smart telefon, tablet ili smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je dostupno na www.mtel.at.
   8. Prilikom promjene uređaja na kome korisnik ima aktiviran OTT TV paket, korisniku će biti omogućeno da nakon prijavljivanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče svo vrijeme i ne pauzira se u toku promjene smart telefona/tableta/smart TV-a od strane klijenta.
  2. Usluge koje pruža MTEL Austria

   1. MTEL Austria nastoji pružiti usluge 24 sata dnevno. Zbog tehničkih ili drugih razloga, može doći do prekida usluga. MTEL Austria zadržava pravo da dostavlja korisničke podatke o klijentima koji su korisnici OTT TV usluga GO4YU d.o.o. Beograd u cilju pružanja tehničke podrške.
   2. MTEL Austria je ovlaštena da u svakom trenutku izmijeni OTT TV usluge, pogotovo da doda ili ukine pojedinačne programe , a korisnik nema pravo da usljed toga zahtijeva umanjenje pretplate ili prijevremeni raskid ugovora .
   3. Korištenje OTT TV usluga podliježe važećim odredbama o naknadama za OTT TV uslugu.
   4. MTEL Austria programe i emitere dobija od firme GO4YU. MTEL Austria nema uticaja na sadržaj OTT TV-a.
  3. Korištenje OTT TV - obaveze korisnika

   1. Prilikom korištenja OTT TV-a korisnik je dužan da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i ugovornih odredbi koje se primjenjuju na OTT TV. Konkretno, korisnik nema pravo da javno nudi OTT TV usluge.
   2. Korisnik nema pravo da koristi OTT TV ako to može dovesti do vlastite štete i/ili štete trećoj strani. Na primjer, korisnik ne smije koristiti OTT TV za vrijeme upravljanja motornim vozilom ili drugim prevoznim sredstvom, koje zahtijeva pažnju.
   3. Korisnik se obavezuje da čuva poverljivim svoje podatke o kredencijalima za pristup OTT TV usluzi. Korisnik je dužan da odmah promijeni navedene podatke ako posumnja da su neovlaštena treća lica koristila odnosno zloupotrebila podatke o kredencijalima za pristup usluzi. MTEL Austria ne odgovara za bilo kakvu štetu prouzrokovanu zloupotrebom podataka o kredencijalima za pristup usluzi od strane korisnika ili korištenjem ili modifikacijom prenesenih podataka od strane korisnika ili od strane trećih lica koja su dobila neovlašten pristup ovim podacima.
   4. Korisnik je upoznat i prihvata da je usluga namijenjena punoljetnim licima odnosno da svi multimedijalni sadržaji koji su dio usluge OTT TV nisu prikladni za sve gledaoce, i da korisnici kroz korištenje usluge mogu imati pristup sadržaju koji je eksplicitan, nepristojan, uvredljiv ili na bilo koji drugi način neprikladan ili upitan, naročito za ugrožene osobe, uključujuči i maloljetna lica. Korisnik potvrđuje da je jedino odgovoran da nametne i obezbijedi prikladnu zaštitu radi ograničenja pristupa potencijalno upitnom i neprikladnom sadržaju, kao i da vrši superviziju korištenja usluge u svakom trenutku.
   5. Korisnik je informisan od strane MTEL Austria da korištenje opreme za prijem u skladu sa Zakonom o radiodifuziji može pokrenuti obavezu plaćanja naknada firmi za naplatu TV- . pretplate, Gebühren Info Service GmbH (GIS). Korisnik će se pridržavati važećih zakonskih odredbi i za to je isključivo sam odgovoran.
   6. Korisnik nema pravo da na svoju inicijativu vrši bilo kakve izmjene na uređaju koji je MTEL Austria dao na raspolaganje za pružanje OTT TV usluge.
   7. Korisnik treba da uslugu koristi na način da ne prouzrokuje smetnje ili onemogućava potpuno ili djelimično pružanje usluga od strane MTEL Austria.
  4. Intelektualna svojina - Autorska prava

   1. Sva prava intelektualne svojine na STB uređaje i usluge su rezervisana isključivo za GO4YU d.o.o. Beograd.
   2. Sadržaji koje je obezbijedio MTEL Austria kao dio OTT TV usluga, posebno programa, emisija, filmova, tekstova, slika i sl., podliježu zaštiti autorskih i drugih srodnih prava. Strogo je zabranjeno i kažnjivo svako distribuiranje, snimanje, objavljivanje, odnosno korištenje i zloupotreba sadržaja u dijelovima ili u cjelosti, na bilo koji način osim za svrhe utvrđene ovim Opisom usluga. To podrazumijeva i da nije dozvoljeno javno prikazivanje sadržaja bez obzira da li je u pitanju zatvoren ili otvoren prostor. Korisnik se obavezuje da neće koristiti sadržaje koji nisu izričito dozvoljeni ovim Opisom usluga, Ugovorom, ponudom i cjenovnikom MTEL Austria. To podrazumijeva i davanje dozvole bilo kom trećem licu uključujući i preprodaju i distribuciju signala/sadržaja na bilo koji način. U slučaju kršenja ove odredbe, MTEL Austria ima pravo da nadoknadi svu nastalu štetu od korisnika. Navedeno ne isključuje pravo vlasnika sadržaja odnosno nosioca prava na sadržaju da takođe od korisnika zahtijeva naknadu štete po ovom osnovu. Strogo je zabranjena svaka neovlaštena upotreba od strane korisnika bilo kog dijela ili cijelog multimedijalnog sadržaja/usluge/uređaja koji su korisniku dati na raspolaganje po zasnovanom ugovornom odnosu. Korisnik se obavezuje da neće povrijediti ova autorska prava, a u slučaju njihove povrede, te zahtjeva za naknadu štete i tužbe, ne može istima teretiti MTEL Austria. Kršenje odredbi ove tačke se smatra zloupotrebom u smislu tačke 9. Opštih uslova, te Mtel Austria ima pravo da privremeno blokira uslugu i/ili otkaže ugovor prema tački 21 Opštih uslova.
B. OPŠTE INFORMACIJE O USLUGAMA MTEL AUSTRIA Ugovorni odnos
 1. Početak pružanja usluga

  1. Korisnik ima mogućnost da bira jednu od tarifa koje su u primjeni, a koje su date u važećim odredbama o naknadama za pojedinačne postpaid/prepaid tarife.

  2. MTEL Austria u okviru svojih tehničkih i operativnih mogućnosti korisniku daje mobilni priključak. Priključku se dodjeljuje korisnički broj i kodirana SIM-kartica (subscriber-identity-modul) sa PIN-kodom (Personal Identification Number) i minimalno jednim PUK – kodom (Personal Unblocking Key). PIN i PUK kodove korisnik mora da drži u tajnosti.

  3. Aktiviranje postpaid priključka se vrši:

   • na željeni termin
   • najkasnije 3 radna dana nakon što korisnik ispuni potrebne uslove

   Napominjemo da se subote, Veliki petak, 24. i 31.12. ne smatraju radnim danima, te da u slučaju prenosa broja korisnik ispunjava potrebne uslove na dan kada je operator davalac broja portovao telefonski broj.

  4. Aktiviranje prepaid priključka se vrši prvim pozivom.

 2. Mobilne veze

  MTEL Austria priključak omogućava:

  • govorne usluge (obavljanje razgovora)
  • ne-govorne usluge (SMS, GPRS/UMTS-podatke i sl.)

  Sve govorne i ne-govorne usluge MTEL Austria pruža u skladu sa AGB MTEL Austria, ovim Opisom usluga i opštim odredbama o naknadama, te odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife.

  1. SIM – kartica & kodovi

   Sa aktiviranom SIM-karticom i odgovarajućim priključnim uređajem (npr. mobilni telefon) korisnik može uspostaviti i preuzmeti govorne veze, slati i primati SMS i vršiti prenos podataka.

   Veze sa priključcima drugih mrežnih operatera u zemlji i inostranstvu, kao i veze preko inostranih mobilnih mreža (roming) moguće su samo onda ako imamo odgovarajuće ugovore.

   Prije nego što aktivira priključni uređaj (npr. mobilni aparat) korisnik mora unijeti PIN kod, izuzev ako je izabrao opciju da ne unosi PIN kod. Ukoliko korisnik 3 puta unese pogrešno PIN kod, kartica se blokira. SIM karticu se može reaktivirati unosom PUK koda. Ukoliko korisnik unese PUK pogrešno devet puta, SIM-kartica je neupotrebljiva.

  2. Dostupnost i pokrivenost

   Srednja dostupnost cijele mobilne mreže iznosi 95% u godišnjem prosjeku, pri čemu stepen pokrivenosti mreže iznosi minimalno 75% austrijskog stanovništva i opšti gubitak unutar mreže u sredini preko deset sati najvećeg prometa maksimalno 5%. Mobilne veze se uspostavljaju preko A1 Telekom Austria u Austriji u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti.

   Stepen pokrivenosti je na pregledan način prikazan na sada aktuelnoj karti pokrivenosti, koju je izdao A1 Telekom Austria i koja je objavljena pod www.MTEL.at. Iz sigurnosnih razloga MTEL Austria ima pravo da prekine govorne veze nakon isteka jednog sata.

   Napominjemo da se:

   • podaci na spomenutoj karti odnose se na dostupnost na otvorenom (outdoor-pokrivenost).
   • Predstavljena pokrivenost bazira se na kompjuterskoj simulaciji kod koje se s jedne strane ne mogu uzeti u obzir sve topografske okolnosti, kao i s druge strane drugi spoljni uticaji na pokrivenost (npr. nevrijeme). Time se ne mogu izbjeći neznatna odstupanja od predstavljene pokrivenosti uprkos našim naporima.

   Na osnovu dimenzionisanja mreže koja se nalazi u izgradnji i u zavisnosti od tehničkih uslova širenja- npr. područja u kojima veza nije moguća- proizilazi da se veza – posebno u zgradama- narušava, prekida ili ne može u svako doba da se uspostavi.

  3. Govorne usluge

   Korisnik može obavljati razgovore preko naše mreže i mreže našeg roming – partnera. Napominjemo Vam da ne možemo uticati na izgradnju i kvalitet mreža naših roming partnera.

  4. Ne-govorne usluge

   2.4.1 Mobilni prenos podataka

   MTEL Austria omogućava paketski komutiran prenos podataka (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA). Pristup mrežama za prenos podataka vrši se preko APN web.mtel.at, dodijeljenog od strane A1 Telekom Austria.

   Maksimalne brzine prenosa podataka odgovaraju bruto brzini podataka na radio interfejsu pri čemu efektivna brzina prenosa podataka zavisi od korištenog aplikacijskog protokola,broja aktivnih učesnika u ćeliji, lokacije i drugih faktora.

   1. General Packet Radio Service (GPRS)

    GPRS je paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj mreži za prenos podataka (npr. internet). GPRS je tehnologija 2. generacije (2G) i proširuje postojeću GSM mrežu na bazi GSM – specifikacija faze 2+. GPRS omogućava usnopljavanjem 8 GSM-vremenskih podintervala - slotova na radio-interfejsu veću brzinu prenosa nego GSM. Teoretski najveća brzina prenosa je 171,2 kbit/s. GPRS mreža trenutno podržava brzine prenosa podataka od 85,6 kbt/s .

   2. Enhanced Data for Global Evolution /EDGE.

    Za korištenje EDGE tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj. EDGE je takođe paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa, sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj mreži za prenos podataka (npr. internet). EDGE je tehnologija 3. generacije (3G), koja kao i GPRS (tačka 5.1.1.) proširuje postojeću GSM – mrežu na bazi specifikacija faze 2+. Dodatno prema GPRS-u kod EDGE je poboljšan postupak modulacije. Teoretski maksimalna brzina prenosa je 473,6 kbit/s (preko 8 vremenskih podintervala - slotova po 59,2 kbit/s). Zavisno od priključnog uređaja i mreže EDGE – mreža trenutno podržava brzine prenosa od 236,8 kbit/s (download, 4 vremenska podintervala-slota) odnosno 118,4 kbit/s (upload, 2 vremenska podintervala-slota).

    Uspostavljanje EDGE-veze unutar Austrije moguće je u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti. Pokrivenost austrijskog stanovništva iznosila je 2008. Minimalno 25 %. Napominjemo da EDGE – mreža dopunjava UMTS – mrežu, koju se stalno proširuje. Stoga može EDGE – pokrivenost ponovo da opadne ispod 25 %, ako se zamjeni odgovarajućim UMTS pokrivanjem mreže. Neznatna lokalna odstupanja EDGE/UMTS pokrivenosti u okviru UMTS izgradnje ne predstavljaju umanjenje usluge u smsislu ovog opisa usluga.

   3. Universal Mobile Telekommunications System (UMTS)

    Za korištenje UMTS tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj.

    UMTS je takođe paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj mreži za prenos podataka (npr. internet). UMTS omogućava glavni prenos i prenos podataka – uključujući multimedijalne aplikacije, pristup internetu, intranet i druge usluge koje se baziraju na internet protokolu – IP.

    UMTS je tehnologija 3. generacije (3G) i omogućava W-CDMA metodom veće brzine prenošenja. Osim toga sa odgovarajućim uređajem korisnik moeža da istovremeno šalje i prima različite podatke što omogućava istovremeno telefoniranje i primanje e-maiove.

    Zavisno od tehnologije mreže i UMTS pokrivenosti moguće su slijedeće brzine prenošenja:

    • prenos govora: 12,2 kbit/s
    • prenos podataka komutacijom kola: max. 64 kbit/s (simetrično, UDI)
    • prenos podataka komutacijom paketa: max. 384 kbit/s downlink, max. 128 kbit/s uplink.
   4. High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / High Speed Uplink Packet Access (HSUPA).
    • Za korištenje HSDPA / HSUPA tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj.
    • HSDPA je paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa (UMTS – proširenje, 3G+). Sa HSDPA je moguća downlink – brzina od maksimalno 21 Mbit/s.
    • HSUPA je paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa (UMTS – proširenje, 3G+). Sa HSUPA je moguća uplink – brzina od maksimalno 5,76 Mbit/s.
   5. Long Term Evolution (LTE)

    Za korištenje tehnologije Long Term Evolution (LTE) potreban je odgovarajući priključni uređaj. LTE je paketno orijentisana tehnologija mobilnog prenosa.

    Sa LTE, je moguća downlink brzina prenosa od maksimalno 150 Mbit/s i uplink brzina do 50 maksimalno Mbps.

    Napominjemo: dostignuta brzina zavisi od brojnih faktora, kao što su tarifa, lokacija, priključni uređaj, opterećenje mreže, vremenski uslovi itd. Određene brzine prenosa stoga se ne mogu garantovati.

   2.4.2 Usluge poruka

   1. Short Massage Service (SMS)

    SMS su kratke poruke sa dužinom od maksimalno 160 znakova koje možete poslati Vašim priključnim uređajem. Možete slati i duže poruke ako Vaš priključni uređaj (npr. mobilni telefon) podržava ovu funkciju. U ovom slučaju Vaša poruka se dijeli i šalje u više SMS-ova, pri čemu se svaki SMS posebno obračunava u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife.

    Nakon odgovarajućeg podešavanja na priključnom uređaju, korisnik dobija za svaku, primaocu uspješno isporučenu poruku (short message), potvrdu o isporuci putem SMS. Ovu uslugu korisnik sam može uključiti i isključiti. Ovu uslugu ne podržavaju svi priključni uređaji i mrežni operatori.

    Za SMS upućene ka medjunarodnim destinacijama i sa mreža roming partnera MTEL Austria ne garantuje SMS potvrdu prijema.

C. DODATNE USLUGE MTEL AUSTRIA
Napominjemo da svi inostrani operatori ne podržavaju sve naše dodatne usluge, na ispravan način ili uopšte.
 1. Govorna pošta

  1. Unutar MTEL Austria sistema govorne pošte, u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti, korisniku se stavlja na raspolaganje voice mailbox.

  2. Korisnik može, preko priključka MTEL Austria mobilne mreže biranjem broja voice mailbox-a, da presluša poruke, da ih memoriše i briše, kao i da upravlja funkcijom voice mailboxa.

  3. U MTEL Austria voice mailbox-u se čuva posljednjih 10 poruka

 2. Preusmjeravanje poziva

  1. Korisniku se omogućava preusmjeravanje poziva, i to:

   • bez uslova
   • u slučaju zauzeća
   • u slučaju ne javljanja
   • u slučaju nedostupnosti, npr. ako korisnik nije na području pokrivenosti ili ako je isključio priključni uređaj.

   Uslove pod kojima se pozivi preusmjeravaju, broj ciljanog priključka i sl. podešava korisnik. Bez obzira na eventualno preusmjerenje dolaznih poziva korisnik može vršiti odlazne pozive.

  2. Preusmjeravanje prema MTEL Austria voice mailbox-u su besplatna. Preusmjeravanja poziva prema brojevima MTEL Austria i drugih operatora tarifira se u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife.

  3. U slučaju preusmjeravanja poziva unutar mreže roming partnera razlikuju se dva slučaja:

   • Bezuslovno preusmjeravanje poziva se tarifira u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife za pozive iz MTEL Austria mreže.
   • Kod uslovnog preusmjeravanja poziva tarifira se, kako naknada za prijem poziva u stranu mobilnu mrežu, tako i naknada za vezu iz mreže roming partnera ka broju na koji je preusmjeren poziv, a u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife. Znači veza se najprije preusmjerava prema mreži roming partnera u kojoj je korisnik nalazi, a nakon toga se preusmjerava prema broju na koji je izvršeno preusmjerenje.
 3. Identifikacija pozivatelja ( CLIP)

  Usluga omogućava korisniku koji prima poziv informaciju o telefonskom broju pozivatelja, ukoliko to dopušta dotična mreža i ako pozivatelj ne sprečava slanje. Usluga identifikacije pozivatelja je besplatna.

 4. Zabrana identifikacije pozivatelja (prikrivanje telefonskog broja, CLIR)

  Usluga omogućava pozivajućem korisniku da u pojedinačnom slučaju onemogući identifikaciju svog telefonskog broja.

  Usluga zabrane identifikacije pozivaoca u pojedinačnom slučaju stavlja se na raspolaganje besplatno.

 5. Poziv na čekanju

  Ukoliko se za vrijeme postojeće veze signalizira drugi poziv, korisnik ima mogućnost da taj poziv u roku 30 sekundi primi, te da između razgovora prelazite sa jednog poziva na drugi. Mogućnost poziva na čekanju korisnik može uključiti i isključiti.

  Funkcija poziva na čekanju je besplatna.

 6. Zadržavanje/prebacivanje poziva

  Za vrijeme postojeće veze korisnik ima mogućnost da uspostavi drugu vezu i da dalje prelazi između obe veze s jedne na drugu, a da u međuvremenu ne mora prekinuti vezu. Nijedan od sagovornika ne može slušati razgovor drugog.

  Funkcija zadržavanja/prebacivanja poziva je besplatna. Za veze koje korisnik uspostavlja plaća se odgovarajuća naknada za vezu za poziv od MTEL Austria priključka prema ciljanom priključku.

 7. Lozinka

  Za promjenu prava u okviru pruženih usluga, može biti postavljen uslov da korisnik navede dogovorenu lozinku. Korisnik dobija lozinka prilikom prve registracije za korištenje usluge. Korisnik može svoju lozinku da promjeni uz navođenje aktuelne lozinke.

  Navođenjem, odnosno unošenjem lozinke korisnik može da vrši razne promjene (npr. promjena tarife), da aktivirate dodatne usluge, kao i da dobije druge informacije (npr. aktuelnu tarifu, visinu neizmirenih potraživanja i sl.).

 8. Računi za MTEL Austria postpaid tarife

  Korisnik na zahtjevu bira da mu MTEL Austria vrši dostavu računa besplatno putem e-maila ili u papirnoj verziji. Izdavanje i dostavljanje papirne verzije je takođe besplatno. Takođe, Korisnik za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa može da vrši odabir između dostave računa putem e-maila ili u papirnoj verziji. Obračun nastalih naknada može korisnik preuzeti i online uz navođenje svog telefonskog broja i svoje korisničke lozinke.

  Kada račun važi kao dostavljen korisniku propisano je u tački 10.2. Opštih uslova.

 9. Dokaz o pojedinačnoj naknadi za MTEL Austria

  MTEL Austria korisniku stavlja na raspolaganje dokaz o pojedinačnoj naknadi za svaki obračunski period, bez naknade. Za prepaid korisnike dokaz o pojedinačnoj naknadi stavlja se na raspolaganje korisniku nakon identifikacije i naručivanja za naredni obračunski period.

  Na zahtjev korisnika se stavlja na raspolaganje duplikat dokaza o pojedinačnoj naknadi, uz posebnu naknadu u skladu sa pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi.

 10. Zamjena SIM-kartice

  Korisnik može u slučaju gubitka svoje SIM-kartice ili ukoliko je SIM-kartica neupotrebljiva da dobije drugu SIM-karticu uz posebnu naknadu prema pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi

 11. Zabrana poziva/usluga sa dodatnom vrijednošću

  1. Na zahtjev korisnika moguće je aktivirati sljedeće vrste zabrane poziva:

   • zabrana odlaznih međunarodnih poziva
   • zabrana odlaznih poziva (izuzev prema broju EURO hitni poziv - 112)
   • zabrana dolaznih poziva
   • zabrana odlaznih i dolaznih poziva
   • zabrana odlaznih poziva u romingu (izuzev veza prema Austriji)
   • zabrana dolaznih poziva u romingu

   Zabrana poziva je aktivna do opoziva od strane korisnika. Usluga zabrana poziva na zahtjev korisnika se naplaćuje u skladu sa pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi.

  2. Takođe, na zahtjev korisnika je moguće aktivirati uslugu zabrane poziva za pojedine ili sve slobodno kalkulisane (frei kalkulierbaren) usluge sa dodatnom vrijednošću i to:

   • Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednosšću koje počinju sa 090x
   • Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednošću koje počinju sa 093x
   • Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednošću koje počinju sa 09xx.
  3. Zabranom SMS-a sa dodatnom vrijednošću na zahtjev korisnika blokira se slanje i primanje svih SMS sa dodatnom vrijednošću. Ne može se zabraniti SMS od i prema pojedinim brojevima s dodatnom vrijednošću. Napominjemo da:

   • Zabranom SMS sa dodatnom vrijednošću, neće nastati zabrana iz tačke 16.2
  4. Iz tehničkih razloga zabrana se aktivira najkasnije 2 dana po zahtjevu korisnika.

  5. Aktiviranje usluge Zabrane poziva za slobodno kalkulisane usluge sa dodatnom vrijednošću i SMS sa dodatnom vrijednošću je jednom godišnje besplatno. Svako dalje aktiviranje se naplaćuje.

 12. Dodatna usluga stalna zabrana identifikacije pozivaoca (CLIR)

  Usluga omogućava pozivajućem korisniku da zabrani identifikaciju broja za sve pozive. Ukoliko je ova dodatna usluga aktivirana nije moguća identifikacija broja ni ukoliko pozvana strana ima aktiviranu uslugu identifikacija pozivajućeg broja (prikazivanje broja, CLIP).

  Ova dodatna usluga nije dostupna prilikom pozivanja besplatnih servisnih brojeva MTEL Austria, poziva prema hitnim službama i anonimnih poziva (Fangschaltungen).

  Aktivacija dodatne usluge „stalno skrivanje usluge identifikacije pozivajućeg broja“ je besplatna.

 13. Promjena telefonskog broja

  1. MTEL Austria može da promjeni telefonske brojeve MTEL Austria priključaka kod promjene pravnog statusa, kao i na osnovu službenog ili sudskog naloga. MTEL Austria može da promjeni telefonske brojeve ako su dati greskom duplo. U ovom slučaju može se promjeniti telefonski broj onog pretplatnika kome je, već prije dodjeljeni telefonski broj, greškom ponovo dodjeljen; eventualna prava na nadoknade ostaju time nedirnuta. Promjene telefonskog broja se prethodno saopštavaju korisniku.

  2. U opravdanim slučajevima, npr. kod stalnog proganjanja (§ 107 Krivičnog zakona) korisnik može da zahtjeva promjenu telefonskog broja. U ovom slučaju MTEL Austria zaračunava naknadu za obradu.

Opšte odredbe o naknadama MTEL Autrija
OBRAČUN USLUGA
MTEL Austria obračunava usluge u skladu sa ovim Opisom uslugama i opštim odredbama o naknadama i odredbama o naknadama pojedinačnih MTEL Austria postpaid i prepaid tarifa koje su na internetu objavljene pod <a href="https:// www.mtel.at"> www.mtel.at</a>.
 1. Promjena tarife

  Korisnik može izvršiti promjenu tarife samo na važeću tarifu. Ako u odredbama o naknadama pojedinačnih MTEL Austria postpaid i prepaid tarifa nije određeno ništa drugačije, promjena tarife se uvijek naplaćuje. Visinu naknade za promjenu tarife i mogućnost da se mjenja u neku određenu tarifu, korisnik može naći u pojedinačnim odredbama o naknadama one tarife koju mijenja.

 2. Minimalno trajanje ugovora

  Ako u odredbama o naknadama pojedinačnih MTEL Austria postpaid tarifa nije ugovoreno nešto drugačije, tarife su vezane minimalnim trajanjem ugovora. Period minimalnog trajanja ugovora korisniku je dostupan u odredbama o naknadama pojedinačnih MTEL Austria postpaid tarifa. Ukoliko korištenje određene tarife nije povezano sa minimalnim trajanjem ugovora, onda se isto može posebno ugovoriti.

 3. Preostale naknade

  Ukoliko je MTEL Austria vanredno otkazao ugovor ili u slučaju smrti korisnika MTEL ima pravo na preostalu naknadu za period do isteka minimalnog perioda ugovora.

  Visina preostale naknade predstavlja zbor fiksnih naknada do isteka minimalnog trajanja ugovora, ukoliko nije drugačije predviđeno odredbama o naknadama pojedinačnih MTEL Austria postpaid tarifa. Fiksne mjesečne naknade su npr. osnovna mjesečna naknada, cijena paketa i mjesečna naknada za dodatne usluge, pri čemu se popusti se ne uzimaju u obzir.

 4. Osnovna mjesečna naknada

  Osnovna mjesečna naknada za odabranu tarifu obračunava se od dana aktivacije mobilnog priključka. Za prvi i poslednji obračunski period osnovna mjesečna naknada obračunava se proporcionalno broju dana od aktivacije do kraja obračunskog perioda.

  FIKSNE JEDNOKRATNE NAKNADE

 5. Naknada za aktiviranje

  Naknada za aktiviranje obračunava se za aktivaciju mobilnog priključka korisnika.

 6. Naknada za prenos pretplatničkog odnosa

  Naknadu za prenos pretplatničkog odnosa obračunava se prilikom stupanja u neki postojeći ugovorni odnos.

 7. Naknada za zabranu poziva

  Naknada za zabranu poziva obračunava se prilikom aktiviranja zabrane poziva na zahtjev korisnika.

 8. Naknada za dodjeljivanje posebnog broja

  Naknada za dodjeljivanje posebnog broja naplaćuje se ukoliko korisniku dodjeljujemo poseban broj na osnovu njegovog zahtjeva.

 9. Naknada za promjenu tarife

  Prilikom promjene tarife u neku drugu tarifu, korisniku se može obračunati naknada za promjenu tarife. Visina ove naknade može se formirati zavisno od preostale ugovorne obaveze.

 10. Naknada za SIM karticu

  Naknada se obračunava prilikom zamjene SIM kartice.

 11. Naknada za davanje na raspolaganje prepaid priključka

  Ako Vi Vašu prepaid karticu 3 mjeseca ne koristite aktivno (bez aktivnog uspostavljanja razgovora), mi imamo pravo da Vam od početka 4. mjeseca zaračunamo naknadu za stavljanje na raspolaganje Vašeg priključka (SIM kartice). Nakon ponovne uspostave razgovora naknada se više ne zaračunava. Ona će se ponovo obračunavati tek onda kada SIM kartica ne bude 3 mjeseca aktivno korištena.

 12. Naknada za promjenu prepaid u postpaid

  Prilikom promjene prepaid u postpaid tarifu, MTEL ima pravo zaračunati naknadu za navedenu promjenu.

 13. Naknada za promjenu postpaid u prepaid

  Prilikom promjene postpaid u prepaid tarifu, MTEL ima pravo zaračunati naknadu za navedenu promjenu.

 14. Naknada za SIM unlock

  Naknada se obračunava u slučaju otključavanja korisnikovog terminalnog uređaja u cilju korištenja u drugim mrežama.

 15. Naknada za opomenu za MTEL Austria ugovorne tarife

  Naknada se može obračunati u slučaju kašnjenja u plaćanju korisnika – nezavisno na obračun zateznih kamata za dotično potraživanje.

 16. Naknada za zaključavanje i uključivanje

  U slučaju isključenja priključka zbog povrede ugovora od strane korisnika plaća se naknada za isključenje i ponovnu aktivaciju priključka.

 17. Naknada za informaciju prema propisu o prenosivosti brojeva

  Za izdavanje NÜV-info plaća se, bez obzira da li je MTEL Austria priključak nakon toga portovan, po SIM- kartici jednokratna naknada.

 18. Portovanje

  Za portovanje MTEL Austria-priključka u neku drugu mobilnu mrežu plaća se jednokratna naknada po SIM kartici.

  Naknada za portovanja za prepaid odbija se od kredita MTEL Austria-priključka. Portovanje prepaid priključka se može izvršiti samo onda, ako prepaid priključak ima dovoljno kredita za pokrivanje troškova.

 19. Naknada za bezuspješan pokušaj naplate

  Naknada za obradu za bezuspješnan pokušaj naplate zaračunava se ukoliko je korisnik dao ovlaštenje za nalog, a pokušaj naplate nije bio uspješan iz razloga za koje je odgovoran korisnik. Ovu naknadu za obradu obračunavamo za svaki bezuspješan pokušaj naplate uz eventualne troškove koje zaračunava banka korisnika.

 20. Prelazak sa naloga na uplatnicu

  Ako korisnik odabere način plaćanja EU bankovnom vezom, a on ne može da se realizuje iz razloga za koje nije odgovoran MTEL Austria (npr. zato što račun nije imao pokriće ili se korisnik MTEL Austria nije informisao o eventualnim izmjenama svojih bankovnih podataka), MTEL Austria ima pravo da način plaćanja za tog korisnika uz naplatu troškova do daljnjeg prebaci na bankovnu uplatnicu. O tome će MTEL Austria korisnika informisati.

 21. Izdavanje duplikata računa/EEN/listinga

  Naknada se obračunava ukoliko se na zahtjev korisnika izdaje duplikata računa/EEN/listinga.

 22. Naknada za obradu

  Naknada za obradu obračunava se u slučajevima:

  • kada korisnik izvrši plaćanje bez navođenja šifre pretplatnika ili pretplatničkog broja
  • promjene broja
  • povrata preostalog prepaid kredita nakon deaktiviranja SIM kartice
  • blokiranje priključka/usluga na zahtjev korisnika (npr. Roming, usluga prenosa podataka i sl)
 23. Paušal za usluge

  MTEL Austrija ima pravo da jednom godišnje unaprijed obračuna paušal za usluge. Paušal za usluge se odvojeno iskazuje na računu. Ako se ugovor raskine prije isteka jedne godine, korisnik će srazmjerno dobiti povrat paušala.Usluge uključene u paušal za usluge:

  • Besplatna SIM kartica prilikom aktivacije
  • Besplatno zaključavanje (i otključavanje) u slučaju gubitka ili krađe Vaše SIM kartice
  • Besplatno saopštavanje PIN ili PUK koda - u servisnom timu i u MTEL trgovinama širom Austrije -

  Troškovi SIM-a pri zaključenju ugovora

  • Blokiranje brojeva s dodatnom vrijednošću
  • Pregled računa
  • Kopija računa
  • Deaktivacija govorne pošte
  • Promjena adrese

  NAKNADE ZA SAOBRAĆAJ

 24. Načela tarifiranja

  1. Tarifiranje počinje uspostavljenjem veze i završava prekidom veze.

  2. Obračun saobraćaja zavisi od trajanja uspostavljene veze (govorna usluga) ili od prenesene količine podataka (usluga prenosa podataka) ili kombinacije obe obračunske vrste. Kod SMS servisa obračun se vrši u skladu sa naknadom po poslatim SMS-om.

   Visina naknade za odlazni govorni saobraćaj zavisi od naknade određene odredbama o naknadama za pojedinačne tarife, naknade za uspostavu poziva, kao i od trajanja poziva i tarifnog intervala.

  3. Odredbama o naknadama za pojedinačne tarife određuju se tarife za pozive (odlazni govorni saobraćaj) za saobraćaj u zemlji i satelitski saobraćaj prema vrsti ili operateru izabranog priključka ili usluge i u inostranom saobraćaju prema svrstavanju zemlje, kojoj je priključak ili usluga dodjeljena (međunarodna zona).

   Onnet naknada za odlazni telefonski saobraćaj važi za pozive ka MTEL Austria brojevima. Naknada ka drugim mobilnim mrežama označava naknadu za pozive ka drugim austrijskim mobilnim mrežama.

   Naknada ka fiksnim mrežama označava naknadu za pozive ka fiksnim mrežama u Austriji. U slučaju da je broj prenesen iz MTEL Austria u drugu austrijsku mobilnu mrežu biće naplaćena naknada ka drugim mobilnim operatorima nezavisno da li je prethodna najava mreže aktivirana. Naknada za odlazni telefonski saobraćaj ka inostranim destinacijama zavisi od dodjeljene međunarodne zone određene odredbama o nakandama. Svrstavanje pojedinih država u neku inostranu zonu može se vidjeti u odredbama o naknadama MTEL Austria.

  4. Govorni saobraćaj se obračunava u određenim vremenskim intervalima („intervali“) koji zavise od izabranog tarifnog modela. Započinjanjem intervala naplaćuje se naknada za njegovo cjelokupno trajanje, bez obzira na to da li je veza trajala cijeli interval. Trajanje intervala navodi se u sekundama i to sa dva broja odvojena kosom crtom. Prvi broj pokazuje trajanje prvog takta od uspostavljanja veze, a drugi trajanje svih slijedećih taktova. Npr. kod telefonskog razgovora sa intervalom od 60/60 računa se - bez obzira na stvarno trajanje veze - prva započeta minuta kao puna minuta i svaka dalja započeta minuta takođe kao puna minuta.

  5. Prenos podataka se obračunava u definisanim obračunskim jedinicama (blokovima) količine podataka (npr. 50 KB blok) u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne MTEL tarife. Pri tome se sa prvim iskorištenim bitom u okviru obračunske jedinice (bloka) obračunava kompletna obračunska jedinica (blok).

  6. Za govorne i negovorne usluge, kao i SMS, mogu nastati različite naknade za saobraćaj prema odredbama o naknadama za pojedinačnu tarifu.

 25. Načela tarifiranja unutar strane mobilne mreže (roming)

  1. Ako je MTEL Austria-priključak registrovan u nekoj stranoj mobilnoj mreži, tarifiranje dolaznih i odlaznih poziva, SMS saobraćaja i prenosa podataka unutar strane mobilne mreže se vrši u skladu sa odgovarajućom roming tarifom, određenom u okviru odredba o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife.

   Ukoliko se izuzetno ne primjenjuju druga načela tarifiranja, što će biti naglašeno u okviru odredba o naknadama za pojedinačne MTEL postpaid i prepaid tarife – tarifiranje dolaznih i odlaznih poziva vrši se prema slijedećim načelima:

   • Cijena poziva po minuti zavisi od roming zone u kojoj se MTEL korisnik nalazi i odredišnoj destinaciji pozivajućeg priključka, a što je određeno naknadama za pojedinačne tarife.
   • trajanju tarifiranja i
   • tarifnom intervalu (zavisno od tarifnog modela)

   Korisnik nema pravo da u određenoj zemlji poziva preko određenog roaming partnera.

  2. Unutar neke strane mobilne mreže odlazni pozivi prema uslužnim i satelitskim brojevima (dostupnost zavisi od dotičnog operatera) kao i pozivi posredstvom operatora sa brodova i aviona tarifiraju se prema odredbama dotičnog operatora uključujući eventualni porez (na promet). Interval za veze utvrđuje dotični mrežni operator.

   Dodatno, pored naknade mrežnog operatora korisnik mora da plati naknadu – uključujući eventualni porez (na promet) – dodatak za obradu MTEL Austria („Home PLMN Mark Up“).

 26. Spisak svih jednokratnih naknada

Jednokratne naknade Cijene u eurima sa PDV-om
Naknada za prenos ugovora 30.00
Naknada za blokiranje poziva 5.00
Naknada za blokiranje poziva za usluge sa dodatnom vrijednošću koje se slobodno kalkulišu 0.00
Naknada za dodjelu željenog broja 99.00
Naknada za SIM karticu 15.00
Naknada za prelazak sa prepaid na postpaid tarifu 0.00
Naknada za otključavanje SIM kartice 40.00
Troškovi opomene za ugovornu tarifu MTEL-a Austrija 10.00
Naknada za zaključavanje i otključavanje 30.00
Naknada za informacije prema Pravilniku o prenosu broja 1.00
Portovanje 9.00
Izrada duplikata računa / EEN / Listinzi 0.00
Naknada za bezuspješan pokušaj naplate (važi samo za nove korisnike od 15.10.2019 ili promjenu tarife od 01.11.2019.) 10.00
Prelazak sa naloga na uplatnicu 10.00
Godišnji paušal za usluge (važi samo za nove korisnike od 15.10.2019 ili promjenu tarife od 01.11.2019.) 25.00